Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Podpora poľnohospodárstva a potravinárstva počas pandémie koronavírusu

Po vypuknutí pandémie koronavírusu v roku 2020 Európska komisia v rámci počiatočnej reakcie okamžite zaviedla tieto výnimočné opatrenia na podporu poľnohospodárov a výrobcov potravín a na stabilizáciu poľnohospodárskych trhov.

Posilnenie potravinovej bezpečnosti

Aj po vypuknutí pandémie koronavírusu dokazuje agropotravinársky sektor Európskej únie svoju odolnosť a naďalej poskytuje Európanom kvalitné a bezpečné potraviny. Poľnohospodári a výrobcovia však napriek tomu čelia ťažkostiam a rastúcemu tlaku.

Zachovanie potravinovej bezpečnosti zostáva jednou z priorít Európskej komisie. Tá preto v úzkej spolupráci s krajinami EÚ a odvetvovými organizáciami pozorne monitoruje vývoj situácie.

V záujme podpory všetkých zúčastnených aktérov Komisia prijala potrebné opatrenia.

Na základe ponaučení vyplývajúcich z potenciálneho vplyvu pandémie COVID-19 na potravinovú bezpečnosť vypracovala Komisia v rámci stratégie Z farmy na stôl pohotovostný plán na zaistenie dodávok potravín a potravinovej bezpečnosti v EÚ v čase krízy. Na podporu tejto iniciatívy Komisia od 1. marca do 3. mája 2021 uskutočnila cielené konzultácie so subjektmi pôsobiacimi v potravinovom dodávateľskom reťazci.

Efektívny potravinový dodávateľský reťazec

Zelené jazdné pruhy na zabezpečenie toku potravín v celej Európe

Komisia úzko spolupracuje s krajinami EÚ v snahe zabezpečiť fungujúci jednotný trh s tovarom, a to vytvorením tzv. zelených jazdných pruhov. Ide o trasy vedené cez určené kľúčové hraničné priechody, na ktorých kontroly nepresiahnu 15 minút. Teraz sa priechod povoľuje všetkému tovaru vrátane agropotravinových výrobkov.

S cieľom zaručiť podporu pre potravinársky sektor sa práca sezónnych pracovníkov považuje za „kriticky dôležitú“

Komisia uverejnila praktické usmernenia s cieľom zabezpečiť, aby sa v rámci EÚ mobilní pracovníci, ktorých povolania sa v boji proti pandémii spôsobenej koronavírusom považujú za kritické, mohli dostaviť na pracovisko. Sezónni pracovníci vykonávajú v odvetví poľnohospodárstva kriticky dôležité činnosti, pokiaľ ide o zber úrody, výsadbu a ošetrovanie plodín, a to najmä v tomto období.

Priama podpora pre poľnohospodárov a vidiecke oblasti

200 000 eur – úvery alebo záruky na prevádzkové náklady

Flexibilita pri využívaní finančných nástrojov v rámci rozvoja vidieka

Poľnohospodári a iní príjemcovia pomoci na rozvoj vidieka budú môcť využiť úvery alebo záruky na pokrytie prevádzkových nákladov do výšky 200 000 eur za priaznivých podmienok, ako sú napríklad veľmi nízke úrokové sadzby alebo výhodné splátkové kalendáre.

7 000 eur na poľnohospodára – 50 000 eur na MSP

Komisia navrhuje nové opatrenie na rozvoj vidieka

Vďaka novému dočasnému opatreniu by krajiny EÚ, ktorým zostávajú finančné prostriedky na rozvoj vidieka, mohli v roku 2020 použiť tieto prostriedky na vyplatenie podpory poľnohospodárom a malým agropotravinárskym podnikom. Zabezpečila by sa tak okamžitá pomoc tým, ktorých kríza zasiahla najviac. Krajiny EÚ môžu ponúknuť podporu až do výšky 7 000 eur na poľnohospodára a 50 000 eur na malý a stredný podnik (MSP).

70 % a 85 % – preddavky na platby v rámci SPP

Vyššie preddavky na platby

S cieľom zvýšiť peňažné toky poľnohospodárov Komisia v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) zvýši preddavky na podporu príjmov (z 50 % na 70 %) a na určité platby na rozvoj vidieka (zo 75 % na 85 %). Poľnohospodári začnú tieto preddavky dostávať od polovice októbra.

