Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Маслиново масло

Общ преглед на производството и продажбата на маслиново масло в ЕС.

Маслиново масло в ЕС

Европейският съюз е водещият производител, потребител и износител на маслиново масло.

ЕС произвежда приблизително 67 % от маслиновото масло в света. Около 4 милиона хектара, основно в средиземноморските страни от Съюза, са предназначени за отглеждане на маслинови дървета, като на тях се съчетават традиционни, интензивни и супер интензивни насаждения.

Италия и Испания са най-големите потребители на маслиново масло в ЕС, като годишното потребление във всяка от тях е около 500 000 тона, а Гърция е най-големият потребител в ЕС на глава от населението — около 12 кг на човек годишно. Общо на ЕС се падат около 53 % от световното потребление на маслиново масло.

Съществуват осем различни категории маслиново масло и маслиново масло от маслинено кюспе:

 • необработено маслиново масло екстра качество (extra virgin),
 • необработено маслиново масло (virgin),
 • необработено маслиново масло за осветление,
 • рафинирано маслиново масло,
 • маслиново масло, което е смес от рафинирано маслиново масло и необработени маслинови масла,
 • маслиново масло от маслинено кюспе,
 • нерафинирано масло от маслинено кюспе,
 • рафинирано масло от маслинено кюспе.

Не всички категории маслиново масло могат да бъдат продавани на потребителите. Директно от мрежата за търговия на дребно могат да се купуват само необработено маслиново масло екстра качество, необработено маслиново масло, маслиново масло, което е смес от рафинирано маслиново масло и необработени маслинови масла, и маслиново масло от маслинено кюспе.

Европейската комисия изготви информационен документ с допълнителни подробности относно категориите, характеристиките и производството на маслиново масло.

27 ФЕВРУАРИ 2020 Г.
Factsheet: EU olive oil

Пазарна ситуация

По отношение на търговията на ЕС се падат около 65 % от световния износ на маслиново масло. Основните дестинации за износ на маслиновото масло от ЕС са САЩ, Бразилия и Япония.

В рамките на ЕС се извършва широко наблюдение на пазара на маслиново масло, за да се предоставят разнообразни данни за него, включително цени, счетоводни баланси, данни за производството и търговията и информация за квотата за внос на маслиново масло от Тунис.

Стандарти за предлагане на пазара

Пазарните стандарти на ЕС гарантират, че предлаганите на пазара селскостопански продукти са със стандартизирано и задоволително качество с цел да се отговори на очакванията на потребителите, да се улесни търговията и да се осигурят еднакви условия на конкуренция за производителите от ЕС. В законодателството на ЕС за маслиновото масло са определени различните категории маслиново масло и маслиново масло от маслинено кюспе, съответните методи за анализ, които трябва да се използват от контролните органи на държавите членки, а също така са предоставени правила за етикетирането и опаковането.

Категории маслинови масла

За да бъде предлагано дадено маслиново масло на пазара в рамките на определена категория, неговите характеристики трябва да са съобразени с ограниченията, установени за тази категория съгласно правилата на ЕС. Отговорност на операторите и на държавите от ЕС е да гарантират, че това е така.

Различните категории маслинови масла се класифицират според параметри за качество, отнасящи се до техните:

 • физико-химични характеристики, като например киселинност, пероксидно число, свободни мастни киселини и компонентен състав на стероли;
 • органолептични (сензорни) характеристики, като плодовия аромат и липсата на органолептични отклонения.

Необработени маслинови масла

Съществуват три категории необработени маслинови масла.

 • Категорията с най-високо качество е необработеното маслиново масло екстра качество. От органолептична гледна точка продуктът няма отклонения и има плодов аромат. Неговата киселинност не трябва да надхвърля 0,8 %.
 • Необработеното маслиново масло може да има някои сензорни отклонения, но много малки. Неговата киселинност не трябва да надхвърля 2 %.
 • Маслиновото масло за осветление е необработено маслиново масло с по-ниско качество, киселинност над 2 %, без плодов аромат и със съществени сензорни отклонения. То не е предназначено за продажба в мрежата за търговия на дребно. Това масло се рафинира или се използва за промишлени цели.

Други категории маслиново масло

Следните категории маслинови масла не представляват необработени маслинови масла

 • Рафинираното маслиново масло е продукт, получен след рафиниране на необработено маслиново масло с отклонения (например маслиново масло за осветление). То не е предназначено за продажба в мрежата за търговия на дребно. Неговата киселинност е до 0,3 %.
 • Маслиновото масло, което е смес от рафинирано маслиново масло и необработени маслинови масла, се получава в резултат от смесването на рафинирано маслиново масло и необработено маслиново масло екстра качество и/или необработено маслиново масло. Неговата киселинност е до 1 %.
 • Нерафинирано масло от маслинено кюспе: маслиненото кюспе е остатъчна паста, получена след извличането на маслото от маслините. Маслото, получено от тази паста, се нарича нерафинирано маслиново масло от маслинено кюспе.
 • Рафинирано масло от маслинено кюспе: нерафинираното масло от маслинено кюспе може да бъде рафинирано и смесено с необработени маслинови масла. Резултатът от това смесване се нарича рафинирано масло от маслинено кюспе. Неговата киселинност може да достигне до 1 %.

