Skip to main content
Agriculture and rural development

Podpora poľnohospodárskych a potravinárskych odvetví počas pandémie spôsobenej koronavírusom

Posilnenie bezpečnosti potravín

Aj po vypuknutí pandémie spôsobenej koronavírusom dokazuje agropotravinársky sektor Európskej únie svoju odolnosť a naďalej poskytuje Európanom kvalitné a bezpečné potraviny. Poľnohospodári a výrobcovia však čelia ťažkostiam a rastúcemu tlaku.

Zachovanie potravinovej bezpečnosti zostáva jednou z priorít Európskej komisie. Tá preto podrobne monitoruje situáciu v úzkej spolupráci s krajinami EÚ a odvetvovými organizáciami.

Komisia prijala potrebné opatrenia v záujme podpory všetkých zúčastnených aktérov.

Na základe skúseností z možného vplyvu pandémie COVID-19 na potravinovú bezpečnosť pripravila Komisia v rámci stratégie „z farmy na stôl“ pohotovostný plán na zabezpečenie dodávok potravín a potravinovej bezpečnosti v EÚ v čase krízy. Na podporu tejto iniciatívy Komisia od 1. marca do 3. mája 2021 uskutočnila cielené konzultácie so subjektmi v potravinovom dodávateľskom reťazci.

Efektívny potravinový dodávateľský reťazec

Zelené jazdné pruhy s cieľom zabezpečiť tok potravín v celej Európe

Komisia úzko spolupracuje s krajinami EÚ s cieľom zabezpečiť fungujúci jednotný trh s tovarom vytvorením prioritných koridorov – tzv. zelených jazdných pruhov. Ide o trasy vedené cez určené kľúčové hraničné priechody, na ktorých kontroly nepresiahnu 15 minút. Teraz sa povoľuje priechod všetkému tovaru vrátane agropotravinových výrobkov.

S cieľom zaručiť podporu pre potravinársky sektor sa práca sezónnych pracovníkov považuje za kriticky dôležitú.

Komisia uverejnila praktické usmernenia s cieľom zabezpečiť, aby sa mobilní pracovníci EÚ, ktorých povolania sa v boji proti pandémii spôsobenej koronavírusom považujú za kritické, mohli dostaviť na pracovisko. Sezónni pracovníci vykonávajú v odvetví poľnohospodárstva kriticky dôležité činnosti, pokiaľ ide o zber úrody, výsadbu a ošetrovanie plodín, a to najmä v tomto období.

Priama podpora pre poľnohospodárov a vidiecke oblasti

200 000 EUR – úvery alebo záruky na prevádzkové náklady

Flexibilita pri využívaní finančných nástrojov v rámci rozvoja vidieka

Poľnohospodári a iní príjemcovia pomoci na rozvoj vidieka budú môcť využiť úvery alebo záruky na prevádzkové náklady do výšky 200 000 EUR za priaznivých podmienok, ako sú napríklad veľmi nízke úrokové sadzby alebo výhodné splátkové kalendáre.

7 000 EUR na poľnohospodára – 50 000 EUR na MSP

Komisia navrhuje nové opatrenie na rozvoj vidieka.

Nové dočasné opatrenie by krajinám EÚ umožnilo použiť zostávajúce finančné prostriedky na rozvoj vidieka na poskytnutie podpory poľnohospodárom a malým agropotravinárskym podnikom v roku 2020. Zabezpečila by sa tak okamžitá pomoc tým, ktorí sú krízou najviac zasiahnutí. Krajiny EÚ môžu ponúknuť podporu až do výšky 7 000 EUR na poľnohospodára a 50 000 EUR na malý a stredný podnik (MSP).

70 % a 85 % – preddavky na platby v rámci SPP

Vyššie preddavky na platby

S cieľom zvýšiť peňažné toky poľnohospodárov zvýši Komisia v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky preddavky na podporu príjmov (z 50 % na 70 %) a na určité platby na rozvoj vidieka (zo 75 % na 85 %). Poľnohospodári budú dostávať tieto preddavky od polovice októbra.

Do 125 000 EUR na štátnu pomoc

Možnosť vyššej štátnej pomoci pre poľnohospodárov a potravinárske podniky

Ako súčasť dočasného rámca Komisie pre štátnu pomoc môžu poľnohospodári získať podporu až do výšky 100 000 EUR na poľnohospodársky podnik. Potravinárske podniky a marketingové spoločnosti môžu získať až 800 000 EUR.
Túto sumu možno zvýšiť o pomoc de minimis. Ide o druh vnútroštátnej podpory špecifickej pre odvetvie poľnohospodárstva, ktorú možno poskytnúť bez predchádzajúceho súhlasu Komisie a ktorá má strop 20 000 EUR (a v osobitných prípadoch 25 000 EUR).

