Skip to main content
Agriculture and rural development

Põllumajandus- ja toiduainesektori toetamine koroonaviiruse puhangu tingimustes

Tugev toiduga kindlustatus

Euroopa Liidu põllumajanduslik toidutööstus demonstreerib koroonaviiruse puhangu tingimustes oma vastupidavust ning varustab eurooplasi kvaliteetse ja ohutu toiduga. Siiski seisavad põllumajandusettevõtjad ja tootjad silmitsi raskuste ja üha suureneva survega.

Toiduga kindlustatuse tagamine on jätkuvalt üks Euroopa Komisjoni prioriteete. Nii on ta olnud tihedas kontaktis ELi liikmesriikide ja valdkondlike organisatsioonidega, et olukorda tähelepanelikult jälgida.

Komisjon on võtnud vajalikke meetmeid kõigi asjaosaliste toetamiseks.

Tuginedes õppetundidele, mis saadi COVID-19 pandeemia mõjust toiduga kindlustatusele on komisjon strateegia "Talust taldrikule" kontekstis koostanud hädaolukorra kava, et tagada ELis kriisi korral toidutarned ja toiduga kindlustatus. Selle algatuse toetamiseks korraldas komisjon 1. märtsist kuni 3. maini 2021 sihtotstarbelise konsultatsiooni toidutarneahelas osalejatele.

Tõhus toidutarneahel

Rohelised koridorid toiduainete liikumise säilitamiseks kogu Euroopas

Komisjon teeb liikmesriikidega tihedat koostööd, et tagada ühtse kaubaturu toimimine, luues nn rohelised transpordikoridorid. Selliste koridoride jaoks kindlaks määratud olulistes piiripunktides ei kesta piirikontroll üle 15 minuti. Läbipääs tagatakse kõigile kaupadele, sealhulgas põllumajandus- ja toidusektori toodetele.

Hooajatöötajad, keda loetakse olulisteks toiduainesektori toetuse tagamisel

Komisjon avaldas praktilised suunised tagamaks, et koroonaviiruse pandeemia vastases võitluses kriitilise tähtsusega liikuvad töötajad ELis pääseksid oma töökohtadesse. Hooajatöötajad on põllumajandussektori jaoks kriitilise tähtsusega seoses saagikoristus-, istutus- ja hooldusülesannetega, eriti praegusel hooajal.

Otsetoetus põllumajandustootjatele ja maapiirkondadele

200 000 eurot — laenud või tagatised tegevuskulude katteks

Paindlikkus maaelu arengu rahastamisvahendite kasutamisel

Põllumajandustootjatel ja teistel maaelu arengutoetuste saajatel on võimalik saada tegevuskulude katteks kuni 200 000 euro ulatuses laene või tagatisi soodsatel tingimustel (nagu väga madalad intressimäärad või soodsad maksegraafikud).

7000 eurot põllumajandustootja kohta — 50 000 eurot VKE kohta

Komisjon teeb ettepaneku uue maaelu arengu meetme kohtae

Uus ajutine meede võimaldaks ELi riikidel, kellel on maaelu arengu fondi jääke, maksta 2020. aastal põllumajandustootjatele ja väikestele põllumajandusliku toidutööstuse ettevõtetele. See peaks pakkuma kohest leevendust kriisist kõige rängemini tabatutele. ELi riigid võivad anda toetust kuni 7000 eurot põllumajandustootja kohta ja kuni 50 000 eurot väikese või keskmise suurusega ettevõtte (VKE) kohta.

70% ja 85% — ÜPP maksete ettemaksed

Maksete suuremad ettemaksed

Põllumajandustootjate rahavoo suurendamiseks suurendab komisjon ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames sissetulekutoetuste (50%-lt 70%-le) ja mõningate maaelu arengu toetuste (75%-lt 85%-le) ettemakseid. Põllumajandustootjad hakkavad neid ettemakseid saama alates oktoobri keskpaigast.

Kuni 125 000 eurot riigiabi

Põllumajandustootjad ja toiduainete töötlemisega tegelevad ettevõtted võivad saada suuremat riigiabi

Vastavalt komisjoni riigiabimeetmete ajutisele raamistikule võivad põllumajandusettevõtjad nüüd saada toetust kuni 100 000 eurot ning toiduainete töötlemise ja turustamisega tegelevad ettevõtjad kuni 800 000 eurot.
Sellele summale võib lisanduda vähese tähtsusega abi. Seda liiki põllumajandussektori riiklikku toetust võib anda ilma komisjoni eelneva heakskiiduta ning selle ülemmäär on 20 000 eurot (ja erijuhtudel 25 000 eurot).

