Skip to main content
Agriculture and rural development

Støtte til landbrugs- og fødevaresektorerne under coronakrisen

Høj fødevaresikkerhed

Efter coronavirusudbruddet viser Den Europæiske Unions landbrugsfødevaresektor sig at være modstandsdygtig over for kriser og forsyner fortsat europæerne med sikre fødevarer af høj kvalitet. Ikke desto mindre står landbrugerne og producenterne over for vanskeligheder og er under et stigende pres.

Opretholdelsen af fødevaresikkerheden er fortsat en af Kommissionens prioriteter. Derfor har den været i tæt kontakt med medlemslandene og brancheorganisationerne for nøje at følge situationen.

For at støtte alle berørte aktører har Kommissionen truffet de nødvendige foranstaltninger.

Kommissionen trækker på erfaringerne om covid-19-pandemiens potentielle konsekvenser for fødevaresikkerheden og har som led i fra jord til bord-strategien udarbejdet en beredskabsplan for at kunne garantere fødevareforsyningen og fødevaresikkerheden i EU i krisetider. For at understøtte dette initiativ gennemførte Kommissionen fra den 1. marts til den 3. maj i år en målrettet høring af aktørerne i fødevareforsyningskæden.

En effektiv fødevareforsyningskæde

Grønne baner, der sikrer en gnidningsløs fødevaretransport gennem Europa:

Kommissionen arbejder tæt sammen med medlemslandene for at sikre et velfungerende indre marked for varer ved at indføre grønne baner. Ved disse grønne baner, der oprettes ved udvalgte centrale grænseovergangssteder, vil kontrollen ved grænseovergangsstedet højst vare 15 minutter. Der gives nu tilladelse til, at alle varer, herunder landbrugsfødevarer, kan passere grænsen.

For at støtte fødevaresektoren betragtes sæsonarbejdere som arbejdstagere, der udfører kritiske erhverv:

Kommissionen har offentliggjort konkrete retningslinjer for at sikre, at det i EU er muligt for vandrende arbejdstagere, der betragtes som arbejdstagere, der udøver kritiske erhverv i henseende til bekæmpelse af covid-19-pandemien, at nå frem til deres arbejdsplads. Sæsonarbejdere er – især på denne årstid – af kritisk betydning for landbrugssektoren, da de udfører kritiske høst-, plantnings- eller pasningsfunktioner.

Direkte støtte til landbrugere og landdistrikter

200.000 euro — Lån eller garantier for driftsomkostninger

Fleksibilitet ved anvendelsen af finansieringsinstrumenter til udvikling af landdistrikter

Landbrugere og andre modtagere af støtte til udvikling af landdistrikterne vil kunne opnå lån eller garantier til at dække driftsomkostninger på op til 200.000 euro på gunstige vilkår som f.eks. meget lave rentesatser eller favorable betalingsfrister.

7.000 euro pr. landbruger — 50.000 euro pr. SMV

Kommissionen foreslår en ny foranstaltning til udvikling af landdistrikterne

En ny midlertidig foranstaltning vil gøre det muligt for de medlemslande, der endnu råder over midler til udvikling af landdistrikterne, at yde betalinger til landbrugere og små landbrugsfødevarevirksomheder i 2020. Dermed kan der ydes øjeblikkelig hjælp til dem, der er hårdest ramt af krisen. Medlemslandene kan give støtte på op til 7.000 euro pr. landbruger og 50.000 euro pr. SMV.

70 % og 85 % — forskud på betalinger under den fælles landbrugspolitik

Højere forskudsbetalinger

For at øge landbrugets likviditet vil Kommissionen forhøje forskuddene på indkomststøtte under den fælles landbrugspolitik (fra 50 % til 70 %) og visse betalinger til udvikling af landdistrikterne (fra 75 % til 85 %). Landbrugerne vil modtage disse forskud fra midten af oktober.

Op til 125.000 euro til statsstøtte

Højere statsstøtte til landbrugere og fødevareforarbejdningsvirksomheder

I henhold til Kommissionens midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte kan landbrugerne nu modtage støtte på højst 100.000 euro pr. bedrift, og forarbejdnings- og afsætningsvirksomheder kan højst modtage 800.000 euro.
Dette beløb kan suppleres med de minimis-støtte. Denne form for national støtte, som er specifik for landbrugssektoren, kan ydes uden forudgående godkendelse fra Kommissionen, og der er fastsat et loft for den på 20.000 euro (og 25.000 euro i særlige tilfælde).