Mimoriadne trhové opatrenia

Pomoc na súkromné skladovanie

Komisia podporí súkromné skladovanie mliečnych výrobkov (ako je sušené odstredené mlieko, maslo a syr) a mäsových výrobkov (ako je hovädzie, ovčie a kozie mäso) s cieľom stabilizovať trh dočasným znížením dostupných dodávok. Toto opatrenie umožňuje dočasne stiahnuť výrobky z trhu minimálne na 2 až 3 mesiace a maximálne na 5 až 6 mesiacov.

Dočasná výnimka z pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže

Komisia povolí výnimku z určitých pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže podľa článku 222 nariadenia o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka, kvetov a zemiakov. Uvedená výnimka umožňuje hospodárskym subjektom, aby počas maximálne 6 mesiacov samostatne prijímali a vykonávali trhové opatrenia na svojej úrovni. Napríklad v sektore mlieka bude povolené kolektívne plánovať produkciu mlieka a v odvetví kvetov a zemiakov bude možné stiahnuť produkty z trhu. Povolené bude aj skladovanie súkromnými hospodárskymi subjektmi. Zároveň sa bude pozorne sledovať vývoj spotrebiteľských cien, aby nedošlo k nepriaznivým efektom.

Flexibilita programu na podporu trhu

Komisia umožní flexibilitu pri vykonávaní programov na podporu trhu zameraných na víno, ovocie a zeleninu, stolové olivy a olivový olej, včelárstvo a školský program EÚ (mlieko, ovocie a zelenina). Cieľom tejto flexibility je obmedziť dostupné dodávky v každom sektore a obnoviť rovnováhu na trhoch. Okrem toho sa umožní presmerovanie priorít financovania na opatrenia krízového riadenia.

Flexibilita SPP

Krajiny EÚ a ich poľnohospodári čelia pri plnení určitých požiadaviek v rámci SPP praktickým problémom a cieľom Komisie je pomôcť im prekonať ich pomocou súboru konkrétnych opatrení.

Predĺženie lehoty na predkladanie žiadostí o platby v rámci SPP

Lehota sa predĺži o jeden mesiac, čím sa poľnohospodárom poskytne viac času na vyplnenie žiadosti o podporu príjmu aj o platby na rozvoj vidieka.

Menej kontrol na mieste v poľnohospodárskych podnikoch

Krajiny EÚ zvyčajne vykonávajú kontroly na mieste s cieľom zabezpečiť, aby príjemcovia SPP spĺňali požiadavky na oprávnenosť. Za súčasných výnimočných okolností je však nevyhnutné minimalizovať fyzický kontakt medzi poľnohospodármi a inšpektormi. Komisia preto zaviedla pravidlá umožňujúce dočasné nahradenie kontrol v poľnohospodárskych podnikoch alternatívnymi zdrojmi dôkazov, napríklad satelitnými snímkami alebo fotografiami so zemepisným označením. Toto opatrenie zabezpečuje spoľahlivé kontroly a zároveň rešpektuje obmedzenia pohybu a minimalizuje fyzické kontakty medzi poľnohospodármi a inšpektormi.

Documents

 

7 APRÍL 2020
Coronavirus: emergency response to support the agriculture and food sectors
English
(1.16 MB - PDF)
Stiahnuť

 

4 MÁJ 2020
EU delegated regulation 2020/591 opening a temporary exceptional private storage aid scheme for certain cheese
English
(HTML)
Stiahnuť

 

4 MÁJ 2020
EU delegated regulation 2020/592 on temporary exceptional measures to address the market disturbance in the fruit and vegetables and wine sectors
English
(HTML)
Stiahnuť

 

4 MÁJ 2020
EU implementing regulation 2020/593 on market stabilisation measures in the potatoes sector
English
(HTML)
Stiahnuť

 

4 MÁJ 2020
EU implementing regulation 2020/594 on market stabilisation measures in the plants and flowers sector
English
(HTML)
Stiahnuť

 

4 MÁJ 2020
EU implementing regulation 2020/595 on granting aid for private storage for sheepmeat and goatmeat
English
(HTML)
Stiahnuť

 

4 MÁJ 2020
EU implementing regulation 2020/596 on granting aid for private storage for fresh and chilled meat of bovine animals
English
(HTML)
Stiahnuť

 

4 MÁJ 2020
EU implementing regulation 2020/597 on granting aid for private storage for butter
English
(HTML)
Stiahnuť

 

4 MÁJ 2020
EU implementing regulation 2020/598 on granting aid for private storage for skimmed milk powder
English
(HTML)
Stiahnuť

 

4 MÁJ 2020
EU implementing regulation 2020/599 on the planning of production in the milk and milk products sector
English
(HTML)
Stiahnuť