Erakorralised turumeetmed

Eraladustusabi

Selleks et turgu olemasolevate varude ajutise vähendamise teel stabiliseerida, toetab komisjon toetuse andmist piimatoodete (lõssipulber, või, juust) ja lihatoodete (veise-, lamba- ja kitseliha) eraladustamiseks. See meede võimaldab tooted vähemalt 2–3 kuuks ja kõige rohkem kuni 5–6 kuuks ajutiselt turult kõrvaldada.

Ajutine erand ELi konkurentsieeskirjadest

Komisjon lubab piima-, lillekasvatus- ja kartulisektoris erandit teatavatest ELi konkurentsieeskirjadest, mis on ette nähtud ühise turukorralduse määruse artikliga 222. See võimaldab ettevõtjatel endid ümber korraldada ja rakendada turumeetmeid oma tasandil maksimaalselt 6 kuu jooksul. Näiteks lubatakse piimasektoril ühiselt piimatootmist kavandada ning lille- ja kartulisektoril tooteid turult kõrvaldada. Samuti antakse eraettevõtjatele luba ladustamiseks. Kahjuliku mõju vältimiseks jälgitakse tähelepanelikult tarbijahindade muutumist.

Turutoetusprogrammi paindlikkus

Komisjon võimaldab suuremat paindlikkust veini, puu- ja köögivilja, lauaoliivide ja oliiviõli, mesinduse ning ELi koolikavaga (hõlmab piima, puu- ja köögivilja) seotud turutoetusprogrammide rakendamisel. Sellise paindlikkuse eesmärk on piirata igas sektoris kättesaadavaid varusid, et saavutada taas turgude tasakaalustatus. Lisaks võimaldab see suunata rahastamisprioriteedid ümber kriisiohjemeetmetele.

Ühise põllumajanduspoliitika paindlikkus

ELi liikmesriikidel ja põllumajandustootjatel on raskusi ÜPP teatavate nõuete täitmisel ja komisjon püüab neid konkreetsete meetmete abil aidata.

ÜPP toetuse taotluste tähtaja pikendamine

Tähtaega pikendatakse ühe kuu võrra, andes põllumajandustootjatele rohkem aega nii sissetulekutoetuste kui ka maaelu arengu toetuste taotluste koostamiseks.

Vähem kontrollkäike põllumajandusettevõtetesse

ELi riigid teostavad üldjuhul kohapealseid kontrolle, et tagada ÜPP abisaajate vastavus abikõlblikkuse tingimustele. Praeguses erandlikus olukorras on siiski väga oluline minimeerida füüsilist kontakti põllumajandustootjate ja inspektorite vahel. Komisjon on seega kehtestanud eeskirjad, mis võimaldavad ajutiselt asendada kohapealsed kontrollid alternatiivsete tõendite allikatega, näiteks satelliidifotode või geomärgistusega fotodega. See meede tagab usaldusväärsed kontrollid, järgides samas liikumispiiranguid ja minimeerides füüsilist kontakti põllumajandustootjate ja inspektorite vahel.

Documents

 

7 APRILL 2020
Coronavirus: emergency response to support the agriculture and food sectors
English
(1.16 MB - PDF)
Laadige alla

 

4 MAI 2020
EU delegated regulation 2020/591 opening a temporary exceptional private storage aid scheme for certain cheese
English
(HTML)
Laadige alla

 

4 MAI 2020
EU delegated regulation 2020/592 on temporary exceptional measures to address the market disturbance in the fruit and vegetables and wine sectors
English
(HTML)
Laadige alla

 

4 MAI 2020
EU implementing regulation 2020/593 on market stabilisation measures in the potatoes sector
English
(HTML)
Laadige alla

 

4 MAI 2020
EU implementing regulation 2020/594 on market stabilisation measures in the plants and flowers sector
English
(HTML)
Laadige alla

 

4 MAI 2020
EU implementing regulation 2020/595 on granting aid for private storage for sheepmeat and goatmeat
English
(HTML)
Laadige alla

 

4 MAI 2020
EU implementing regulation 2020/596 on granting aid for private storage for fresh and chilled meat of bovine animals
English
(HTML)
Laadige alla

 

4 MAI 2020
EU implementing regulation 2020/597 on granting aid for private storage for butter
English
(HTML)
Laadige alla

 

4 MAI 2020
EU implementing regulation 2020/598 on granting aid for private storage for skimmed milk powder
English
(HTML)
Laadige alla

 

4 MAI 2020
EU implementing regulation 2020/599 on the planning of production in the milk and milk products sector
English
(HTML)
Laadige alla