Siirry pääsisältöön
Agriculture and rural development

Maatalous- ja elintarvikealojen tukeminen koronaviruskriisissä

Vuoden 2020 koronaviruspandemian yhteydessä Euroopan komissio käynnisti nopeasti poikkeustoimenpiteitä, joilla tuetaan viljelijöitä ja elintarviketuottajia ja vakautetaan maatalousmarkkinoita.

Vahva elintarviketurva

EU:n maatalouselintarvikeala on koronaviruspandemian aikana osoittanut kykenevänsä selviytymään: eurooppalaisille tuotetaan edelleen laadukkaita ja turvallisia elintarvikkeita. Viljelijöillä ja tuottajilla on kuitenkin lisääntyviä vaikeuksia ja paineita.

Euroopan komissio kiinnittää erityistä huomiota elintarviketurvan ylläpitämiseen. Komissio on sen vuoksi ollut tiiviissä yhteydessä EU-maihin ja alakohtaisiin järjestöihin tilanteen seuraamiseksi.

Komissio on toteuttanut tarvittavat toimet kaikkien asianomaisten toimijoiden tukemiseksi.

Komissio on Pellolta pöytään -strategiansa yhteydessä laatinut valmiussuunnitelman elintarvikehuollon ja elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi EU:ssa kriisiaikoina. Suunnitelmassa hyödynnetään meneillään olevasta pandemiasta saatuja kokemuksia. Komissio järjesti asiasta elintarvikeketjun toimijoille suunnatun kuulemisen 1.3.–3.5.2021.

Tehokas elintarvikeketju

Vihreät kaistat ruokahuollon turvaamiseksi Euroopassa

Komissio koordinoi toimintaa tiiviissä yhteistyössä EU-maiden kanssa varmistaakseen tavaroiden sisämarkkinoiden toimivuuden. Tätä varten se on luonut ns. vihreitä kaistoja. Näitä vihreitä kaistoja on tietyillä tärkeimmillä rajanylityspaikoilla, ja niiden ansiosta tavaroiden rajatarkastukset kestävät enintään 15 minuuttia. Kauttakulku on nyt sallittu kaikille tavaroille eli siis myös maatalouselintarvikkeille.

Kausityöntekijät on luokiteltu elintarvikealan kannalta ”kriittisiksi työntekijöiksi”

Komissio on julkaissut käytännön ohjeet sen varmistamiseksi, että koronaviruskriisin torjunnan yhteydessä kriittisinä pidettävät muista maista tulevat työntekijät pääsevät tulemaan töihin. Kausityöntekijät ovat ratkaisevan tärkeitä maatalousalalle sadonkorjuu-, istutus- ja hoitotehtävissä erityisesti tänä pandemia-aikana.

Suora tuki viljelijöille ja maaseutualueille

200 000 euroa – lainat tai takaukset toimintakustannuksiin

Joustavuutta maaseudun kehittämisen rahoitusvälineiden käyttöön

Viljelijät ja muut maaseudun kehittämisen tuensaajat saavat enintään 200 000 euron lainoja tai takauksia toimintakustannusten kattamiseen suotuisin ehdoin, kuten hyvin alhaisella korolla tai suotuisilla maksuaikatauluilla.

7 000 euroa viljelijää kohti – 50 000 euroa pk-yritystä kohti

Komissio ehdottaa uutta maaseudun kehittämistoimenpidettä

Uusi väliaikainen toimenpide antaisi niille EU-maille, joilla on jäljellä maaseudun kehittämisvaroja, mahdollisuuden tukea viljelijöitä ja maatalouselintarvikealan pienyrityksiä vuonna 2020. Varat olisi kohdennettava kriisistä eniten kärsineiden välittömään auttamiseen. EU-maat voivat maksaa tukea enintään 7 000 euroa viljelijää kohden ja 50 000 euroa pienyritystä kohden.

70 % ja 85 % – yhteisen maatalouspolitiikan maksujen ennakkomaksut

Suurempia ennakkomaksuja

Viljelijöiden kassavirran kasvattamiseksi komissio korottaa yhteisen maatalouspolitiikan tulotuen ennakkomaksuja (50 %:sta 70 %:iin) ja tiettyjen maaseudun kehittämistukien ennakkomaksuja (75 %:sta 85 %:iin). Viljelijöille alettiin maksaa näitä ennakkomaksuja lokakuun 2020 puolivälissä.

Jopa 125 000 euroa valtiontukea

Viljelijöille ja elintarvikkeiden jalostusyrityksille voidaan myöntää enemmän valtiontukea

Komission tilapäisten valtiontukipuitteiden mukaan viljelijät voivat saada tukea enintään 100 000 euroa maatilaa kohden. Elintarvikkeita jalostavat ja kaupan pitävät yritykset voivat puolestaan saada tukea enintään 800 000 euroa.

