Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Podpora zemědělství a potravinářství v souvislosti s koronavirovou pandemií

V návaznosti na koronavirovou nákazu v roce 2020 Evropská komise urychleně zahájila realizaci těchto výjimečných opatření jako první reakci podporující zemědělce a výrobce potravin a stabilizující zemědělskéh trhy.

Spolehlivé zabezpečení dodávek potravin

Po vypuknutí koronavirové pandemie vykazuje zemědělsko-potravinářské odvětví Evropské unie odolnost a nadále poskytuje Evropanům vysoce kvalitní a bezpečné potraviny. Zemědělci a producenti se však potýkají s obtížemi a tlak na ně se zvyšuje.

Zabezpečení dostatečných dodávek potravin zůstává i nadále jednou z priorit Komise. Proto spolu s členskými zeměmi a odvětvovými organizacemi pozorně sleduje vývoj situace.

V zájmu podpory všech zúčastněných stran přijala Komise několik nezbytných opatření.

Na základě zkušeností z koronavirové pandemie a s ohledem na její případný dopad na zabezpečení dodávek potravin, jakož i v kontextu strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“, vypracovala Komise plán pro mimořádné situace. Ten má zajistit, že bude mít EU dostatek potravin i v případě dalších krizových situací. V rámci příprav této iniciativy uspořádala Komise ve dnech 1. března až 1. května 2021 cílenou konzultaci zaměřenou na dodavatele v rámci potravinového řetězce.

Účinný dodavatelský řetězec

Zelené pruhy zajišťují nepřetržité dodávky potravin po celé Evropě

Na základě spolupráce s členskými státy se Komise zasadila o vytvoření tzv. „zelených pruhů“, které mají zajistit fungování jednotného trhu se zbožím. V těchto zelených pruzích, které budou zřízeny na určitých klíčových hraničních přechodech, budou hraniční kontroly trvat nejdéle 15 minut. Průjezd je nyní povolen pro veškeré zboží, včetně zemědělsko-potravinářských produktů.

Sezónní pracovníci označeni za tzv. kritické pracovníky s cílem podpořit potravinářský sektor

Komise vydala praktické pokyny k zajištění toho, aby se mobilní pracovníci v rámci EU, jejichž zapojení je v souvislosti s řešením koronavirové pandemie naprosto kritické, mohli dostat na své pracoviště. Kritickou, tedy klíčovou roli pro zemědělství hrají v současné situaci i sezónní pracovníci zajišťující sklizeň, výsadbu a ošetřování plodin.

Přímá podpora zemědělců a venkovských oblastí

200 000 eur – půjčky nebo záruky na provozní náklady

Flexibilita při využívání finančních nástrojů v rámci rozvoje venkova

Zemědělci a další příjemci podpory zaměřené na rozvoj venkova budou moci získat půjčky nebo záruky na pokrytí svých provozních nákladů až do výše 200 000 eur, a to za příznivých podmínek, jako jsou velmi nízké úrokové sazby nebo příznivý splátkový kalendář.

7 000 eur na zemědělce – 50 000 eur na malý nebo střední podnik

Komise navrhuje nové opatření pro rozvoj venkova

Na základě nového dočasného opatření by země EU, kterým zbývají finanční prostředky na rozvoj venkova, mohly v roce 2020 tyto prostředky využít k poskytnutí podpory zemědělcům a malým zemědělsko-potravinářským podnikům. Tím by se mohlo okamžitě pomoci těm, jichž se krize dotkla nejvíce. Země EU mohou nabídnout jednotlivým zemědělcům podporu až do výše 7 000 eur a malým a středním podnikům pak do výše 50 000 eur.

70 % a 85 % – zálohy na platby v rámci SZP

Vyšší zálohy na platby

S cílem pomoci zvýšit peněžní tok zemědělců zvýší Komise zálohy na přímé platby SZP na podporu příjmů (z 50 % na 70 %) a některé platby na rozvoj venkova (ze 75 % na 85 %). Zemědělci začnou tyto zálohy dostávat od poloviny října 2020.