Ekstraordinære markedsforanstaltninger

Støtte til privat oplagring

For at stabilisere markedet ved midlertidigt at reducere det tilgængelige udbud vil Kommissionen støtte privat oplagring af mejeriprodukter (skummetmælkspulver, smør og ost) og kødprodukter (oksekød og fåre- og gedekød). Denne foranstaltning muliggør en midlertidig tilbagetrækning af produkter fra markedet i mindst 2-3 måneder og højst 5-6 måneder.

Midlertidig undtagelse fra EU's konkurrenceregler:

Kommissionen vil godkende en fravigelse visse af EU's konkurrenceregler i henhold til artikel 222 i forordningen om en fælles markedsordning for mælke-, blomster- og kartoffelsektorerne. Det giver aktørerne mulighed for selv at tilrettelægge og gennemføre markedsforanstaltninger på deres niveau i højst 6 måneder. For eksempel vil det i mælkesektoren være muligt kollektivt at planlægge mælkeproduktionen, og blomster- og kartoffelsektoren vil kunne tilbagetrække produkter fra markedet. Oplagring hos private aktører vil også være tilladt. Ændringer i forbrugerpriserne vil blive overvåget nøje for at undgå skadelige virkninger.

Fleksibilitet ved markedsstøtteprogrammer

Kommissionen vil give mulighed for fleksibilitet i gennemførelsen af markedsstøtteprogrammer for vin, frugt og grøntsager, spiseoliven og olivenolie, biavl og EU's skoleordning (mælk, frugt og grøntsager). Denne fleksibilitet skal begrænse det tilgængelige udbud i hver sektor for at genskabe balancen på markederne. Desuden vil den gøre det muligt at omprioritere finansieringsmidler til krisestyringsforanstaltninger.

Fleksibilitet i den fælles landbrugspolitik

Medlemsstaterne og landbrugerne står over for praktiske vanskeligheder med hensyn opfyldelsen af krav i henhold til den fælles landbrugspolitik understøttes af Kommissionen med en række konkrete foranstaltninger.

Forlængelse af fristen for betalingsanmodninger under den fælles landbrugspolitik

Fristen forlænges med en måned, så landbrugerne får mere tid til at udfylde deres ansøgning om både indkomststøtte og betalinger til udvikling af landdistrikterne.

Færre kontroller på stedet på landbrugsbedriften

EU-landene gennemfører normalt kontrol på stedet for at sikre, at den modtagere af tilskud via den fælles landbrugspolitik opfylder støtteberettigelseskravene. Under de nuværende ekstraordinære omstændigheder er det imidlertid afgørende, at den fysiske kontakt mellem landbrugeren og kontrollørerne minimeres mest muligt. Derfor har Kommissionen indført regler, der gør det muligt midlertidigt at erstatte besøg på bedrifterne med alternative beviskilder som satellitbilleder og geotaggede fotos. På denne måde bliver der gennemført pålidelig kontrol, samtidig med at reglerne om begrænset bevægelighed og fysisk kontakt mellem landbrugere og inspektører respekteres.

Documents

 

7 APRIL 2020
Coronavirus: emergency response to support the agriculture and food sectors
English
(1.16 MB - PDF)
Download

 

4 MAJ 2020
EU delegated regulation 2020/591 opening a temporary exceptional private storage aid scheme for certain cheese
English
(HTML)
Download

 

4 MAJ 2020
EU delegated regulation 2020/592 on temporary exceptional measures to address the market disturbance in the fruit and vegetables and wine sectors
English
(HTML)
Download

 

4 MAJ 2020
EU implementing regulation 2020/593 on market stabilisation measures in the potatoes sector
English
(HTML)
Download

 

4 MAJ 2020
EU implementing regulation 2020/594 on market stabilisation measures in the plants and flowers sector
English
(HTML)
Download

 

4 MAJ 2020
EU implementing regulation 2020/595 on granting aid for private storage for sheepmeat and goatmeat
English
(HTML)
Download

 

4 MAJ 2020
EU implementing regulation 2020/596 on granting aid for private storage for fresh and chilled meat of bovine animals
English
(HTML)
Download

 

4 MAJ 2020
EU implementing regulation 2020/597 on granting aid for private storage for butter
English
(HTML)
Download

 

4 MAJ 2020
EU implementing regulation 2020/598 on granting aid for private storage for skimmed milk powder
English
(HTML)
Download

 

4 MAJ 2020
EU implementing regulation 2020/599 on the planning of production in the milk and milk products sector
English
(HTML)
Download