Tukea voidaan täydentää ns. vähämerkityksisellä tuella, jota voidaan myöntää ilman komission ennakkohyväksyntää. Tällaisen maatalousalan kansallisen tuen enimmäismäärä on 20 000 euroa (erityistapauksissa 25 000 euroa).

Poikkeukselliset markkinatoimenpiteet

Yksityisen varastoinnin tuki

Komissio myöntää yksityisen varastoinnin tukea maitotuotteille (rasvaton maitojauhe, voi, juusto) ja lihatuotteille (naudan-, lampaan- ja vuohenliha). Tarkoituksena on vakauttaa markkinoita vähentämällä tarjontaa tilapäisesti. Toimenpide mahdollistaa tuotteiden väliaikaisen poistamisen markkinoilta vähintään 2–3 kuukaudeksi ja enintään 5–6 kuukaudeksi.

Tilapäinen poikkeus EU:n kilpailusäännöistä

Komissio myöntää yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevan asetuksen 222 artiklan nojalla luvan poiketa tietyistä EU:n kilpailusäännöistä maito-, kukka- ja peruna-aloilla. Tämän ansiosta toimijat voivat itse organisoida ja toteuttaa markkinatoimenpiteitä omalla tasollaan enintään 6 kuukauden ajan. Näin esimerkiksi maitoalalla voidaan suunnitella kollektiivisesti maidontuotantoa ja kukka- ja peruna-aloilla poistaa tuotteita markkinoilta. Varastointi sallitaan myös yksityisten toimijoiden toteuttamana. Kuluttajahintojen kehitystä seurataan tiiviisti, jotta vältetään kielteiset vaikutukset.

Joustavuutta markkinatukiohjelmaan

Komissio joustavoittaa viinin, hedelmien ja vihannesten, syötäväksi tarkoitettujen oliivien ja oliiviöljyn, mehiläishoidon ja EU:n koulujakelujärjestelmän (maito, hedelmät ja vihannekset) markkinatukiohjelmien täytäntöönpanoa. Joustavuudella pyritään tasapainottamaan markkinoita rajoittamalla näiden alojen tuotteiden tarjontaa. Toimenpide myös mahdollistaa rahoituksen painopisteen uudelleenkohdentamisen kriisinhallintatoimenpiteisiin.

Joustavuutta yhteiseen maatalouspolitiikkaan

EU-mailla ja viljelijöillä on käytännön ongelmia tiettyjen yhteisen maatalouspolitiikan vaatimusten noudattamisessa. Komissio pyrkii antamaan apua monenlaisin konkreettisin toimenpitein.

Maataloustukien hakuajan pidentäminen

Määräaikaa jatketaan kuukaudella, jolloin viljelijöille jää enemmän aikaa täyttää sekä tulotukea että maaseudun kehittämistukea koskevat hakemuksensa.

Paikalla tehtävien tarkastusten vähentäminen

EU-maiden viranomaiset tekevät yleensä tarkastuksia maatiloilla varmistuakseen siitä, että yhteisen maatalouspolitiikan tuensaajat täyttävät tukikelpoisuusperusteet. Vallitsevissa poikkeusoloissa on kuitenkin edelleen tärkeää välttää lähikontakteja viljelijöiden ja tarkastajien välillä. Komissio on ottanut käyttöön sääntöjä, joiden nojalla tilakäynnit voidaan väliaikaisesti korvata vaihtoehtoisilla todisteilla, kuten satelliittikuvilla tai paikkamerkityillä valokuvilla. Näin voidaan varmistaa tarkastusten luotettavuus tilanteissa, joissa lähikontakteja on vältettävä ja joissa mahdollisesti on voimassa liikkumisrajoituksia.

Oikeusperustat

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/591 tilapäisen poikkeuksellisen yksityisen varastoinnin tukijärjestelmän avaamisesta tietyille juustoille

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/592 väliaikaisista poikkeustoimenpiteistä hedelmä- ja vihannesalan ja viinialan markkinahäiriön korjaamiseksi

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/593 markkinoiden vakauttamistoimenpiteistä peruna-alalla

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/594 markkinoiden vakauttamistoimenpiteistä kasvi- ja kukka-alalla

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/595 lampaan- ja vuohenlihan yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/596 tuen myöntämisestä nautaeläimistä peräisin olevan tuoreen ja jäähdytetyn lihan yksityiseen varastointiin

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/597 voin yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/598 rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/599 tuotantosuunnittelusta maito- ja maitotuotealalla

Asiakirjat

7. HUHTIKUUTA 2020
Coronavirus: emergency response to support the agriculture and food sectors
English
(1.16 MB - PDF)
Lataa

Tapahtumat

  • Konferenssit ja huippukokoukset

EU Agri-Food Days

  • tiistai 5. joulukuuta 2023 klo 09:30 - perjantai 8. joulukuuta 2023 klo 15:30 (CET)