Až 125 000 eur na státní podporu

Možnost navýšit státní podporu pro zemědělce a potravinářské podniky

Podle dočasného rámce Komise pro státní podporu mohou nyní zemědělci využívat maximální podporu ve výši 100 000 eur na zemědělský podnik a podniky pro zpracování potravin a marketingové společnosti mohou získat podporu v maximální výši 800 000 eur.

Tuto částku lze navýšit o podporu de minimis. To je typ vnitrostátní podpory specifické pro zemědělství, která může být poskytnuta bez předchozího souhlasu Komise, a to do maximální výše 20 000 eur (ve zvláštních případech až 25 000 eur).

Mimořádná tržní opatření

Podpora soukromému skladování

V zájmu stabilizace trhu dočasným snížením dostupných dodávek poskytne Komise podporu na soukromé skladování mléčných výrobků (sušeného odstředěného mléka, másla a sýrů) a masných výrobků (z hovězího, skopového a kozího masa). Toto opatření umožní dočasné stažení výrobků z trhu na dobu nejméně 2 až 3 měsíců a nejvýše 5 až 6 měsíců.

Výjimečná odchylka od pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže

Podle článku 222 nařízení o společné organizaci trhů udělí Komise odvětvím mléka, květin a brambor výjimku z určitých pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže. To hospodářským subjektům umožní, aby se na své úrovni po dobu nejvýše 6 měsíců samy organizovaly a prováděly tržní opatření. Například odvětví mléka bude moci kolektivně plánovat produkci mléka a odvětví květin a brambor bude moci stahovat produkty z trhu. Rovněž bude povoleno skladování u soukromých provozovatelů. Během této doby se bude pečlivě sledovat vývoj spotřebitelských cen, aby se předešlo nepříznivým účinkům.

Flexibilita pro programy na podporu trhu

Komise umožní flexibilitu při provádění programů na podporu trhu pro odvětví vína, ovoce a zeleniny, stolních oliv a olivového oleje, včelařství a školního projektu EU zaměřeného na zdravé stravování ve školách (vztahujícího se na mléko, ovoce a zeleninu). Cílem této flexibility je omezit dostupnou nabídku v jednotlivých odvětvích a znovu nastolit rovnováhu na trzích. Kromě toho to umožní přeorientovat priority financování na opatření krizového řízení.

Flexibilita SZP

Země EU a evropské zemědělské podniky se v současné době potýkají s praktickými problémy při dodržování určitých požadavků v rámci SZP. Komise jim proto chce pomoci řadou konkrétních opatření.

Prodloužení lhůty pro podávání žádostí o platby v rámci SZP

Uvedená lhůta bude prodloužena o měsíc, což zemědělcům poskytne více času na vyplnění žádostí o podporu příjmu i plateb na rozvoj venkova.

Méně kontrol na místě

Země EU obvykle provádějí kontroly na místě, aby zajistily, že příjemci podpory SZP splňují požadavky na způsobilost. Nicméně za současných výjimečných okolností je naprosto nezbytné minimalizovat fyzický kontakt mezi zemědělci a inspektory. Z tohoto důvodu vydala Komise pravidla, která umožňují dočasně nahradit inspekce v zemědělských podnicích alternativními zdroji důkazů, např. daty ze satelitních snímků nebo fotografiemi s geografickými údaji (tzv. geotagging). Díky tomu je možné zajistit spolehlivost kontrol a zároveň dodržet pravidla týkající se omezení pohybu a fyzického kontaktu.

Právní základ

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/591 o zahájení dočasného výjimečného režimu podpory soukromého skladování některých sýrů

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/592 o dočasných mimořádných opatřeních k řešení narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny a vína

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/593 o opatřeních ke stabilizaci trhu v odvětví brambor

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/594 o opatřeních ke stabilizaci trhu v odvětví rostlin a květin

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/595 o poskytování podpory soukromého skladování skopového a kozího masa

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/596 o poskytování podpory soukromého skladování čerstvého a chlazeného hovězího masa

Prováděcí nařízení Komise(EU) 2020/597 o poskytování podpory soukromého skladování másla

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/598 o poskytování podpory soukromého skladování sušeného odstředěného mléka

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/599 o plánování produkce v odvětví mléka a mléčných výrobků

Dokumenty

7. DUBNA 2020
Coronavirus: emergency response to support the agriculture and food sectors

Aktuality