Skip to main content
Agriculture and rural development

Podpora zemědělství a potravinářství v souvislosti s koronavirovou pandemií

Spolehlivé zabezpečení dodávek potravin

Po vypuknutí koronavirové pandemie vykazuje zemědělsko-potravinářské odvětví Evropské unie odolnost a nadále poskytuje Evropanům vysoce kvalitní a bezpečné potraviny. Zemědělci a producenti se však potýkají s obtížemi a tlak na ně se zvyšuje.

Zabezpečení dostatečných dodávek potravin zůstává i nadále jednou z priorit Komise. Proto spolu s členskými zeměmi a odvětvovými organizacemi pozorně sleduje vývoj situace.

V zájmu podpory všech zúčastněných stran přijala Komise několik nezbytných opatření.

Na základě zkušeností z koronavirové pandemie a s ohledem na její případný dopad na zabezpečení dodávek potravin, jakož i v kontextu strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“, vypracovala Komise plán pro mimořádné situace. Ten má zajistit, že bude mít EU dostatek potravin i v případě dalších krizových situací. V rámci příprav této iniciativy uspořádala Komise ve dnech 1. března až 1. května 2021 cílenou konzultaci zaměřenou na dodavatele v rámci potravinového řetězce.

Účinný dodavatelský řetězec

Zelené pruhy zajišťují nepřetržité dodávky potravin po celé Evropě

Na základě spolupráce s členskými státy se Komise zasadila o vytvoření tzv. „zelených pruhů“, které mají zajistit fungování jednotného trhu se zbožím. V těchto zelených pruzích, které byly zřízeny na určitých klíčových hraničních přechodech, mají hraniční kontroly trvat nejdéle 15 minut. Průjezd je nyní povolen pro veškeré zboží, včetně zemědělsko-potravinářských produktů.

Sezónní pracovníci označeni za tzv. kritické pracovníky s cílem podpořit potravinářský sektor

Komise vydala praktické pokyny k zajištění toho, aby se mobilní pracovníci v rámci EU, jejichž zapojení je v souvislosti s řešením koronavirové pandemie naprosto kritické, mohli dostat na své pracoviště. Kritickou, tedy klíčovou roli pro zemědělství hrají v současné situaci i sezónní pracovníci zajišťující sklizeň, výsadbu a ošetřování plodin.

Přímá podpora zemědělců a venkovských oblastí

200 000 EUR — půjčky nebo záruky na provozní náklady

Flexibilita při využívání finančních nástrojů v rámci rozvoje venkova

Zemědělci a další příjemci podpory zaměřené na rozvoj venkova budou moci získat půjčky nebo záruky na pokrytí svých provozních nákladů až do výše 200 000 EUR, a to za příznivých podmínek, jako jsou velmi nízké úrokové sazby nebo příznivý splátkový kalendář.

7 000 EUR na zemědělce — 50 000 EUR na malý nebo střední podnik

Commission proposes new rural development measure

A new temporary measure would allow EU countries with remaining rural development funds to pay farmers and small agri-food businesses in 2020. This should provide immediate relief to those most impacted by the crisis. EU countries can offer support of up to €7,000 per farmer and €50,000 per small and medium enterprise (SME).

70 % a 85 % — záloh u plateb v rámci SZP

Vyšší zálohy na platby

S cílem pomoci zvýšit peněžní tok zemědělců zvýší Komise zálohy na přímé platby SZP na podporu příjmů (z 50 % na 70 %) a některé platby na rozvoj venkova (ze 75 % na 85 %). Zemědělci začnou tyto zálohy dostávat od poloviny října 2020.

Až 125 000 € — na státní podporu:

Možnost navýšit státní podporu pro zemědělce a potravinářské podniky

Podle dočasného rámce Komise pro státní podporu mohou nyní zemědělci využívat maximální podporu ve výši 100 000 EUR na zemědělský podnik a podniky pro zpracování potravin a marketingové společnosti mohou získat podporu v maximální výši 800 000 EUR.

Tuto částku lze navýšit o podporu de minimis. To je typ vnitrostátní podpory specifické pro zemědělství, která může být poskytnuta bez předchozího souhlasu Komise, a to do maximální výše 20 000 EUR (ve zvláštních případech až 25 000 EUR).

