Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Подкрепа за секторите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост в условията на пандемия от коронавирус

Силна продоволствена сигурност

След избухването на пандемията от коронавирус хранително-вкусовата промишленост на Европейския съюз демонстрира своята устойчивост и продължава да осигурява на европейците висококачествени и безопасни храни. В същото време обаче земеделските стопани и производителите са изправени пред трудности и нарастващ натиск.

Поддържането на продоволствената сигурност остава един от приоритетите на Европейската комисия. Тя поддържа тясна връзка с държавите от ЕС и организациите от сектора, за да следи отблизо ситуацията.

Комисията предприе необходимите действия, за да окаже подкрепа на всички участници.

Като извлича поуки от потенциалните последици от пандемията от COVID-19 върху продоволствената сигурност, в контекста на стратегията „От фермата до трапезата“, Комисията изготви план за действие в извънредни ситуации, за да се гарантират доставките на храни и продоволствена сигурност в ЕС в периоди на криза. В подкрепа на тази инициатива Комисията извърши в периода от 1 март до 3 май 2021 г. целева консултация със заинтересовани лица от веригата за доставки на храни.

Ефективна верига за доставки на храни

Зелени ленти за преминаване, за да се поддържа снабдяването с храни в Европа

Комисията си сътрудничи тясно с държавите членки, за да се осигури функциониращ единен пазар на стоки чрез създаването на „зелени ленти за преминаване“. Граничните проверки по тези зелени ленти, определени според дадени възлови гранични контролно-пропускателни пунктове, няма да надвишават 15 минути. В момента се дава възможност за преминаване на всички стоки, включително продукти на хранително-вкусовата промишленост.

Сезонните работници са определени като работници от критично значение с цел подкрепа за сектора на храните

Комисията публикува практически насоки, за да се гарантира, че в рамките на ЕС мобилните работници, определяни като имащи критично значение в борбата с пандемията от коронавирус, могат да стигнат до своето работно място. Сезонните работници са от решаващо значение за селскостопанския сектор във връзка със събирането на реколтата, засаждането и отглеждането, особено през настоящия сезон.

Подпомагане на земеделските стопани и селските райони

200 000 евро — заеми или гаранции за оперативни разходи

Земеделските стопани и другите бенефициери по линия на развитието на селските райони ще могат да се възползват от заеми или гаранции за покриване на оперативни разходи в размер до 200 000 евро при благоприятни условия, като например много ниски лихвени проценти или благоприятни графици на плащанията.

7000 евро на фермер — 50 000 евро на МСП

Комисията предлага нови мерки за развитие на селските райони

Нова временна мярка ще позволи на страните от ЕС през 2020 г. да плащат на земеделските стопани и малките предприятия от сферата на хранително-вкусовата промишленост с неизразходваните средства за развитие на селските райони. По този начин ще бъде предоставена незабавна помощ на най-силно засегнатите от кризата. Страните от ЕС могат да предоставят подкрепа в размер до 7000 евро на фермер и 50 000 евро на малко или средно предприятие (МСП).

70 % и 85 % — авансови плащания за плащания по ОСП

По-големи авансови плащания

За да увеличи паричния поток на земеделските стопани, Комисията ще повиши авансовите плащания за подпомагане на доходите в рамките на ОСП (от 50 % на 70 %) и някои плащания за развитие на селските райони (от 75 % на 85 %). Земеделските стопани ще започнат да получават тези авансови плащания от средата на октомври.

До 125 000 евро

за държавна помощ

Възможна е по-голяма държавна помощ за земеделските стопани и предприятията за преработка на храни

Съгласно временната рамка на Комисията за държавна помощ земеделските стопани вече могат да се възползват от максимална помощ в размер на 100 000 евро на стопанство, а предприятията за преработка и маркетинг на храни могат да получат максимум 800 000 евро.
Към тази сума могат да се добавят помощи „de minimis“. Този вид национална подкрепа, специфична за селскостопанския сектор, може да бъде предоставена без предварително одобрение от Комисията, като за нея има таван от 20 000 евро (25 000 евро в специфични случаи).