Проверки за съответствие

Съгласно правната рамка страните от ЕС трябва да извършват ежегодно минимален брой проверки, пропорционален на предлаганото на техния пазар количество маслиново масло, за да се гарантира спазването на пазарните стандарти за маслиновите масла и маслиновите масла от маслинено кюспе. Целта на тези проверки е да се потвърди, че етикетирането и опаковането отговарят на законовите изисквания и че дадената категория масла съответства на декларираната категория.

През октомври 2019 г. бяха публикувани резултатите от финансирано от Комисията проучване относно прилагането на проверките за съответствие в сектора на маслиновото масло в ЕС.

Следните елементи се вземат предвид, за да се определи броят на проверките за съответствие, които всяка държава от ЕС трябва да извърши, за да наблюдава качеството на маслиновото масло.

 • Данни за износа и потреблението: Държавите от ЕС, които произвеждат маслиново масло („държави членки производителки“), трябва да извършват повече проверки в сравнение с държавите от ЕС, които не произвеждат маслиново масло („непроизвеждащи държави членки“). Необработеното маслиново масло екстра качество е основната категория, която се проверява, тъй като то представлява най-големият дял от продажбите на дребно в ЕС.
 • Анализ на риска: при проверките се вземат предвид рискови фактори, като например характеристики на продукта (включително категория, период на производство, операции по опаковане, складиране, държава на произход/местоназначение, транспортни средства или обем на партидата), констатации от предишни проверки, оплаквания на потребителите или характеристики на операторите.

Проверките за съответствие не са предназначени да представят общото качество на маслиновото масло на европейския пазар. Наличието на несъответствие помага на органите в държавите от ЕС да открият потенциални недостатъци по веригата на доставки. В зависимост от сериозността на установената нередност държавите от ЕС предприемат действия, включително изтегляне на продукта от пазара, налагане на глоби на операторите или дори наказателно преследване.

За да осигури на потребителите добро качество на маслиновото масло в ЕС, Комисията организира ежегодни семинари и насърчава сътрудничеството между държавите от ЕС, за да се гарантира правилното прилагане на тези проверки.

Проверки на етикетирането

Проверките на етикетирането гарантират, че означението или търговското наименование, с което даден продукт може да бъде продаван на потребителите, е в съответствие със специфичните правила, съдържащи се в Регламент (ЕС) № 1308/2013 (Приложение VII, част VIII) и Делегиран регламент (ЕС) № 2022/2104 на Комисията.

Правилата относно незадължителните изисквания за етикетиране са свързани например с означението „първо студено пресоване“, „студено извличане“, с органолептичните свойства, отнасящи се до вкуса и/или аромата на необработените маслинови масла екстра качество или необработените маслинови масла, както и с годината на прибиране на реколтата (Делегиран регламент (ЕС) № 2022/2104 на Комисията).

Категоризиране и класифициране

В делегиран регламент (ЕС) 2022/2104 на Комисията се определят характеристиките на маслиновите масла и маслата от маслинено кюспе. В този регламент се определят границите за параметрите за качество и чистота за всяка от категориите маслиново масло и маслиново масло от маслинено кюспе. В Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2105 на Комисията се посочват методите за анализ, които трябва да се използват при оценяване на съответствието на маслото с неговата декларирана категория. Проверката на съответствието с характеристиките, определени в делегиран регламент (ЕС) 2022/2104 на Комисията, се определя чрез проверки за съответствие, извършвани от националните компетентни органи в съответствие с регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2105 на Комисията.

С последния регламентсе въвеждат правила и методи за вземане на проби и за определяне на параметри за качество и чистота. Екипите от дегустатори, одобрени от страните от ЕС, трябва да проверят органолептичните характеристики на необработените маслинови масла.

Други видове проверки

Освен че извършват проверки, които са специфични за сектора на маслиновото масло, държавите от ЕС трябва да гарантират спазването и на други законови изисквания. Общото законодателство в областта на храните обхваща всички етапи на производството, преработката и дистрибуцията на храни. Общите правила за етикетиране гарантират, че потребителите не са заблуждавани по отношение на характеристиките на маслата (състав, качество, произход, категория, метод на производство) и че етикетирането на маслиновото масло е в съответствие с общите правила за етикетирането на храните, посочени в Регламент (ЕС) № 1169/2011.

