Skip to main content
Agriculture and rural development

Põllumajandus- ja toiduainesektori toetamine koroonaviiruse puhangu tingimustes

2020. aasta koroonaviiruse puhangu järel käivitas Euroopa Komisjon esmase reaktsioonina kiiresti erakorralised meetmed, et toetada põllumajandustootjaid ja toidutootjaid ning stabiliseerida põllumajandusturge.

Jätkuv toiduga kindlustatus

Euroopa Liidu põllumajanduslik toidutööstus näitab koroonaviiruse puhangu tingimustes oma vastupidavust ning varustab eurooplasi kvaliteetse ja ohutu toiduga. Siiski seisavad põllumajandusettevõtjad ja tootjad silmitsi raskuste ja üha suureneva survega.

Toiduga kindlustatuse tagamine on jätkuvalt üks Euroopa Komisjoni prioriteete. Nii on ta olnud tihedas kontaktis ELi liikmesriikide ja valdkondlike organisatsioonidega, et olukorda tähelepanelikult jälgida.

Komisjon on võtnud vajalikke meetmeid kõigi asjaosaliste toetamiseks.

Tuginedes õppetundidele, mis saadi COVID-19 pandeemia mõjust toiduga kindlustatusele, on komisjon strateegia „Talust taldrikule“ kontekstis koostanud hädaolukorra kava, et tagada ELis kriisi korral toidutarned ja toiduga kindlustatus. Selle algatuse toetamiseks korraldas komisjon 1. märtsist kuni 3. maini 2021 sihtotstarbelise konsultatsiooni toidutarneahelas osalejatele.

Tõhus toidutarneahel

Rohelised koridorid toiduainete liikumise säilitamiseks kogu Euroopas

Komisjon teeb liikmesriikidega tihedat koostööd, et tagada kaupade ühtse turu toimimine, luues nn rohelised transpordikoridorid. Selliste koridoride jaoks kindlaks määratud olulistes piiripunktides ei kesta piirikontroll üle 15 minuti. Läbipääs tagatakse kõigile kaupadele, sealhulgas põllumajandus- ja toidusektori toodetele.

Toiduainesektoris töötavad hooajatöötajad loetakse elutähtsate kutsealade töötajateks

Komisjon avaldas praktilised suunised tagamaks, et ELis pääseksid oma töökohtadesse võõrtöötajad, kes töötavad koroonaviiruse pandeemia vastases võitluses elutähtsatel kutsealadel. Hooajatöötajad on põllumajandussektori jaoks elutähtsad seoses saagikoristus-, istutus- ja hooldusülesannetega, eriti jooksval hooajal.

Otsetoetus põllumajandustootjatele ja maapiirkondadele

200 000 eurot – laenud või tagatised tegevuskulude katteks

Paindlikkus maaelu arengu rahastamisvahendite kasutamisel

Põllumajandustootjatel ja teistel maaelu arengutoetuste saajatel on võimalik saada tegevuskulude katteks kuni 200 000 euro ulatuses laene või tagatisi soodsatel tingimustel (nagu väga madalad intressimäärad või soodsad maksegraafikud).

7000 eurot põllumajandustootja kohta – 50 000 eurot VKE kohta

Komisjon teeb ettepaneku uue maaelu arengu meetme kohta

Uus ajutine meede võimaldaks ELi riikidel, kellel on maaelu arengu fondi jääke, maksta 2020. aastal põllumajandustootjatele ja väikestele põllumajandusliku toidutööstuse ettevõtetele. See peaks pakkuma kohest leevendust kriisist kõige rängemini tabatutele. ELi riigid võivad anda toetust kuni 7000 eurot põllumajandustootja kohta ja kuni 50 000 eurot väikese või keskmise suurusega ettevõtte (VKE) kohta.

70% ja 85% – ÜPP toetuste ettemaksed

Toetuste suuremad ettemaksed

Põllumajandustootjate rahavoo suurendamiseks suurendab komisjon ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames sissetulekutoetuste (50%-lt 70%-le) ja teatavate maaelu arengu toetuste (75%-lt 85%-le) ettemakseid. Põllumajandustootjad hakkavad neid ettemakseid saama alates oktoobri keskpaigast.

Kuni 125 000 eurot riigiabiks

Põllumajandustootjad ja toiduainete töötlemisega tegelevad ettevõtted võivad saada suuremat riigiabi

Vastavalt komisjoni riigiabimeetmete ajutisele raamistikule võivad põllumajandusettevõtjad nüüd saada toetust kuni 100 000 eurot ning toiduainete töötlemise ja turustamisega tegelevad ettevõtjad kuni 800 000 eurot.