Až do 125 000 eur na štátnu pomoc

Možnosť vyššej štátnej pomoci pre poľnohospodárov a potravinárske podniky

Ako súčasť dočasného rámca Komisie pre štátnu pomoc môžu teraz poľnohospodári získať podporu až do výšky 100 000 eur na poľnohospodársky podnik. Potravinárske podniky a odbytové spoločnosti môžu získať až 800 000 eur.

Túto sumu možno zvýšiť o tzv. pomoc de minimis. Ide o druh vnútroštátnej podpory špecifickej pre odvetvie poľnohospodárstva, ktorú možno poskytnúť bez predchádzajúceho súhlasu Komisie a ktorá má strop 20 000 eur (v osobitných prípadoch 25 000 eur).

Mimoriadne trhové opatrenia

Pomoc na súkromné skladovanie

Komisia podporí súkromné skladovanie mliečnych výrobkov (ako je sušené odstredené mlieko, maslo a syr) a mäsových výrobkov (ako je hovädzie, ovčie a kozie mäso) s cieľom stabilizovať trh dočasným znížením dostupných dodávok. Toto opatrenie umožňuje dočasne stiahnuť výrobky z trhu minimálne na 2 až 3 mesiace a maximálne na 5 až 6 mesiacov.

Dočasná výnimka z pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže

Komisia povolí výnimku z určitých pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže podľa článku 222 nariadenia o spoločnej organizácii trhov v sektoroch mlieka, kvetov a zemiakov. Uvedená výnimka umožňuje hospodárskym subjektom, aby počas maximálne 6 mesiacov samostatne prijímali a vykonávali trhové opatrenia na svojej úrovni. Napríklad v sektore mlieka bude povolené kolektívne plánovať produkciu mlieka a v odvetví kvetov a zemiakov bude možné stiahnuť produkty z trhu. Povolené bude aj skladovanie súkromnými hospodárskymi subjektmi. Zároveň sa bude pozorne sledovať vývoj spotrebiteľských cien, aby sa zabránilo nepriaznivým účinkom.

Flexibilita programu na podporu trhu

Komisia umožní flexibilitu pri vykonávaní programov na podporu trhu zameraných na víno, ovocie a zeleninu, stolové olivy a olivový olej, včelárstvo a školský program EÚ (vzťahujúci sa na mlieko, ovocie a zeleninu). Cieľom tejto flexibility je obmedziť dostupné dodávky v každom sektore a obnoviť rovnováhu na trhoch. Okrem toho sa umožní presmerovanie priorít financovania na opatrenia krízového riadenia.

Flexibilita SPP

Krajiny EÚ a ich poľnohospodári čelia pri plnení niektorých požiadaviek v rámci SPP praktickým problémom a cieľom Komisie je pomôcť im prekonať ich pomocou súboru konkrétnych opatrení.

Predĺženie lehoty na predkladanie žiadostí o platby v rámci SPP

Lehota sa predĺži o jeden mesiac, čím sa poľnohospodárom poskytne viac času na vyplnenie žiadosti o podporu príjmu aj o platby na rozvoj vidieka.

Menej kontrol na mieste v poľnohospodárskych podnikoch

Krajiny EÚ zvyčajne vykonávajú kontroly na mieste s cieľom zabezpečiť, aby príjemcovia pomoci v rámci SPP spĺňali požiadavky na oprávnenosť. Za súčasných výnimočných okolností je však nevyhnutné fyzický kontakt medzi poľnohospodármi a inšpektormi minimalizovať. Komisia preto zaviedla pravidlá umožňujúce dočasné nahradenie kontrol v poľnohospodárskych podnikoch alternatívnymi zdrojmi dôkazov, napríklad satelitnými snímkami alebo fotografiami s geografickou lokalizáciou. Toto opatrenie zabezpečuje spoľahlivé kontroly a zároveň rešpektuje obmedzenia pohybu a minimalizuje fyzické kontakty medzi poľnohospodármi a inšpektormi.

Právny základ

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/591, ktorým sa zavádza dočasná mimoriadna schéma pomoci na súkromné skladovanie určitých syrov

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/592 o dočasných výnimočných opatreniach, ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny a sektore vinohradníctva a vinárstva

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/593 o opatreniach na stabilizáciu trhu v sektore zemiakov

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/594 o opatreniach na stabilizáciu trhu v sektore rastlín a kvetov

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/595 o poskytovaní pomoci na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/596 o poskytovaní pomoci na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/597 o poskytovaní pomoci na súkromné skladovanie masla

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/598 o poskytovaní pomoci na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/599 o plánovaní výroby v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

Dokumenty

7. APRÍLA 2020
Coronavirus: emergency response to support the agriculture and food sectors

Podujatia