Международни организации

Международен съвет за маслиновите продукти

ЕС членува в Международния съвет за маслиновите продукти (IOC) – международна междуправителствена организация в областта на маслиновото масло и трапезните маслини. Съветът е създаден в Мадрид, Испания, през 1959 г.

В момента в него членуват водещите международни производители и износители на маслиново масло и трапезни маслини. На членовете на IOC се падат 94 % от производството на маслини в света, като делът на ЕС е почти 72 %.

Кодекс алиментариус

Комисията по Кодекс алиментариус разработва и приема стандарти за храните, които служат като еталон за международната търговия с храни.

Съществува специален стандарт за маслиновите масла и маслиновите масла от маслинено кюспе (CX-33-1981), в който се определят разпоредби по отношение на описанието, основните фактори за състава и качеството, правилата за етикетиране и методите за анализ и вземане на проби.

В момента стандартът е в процес на преразглеждане с цел хармонизиране на съществуващите национални стандарти със стандарта на кодекса.

Комитети и експертни групи

Комитетът за общата организация на селскостопанските пазари заседава редовно, за да обсъжда въпроси като развитието на пазарните цени, производството и търговията в държавите от ЕС и извън него. Комитетът също така подпомага Комисията при приемането на актове за изпълнение.

Групата за граждански диалог и работната група по градинарство, маслини и спиртни напитки дават възможност на Комисията да поддържа редовен диалог със заинтересованите лица по всички въпроси, свързани със сектора на маслините.

В експертната група за селскостопанските пазари има подгрупа от химици, специалисти по маслиново масло, която помага на Комисията при изготвянето на законодателство и определянето на политики в областта на химията и стандартизацията, свързани с маслиновото масло. Подгрупата се състои от представители на националните администрации и експерти, назначени в лично качество от Комисията.

Законодателство за маслиновото масло

Правните основания във връзка с маслиновото масло включват законодателство относно стандартите за предлагане на пазара на маслиново масло, характеристиките на маслиновите масла и маслиновите масла от маслинено кюспе, организациите на производителите, програмите за подпомагане, частното складиране и уведомлението за цените.

Стандарти за предлагане на пазара

Законодателството на ЕС урежда въпроса за пазарните стандарти за маслиновите масла и маслиновите масла от маслинено кюспе.

 • Регламент (ЕС) № 1308/2013 установява обща организация на пазарите на селскостопански продукти.
 • В Регламент за изпълнение (ЕС) № 2022/2104 на Комисията се разглеждат пазарните стандарти за маслиновото масло. По-специално в този регламент се предвиждат правила за опаковането и етикетирането на маслиново масло (задължителни и незадължителни изисквания) и се определят специфичните характеристики, приложими за всяка категория.
 • С Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2105 на Комисията беше установено правилото за проверка на съответствието с характеристиките, определени за различните категории маслиново масло в Делегиран регламент (ЕС) 2022/2104 на Комисията. За да проверят характеристиките, лабораториите и групата дегустатори трябва да използват специфични методи за анализ. В този регламент се определят също така изисквания за контрол по отношение на контролните органи на държавите членки.

Органични вещества

Законодателството в областта на биологичното земеделие се прилага за всички области на биологичното производство и се базира на редица основни принципи, като забрана на използването на ГМО и ограничаване на употребата на хербициди и пестициди.

Географски означения

Производителите на маслиново масло могат да кандидатстват за регистрация съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество за селскостопанските продукти и храни, за да получат защитено наименование за произход или защитено географско указание.

Частно складиране

В Регламент за изпълнение (ЕС) № 1333/2013 на Комисията се определят задълженията за уведомление в рамките на общата организация на селскостопанските пазари.

В Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 на Комисията се определят общи правила за предоставянето на помощ за частно складиране на някои земеделски продукти.

На фона на значителните запаси на равнище ЕС и няколкото последователни добри реколти, които доведоха до дисбаланс между търсенето и предлагането и до спад на цените, Европейската комисия одобри помощ за частно складиране за маслиново масло, чиято цел е стабилизиране на пазара и повишаване на цените. Схемата бе осъществена чрез четири тръжни процедури, като първата се състоя през ноември 2019 г., а последната приключи през февруари 2020 г.

Програми за подкрепа

В Делегиран регламент (ЕС) № 611/2014 на Комисията са посочени програмите за подпомагане за секторите на маслиновото масло и трапезните маслини.

В Регламент за изпълнение (ЕС) № 615/2014 на Комисията са посочени подробните правила по отношение на работните програми в подкрепа на секторите на маслиновото масло и трапезните маслини.

Документи

19 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.
Factsheet: olive oil quality checks in the EU – 2022 results