Mimořádná tržní opatření

Podpora soukromého skladování

V zájmu stabilizace trhu dočasným snížením dostupných dodávek poskytne Komise podporu na soukromé skladování mléčných výrobků (sušeného odstředěného mléka, másla a sýrů) a masných výrobků (z hovězího, skopového a kozího masa). Toto opatření umožní dočasné stažení výrobků z trhu na dobu nejméně 2 až 3 měsíců a nejvýše 5 až 6 měsíců.

Výjimečná odchylka od pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže

Podle článku 222 nařízení o společné organizaci trhů udělí Komise odvětvím mléka, květin a brambor výjimku z určitých pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže. To hospodářským subjektům umožní, aby se na své úrovni po dobu nejvýše 6 měsíců samy organizovaly a prováděly tržní opatření. Například v odvětví mléka bude povoleno kolektivně plánovat jeho produkci, v odvětví květin a brambor pak bude možné stahovat produkty z trhu. Rovněž bude povoleno skladování u soukromých provozovatelů. Během této doby se bude pečlivě sledovat vývoj spotřebitelských cen, aby se předešlo nepříznivým účinkům.

Flexibilita pro programy na podporu trhu

Komise umožní flexibilitu při provádění programů na podporu trhu pro odvětví vína, ovoce a zeleniny, stolních oliv a olivového oleje, včelařství a školního projektu EU zaměřeného na zdravé stravování ve školách (vztahujícího se na mléko, ovoce a zeleninu). Cílem této flexibility je omezit dostupnou nabídku v jednotlivých odvětvích a znovu nastolit rovnováhu na trzích. Kromě toho to umožní přeorientovat priority financování na opatření krizového řízení.

Flexibilita SZP

Země EU a evropské zemědělské podniky se v současné době potýkají s praktickými problémy při dodržování určitých požadavků v rámci SZP. Komise jim proto chce pomoci řadou konkrétních opatření.

Prodloužení lhůty pro podávání žádostí o platby v rámci SZP

Uvedená lhůta bude prodloužena o měsíc, což zemědělcům poskytne více času na vyplnění žádostí o podporu příjmu i plateb na rozvoj venkova.

Méně kontrol na místě

Země EU obvykle provádějí kontroly na místě, aby zajistily, že příjemci podpory SZP splňují požadavky na způsobilost. Nicméně za současných výjimečných okolností je naprosto nezbytné minimalizovat fyzický kontakt mezi zemědělci a inspektory. Z tohoto důvodu vydala Komise pravidla, která umožňují dočasně nahradit inspekce v zemědělských podnicích alternativními zdroji důkazů, např. daty ze satelitních snímků nebo fotografiemi s geografickými údaji (tzv. geotagging). Díky tomu je možné zajistit spolehlivost kontrol a zároveň dodržet pravidla týkající se omezení pohybu a fyzického kontaktu.

Documents

 

7 DUBEN 2020
Coronavirus: emergency response to support the agriculture and food sectors
English
(1.16 MB - PDF)
Stáhnout

 

4 KVĚTEN 2020
EU delegated regulation 2020/591 opening a temporary exceptional private storage aid scheme for certain cheese
English
(HTML)
Stáhnout

 

4 KVĚTEN 2020
EU delegated regulation 2020/592 on temporary exceptional measures to address the market disturbance in the fruit and vegetables and wine sectors
English
(HTML)
Stáhnout

 

4 KVĚTEN 2020
EU implementing regulation 2020/593 on market stabilisation measures in the potatoes sector
English
(HTML)
Stáhnout

 

4 KVĚTEN 2020
EU implementing regulation 2020/594 on market stabilisation measures in the plants and flowers sector
English
(HTML)
Stáhnout

 

4 KVĚTEN 2020
EU implementing regulation 2020/595 on granting aid for private storage for sheepmeat and goatmeat
English
(HTML)
Stáhnout

 

4 KVĚTEN 2020
EU implementing regulation 2020/596 on granting aid for private storage for fresh and chilled meat of bovine animals
English
(HTML)
Stáhnout

 

4 KVĚTEN 2020
EU implementing regulation 2020/597 on granting aid for private storage for butter
English
(HTML)
Stáhnout

 

4 KVĚTEN 2020
EU implementing regulation 2020/598 on granting aid for private storage for skimmed milk powder
English
(HTML)
Stáhnout

 

4 KVĚTEN 2020
EU implementing regulation 2020/599 on the planning of production in the milk and milk products sector
English
(HTML)
Stáhnout