Sellele summale võib lisanduda vähese tähtsusega abi. Seda liiki põllumajandussektori riiklikku toetust võib anda ilma komisjoni eelneva heakskiiduta ning selle ülemmäär on 20 000 eurot (ja erijuhtudel 25 000 eurot).

Erakorralised turumeetmed

Eraladustusabi

Selleks et turgu olemasolevate varude ajutise vähendamise teel stabiliseerida, toetab komisjon toetuse andmist piimatoodete (lõssipulber, või, juust) ja lihatoodete (veise-, lamba- ja kitseliha) eraladustamiseks. See meede võimaldab tooted vähemalt 2–3 kuuks ja kõige rohkem kuni 5–6 kuuks ajutiselt turult kõrvaldada.

Ajutine erand ELi konkurentsieeskirjadest

Komisjon lubab piima-, lillekasvatus- ja kartulisektoris erandit teatavatest ELi konkurentsieeskirjadest, mis on ette nähtud ühise turukorralduse määruse artikliga 222. See võimaldab ettevõtjatel endid organiseerida ja rakendada turumeetmeid ettevõtjate tasandil maksimaalselt 6 kuu jooksul. Näiteks lubatakse piimasektoril ühiselt kavandada piimatootmist ning lille- ja kartulisektoril tooteid turult kõrvaldada. Samuti on lubatud ladustamine eraettevõtjate poolt. Tarbijahindade muutumist jälgitakse tähelepanelikult, et vältida kahjulikku mõju.

Turutoetusprogrammi paindlikkus

Komisjon võimaldab suuremat paindlikkust veini, puu- ja köögivilja, lauaoliivide ja oliiviõli, mesinduse ning ELi koolikavaga (piim, puu- ja köögivili) seotud turutoetusprogrammide rakendamisel. Sellise paindlikkuse eesmärk on piirata igas sektoris kättesaadavaid varusid, et saavutada taas turgude tasakaalustatus. Lisaks võimaldab see suunata rahastamisprioriteedid ümber kriisiohjemeetmetele.

Ühise põllumajanduspoliitika paindlikkus

ELi liikmesriikidel ja põllumajandustootjatel on raskusi ÜPP teatavate nõuete täitmisel ja komisjon püüab neid konkreetsete meetmete abil aidata.

ÜPP toetuse taotluste tähtaja pikendamine

Tähtaega pikendatakse ühe kuu võrra, andes põllumajandustootjatele rohkem aega nii sissetulekutoetuste kui ka maaelu arengu toetuste taotluste koostamiseks.

Vähem kontrollkäike põllumajandusettevõtetesse

ELi riigid teostavad üldjuhul kohapealseid kontrolle, et tagada ÜPP abisaajate vastavus abikõlblikkuse tingimustele. Pandeemiaaegses erandlikus olukorras on siiski väga oluline minimeerida füüsilist kontakti põllumajandustootjate ja inspektorite vahel. Komisjon on seega kehtestanud eeskirjad, mis võimaldavad ajutiselt asendada kohapealsed kontrollid alternatiivsete tõendusallikatega, näiteks geomärgistusega fotode või satelliidifotodega. See meede tagab usaldusväärsed kontrollid, järgides samas liikumispiiranguid ja minimeerides füüsilist kontakti põllumajandustootjate ja inspektorite vahel.

Õiguslikud alused

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/591, millega avatakse ajutine erakorraline eraladustamise abikava teatava juustu jaoks

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/592 ajutiste erakorraliste meetmete kohta turuhäirete kõrvaldamiseks puu- ja köögiviljasektoris ning veinisektoris

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/593 turu stabiliseerimismeetmete kohta kartulisektoris

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/594 turu stabiliseerimismeetmete kohta taime- ja lillesektoris

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/595 lamba- ja kitseliha eraladustamistoetuse andmise kohta

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/596 värske ja jahutatud veiseliha eraladustamistoetuse andmise kohta

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/597 või eraladustamistoetuse andmise kohta

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/598 lõssipulbri eraladustamistoetuse andmise kohta

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/599 tootmise kavandamise kohta piima- ja piimatoodete sektoris

Dokumendid

7. APRILL 2020
Coronavirus: emergency response to support the agriculture and food sectors
English
(1.16 MB - PDF)
Laadige alla

Üritused

  • Konverentsid ja tippkohtumised

EU Agri-Food Days

  • teisipäev, 5. detsember 2023, 09:30 - reede, 8. detsember 2023, 15:30 (CET)