Извънредни пазарни мерки

Помощ за частно складиране

За да се стабилизира пазарът чрез временно намаляване на предлагането, Комисията ще подкрепя помощ за частно складиране за млечни продукти (обезмаслено мляко на прах, масло, сирене) и месни продукти (говеждо, овче и козе месо). Тази мярка позволява временно изтегляне на продукти от пазара за период от минимум 2-3 месеца и максимум 5-6 месеца.

Временна дерогация от правилата на ЕС за конкуренцията

Комисията ще разреши дерогация от някои правила на ЕС за конкуренцията, посочени в член 222 от Регламента за общата организация на пазарите, за секторите на млякото, цветята и картофите. Съгласно разпоредбите на този член на операторите се позволява да организират сами и да прилагат пазарни мерки на своето равнище за период от максимум 6 месеца. Например на сектора на млякото ще бъде позволено да планира колективно производството на мляко, а на секторите на цветята и картофите ще бъде позволено да изтеглят продукти от пазара. Ще се позволява и складиране от частни оператори. Движението на потребителските цени се следи внимателно, за да се избегнат неблагоприятни последствия.

Гъвкавост на програмата за подкрепа на пазара

Комисията ще даде възможност за гъвкавост в прилагането на програмите за подкрепа на пазара за вината, плодовете и зеленчуците, трапезните маслини и маслиновото масло, пчеларството и схемата на ЕС за предлагане на мляко, плодове и зеленчуци в училищата. Целта на тази гъвкавост е да се ограничи предлагането във всеки сектор, за да се постигне уравновесяване на пазарите. Освен това тя ще даде възможност за преориентиране на приоритетите за финансиране към мерки за управление на кризи.

Гъвкавост на ОСП

Страните и земеделските стопани от ЕС са изправени пред практически трудности при изпълнението на определени изисквания по ОСП и Комисията има за цел да им помогне чрез редица конкретни мерки.

Удължаване на крайния срок за подаване на заявленията за плащания по ОСП

Срокът ще бъде удължен с един месец, като на земеделските стопани се предоставя повече време, за да попълнят своите заявления както за подпомагане на доходите, така и за плащания за развитие на селските райони.

По-малко проверки на място във фермите

Обикновено страните от ЕС извършват проверки на място, за да се уверят, че бенефициерите по ОСП отговарят на изискванията за допустимост. При сегашните извънредни обстоятелства обаче от решаващо значение е да се сведе до минимум физическият контакт между земеделските стопани и инспекторите. Затова Комисията въведе правила, които позволяват временното заменяне на посещенията в земеделските стопанства с алтернативни доказателствени източници, например сателитни изображения или геолокализирани снимки. Тази мярка дава възможност за надеждни проверки, като същевременно се спазват ограничителните мерки и се свежда до минимум физическият контакт между земеделските стопани и инспекторите.

Documents

7 АПРИЛ 2020
Coronavirus: emergency response to support the agriculture and food sectors
English
(1.16 MB - PDF)
Изтегляне

4 МАЙ 2020
EU delegated regulation 2020/591 opening a temporary exceptional private storage aid scheme for certain cheese
English
(HTML)
Изтегляне

4 МАЙ 2020
EU delegated regulation 2020/592 on temporary exceptional measures to address the market disturbance in the fruit and vegetables and wine sectors
English
(HTML)
Изтегляне

4 МАЙ 2020
EU implementing regulation 2020/593 on market stabilisation measures in the potatoes sector
English
(HTML)
Изтегляне

4 МАЙ 2020
EU implementing regulation 2020/594 on market stabilisation measures in the plants and flowers sector
English
(HTML)
Изтегляне

4 МАЙ 2020
EU implementing regulation 2020/595 on granting aid for private storage for sheepmeat and goatmeat
English
(HTML)
Изтегляне

4 МАЙ 2020
EU implementing regulation 2020/596 on granting aid for private storage for fresh and chilled meat of bovine animals
English
(HTML)
Изтегляне

4 МАЙ 2020
EU implementing regulation 2020/597 on granting aid for private storage for butter
English
(HTML)
Изтегляне

4 МАЙ 2020
EU implementing regulation 2020/598 on granting aid for private storage for skimmed milk powder
English
(HTML)
Изтегляне

4 МАЙ 2020
EU implementing regulation 2020/599 on the planning of production in the milk and milk products sector
English
(HTML)
Изтегляне