Skip to main content
Agriculture and rural development

Supporting the agriculture and food sectors amid Coronavirus

En trygg livsmedelsförsörjning

EU:s jordbruksbaserade livsmedelssektor har visat sig stark efter coronavirusutbrottet och fortsätter att förse människor med säkra livsmedel av hög kvalitet. Lantbrukare och producenter ställs dock inför svårigheter och hårdare press.

Att upprätthålla en tryggad livsmedelsförsörjning är fortfarande en av kommissionens prioriteringar. Därför håller vi ständigt kontakt med EU-länderna och branschorganisationerna för att ha kontroll över situationen.

Kommissionen har vidtagit nödvändiga åtgärder för att stödja alla berörda aktörer.

Efter att ha sett hur coronapandemin kan påverka livsmedelstryggheten har kommissionen inom sin Från jord till bord-strategi tagit fram en beredskapsplan för att trygga EU:s livsmedelsförsörjning i kristider. För att få in underlag till planen höll kommissionen ett riktat samråd med aktörer i livsmedelskedjan den 1 mars–3 maj 2021.

En effektiv livsmedelskedja

Gröna körfält för mattransporter till hela Europa

För att se till att ha en fungerande inre marknad för varor har vi tillsammans med EU-länderna skapat gröna körfält. De här gröna körfälten utgörs av särskilda gränsövergångar där gränskontrollerna ska ta högst 15 minuter. Alla varutransporter, bland annat livsmedel, ska få passera.

Säsongsarbetare räknas till kritiska yrkesgrupper för att säkra arbetskraft till livsmedelssektorn

Kommissionen har publicerat praktiska riktlinjer för att se till att mobila arbetstagare som räknas höra till kritiska yrkesgrupper kan nå sin arbetsplats inom EU. Säsongsarbetare behövs i jordbruket för plantering, skötsel och skörd, särskilt under denna odlingssäsong.

Direkt stöd till lantbrukarna och landsbygden

200 000 euro – i lån eller garantier för driftskostnader

Flexibilitet vid användning av finansieringsinstrument för landsbygdsutveckling

Lantbrukare och andra stödmottagare inom landsbygdsutveckling kommer att kunna få lån eller garantier för att täcka driftskostnader på upp till 200 000 euro på förmånliga villkor, t.ex. mycket låg ränta eller förmånliga betalningsplaner.

7 000 euro per lantbrukare – 50 000 euro per litet eller medelstort företag

Kommissionen föreslår ny landsbygdsutvecklingsåtgärd

En ny tillfällig åtgärd skulle göra det möjligt för EU-länder med återstående landsbygdsutvecklingsmedel att ge bidrag till lantbrukare och små livsmedelsföretag under 2020 för att hjälpa dem som drabbats hårdast av krisen. EU-länderna kan erbjuda upp till 7 000 euro till lantbrukare och 50 000 till små och medelstora företag.

70 % och 85 % – i förskottsutbetalningar

Högre förskottsbetalningar

För att öka lantbrukarnas kassaflöde kommer kommissionen att öka förskottsutbetalningarna av inkomststöd (från 50 % till 70 %) och vissa landsbygdsutvecklingsstöd (från 75 % till 85 %) inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Lantbrukarna börjar få förskotten i mitten av oktober 2020.

Upp till 125 000 euro för statligt stöd

Högre statligt stöd möjligt för lantbrukare och livsmedelsföretag

Enligt kommissionens tillfälliga rambestämmelser för statligt stöd kan lantbrukarna nu få högst 100 000 euro i stöd per gård. Företag som bearbetar och saluför livsmedel kan få maximalt 800 000 euro.
Detta belopp kan kompletteras med stöd av mindre betydelse. Denna typ av nationellt stöd som är specifikt för jordbrukssektorn kan beviljas utan kommissionens förhandsgodkännande och har ett tak på 20 000 euro (25 000 euro i särskilda fall).

Marknadsstödjande undantagsåtgärder

Stöd till privat lagring

För att stabilisera marknaden genom att tillfälligt minska utbudet stöder kommissionen privat lagring av mejeriprodukter (skummjölkspulver, smör, ost) och köttprodukter (nöt, får och get). Dessa åtgärder gör det möjligt att tillfälligt dra tillbaka produkter från marknaden under minst 2–3 månader och högst 5–6 månader.

Tillfälliga undantag från EU:s konkurrensregler

Kommissionen kommer att godkänna undantag från vissa av EU:s konkurrensregler enligt artikel 222 i förordningen om den samlade marknadsordningen, för sektorerna mjölk, blommor och potatis. Det gör det möjligt för näringsidkare att själva organisera och genomföra marknadsåtgärder på sin egen nivå under högst 6 månader. Till exempel kommer mjölksektorn att få planera mjölkproduktionen kollektivt och blomster- och potatissektorerna kommer att få dra tillbaka produkter från marknaden. Lagring hos privata aktörer kommer också att tillåtas. Rörelser i konsumentpriserna kommer att följas noga för att undvika negativa effekter.

Flexibilitet för marknadsstöd

Kommissionen godkänner flexiblare tillämpning av marknadsstödprogrammen för vin, frukt och grönsaker, bordsoliver och olivolja, biodling och EU:s skolprogram (mjölk, frukt och grönsaker). Syftet är att begränsa utbudet för att återställa balansen på marknaden. Dessutom blir det möjligt att göra omprioriteringar för att satsa mer pengar på krishantering.

Större flexibilitet

EU-länderna och lantbrukarna har praktiska svårigheter att uppfylla vissa krav inom den gemensamma jordbrukspolitiken och kommissionen vill hjälpa till genom en rad konkreta åtgärder.

Längre tidsfrist för att söka jordbruksstöd

Tidsfristen kommer att förlängas med en månad, vilket ger lantbrukarna mer tid att fylla i sin ansökan om både inkomststöd och landsbygdsutvecklingsstöd.

Färre kontroller på gårdarna

EU-länderna gör normalt sett kontroller på plats för att se till att stödmottagarna uppfyller villkoren. Under nuvarande exceptionella omständigheter är det dock viktigt att minimera den fysiska kontakten mellan lantbrukare och inspektörer. Besöken på gårdarna kan därför tillfälligt ersättas med till exempel satellitbilder eller geotaggade foton. Detta garanterar tillförlitliga kontroller samtidigt som man respekterar eventuella reserestriktioner och minimerar de fysiska kontakterna.

Documents

 

7 APRIL 2020
Coronavirus: emergency response to support the agriculture and food sectors
English
(1.16 MB - PDF)
Ladda ner

 

4 MAJ 2020
EU delegated regulation 2020/591 opening a temporary exceptional private storage aid scheme for certain cheese
English
(HTML)
Ladda ner

 

4 MAJ 2020
EU delegated regulation 2020/592 on temporary exceptional measures to address the market disturbance in the fruit and vegetables and wine sectors
English
(HTML)
Ladda ner

 

4 MAJ 2020
EU implementing regulation 2020/593 on market stabilisation measures in the potatoes sector
English
(HTML)
Ladda ner

 

4 MAJ 2020
EU implementing regulation 2020/594 on market stabilisation measures in the plants and flowers sector
English
(HTML)
Ladda ner

 

4 MAJ 2020
EU implementing regulation 2020/595 on granting aid for private storage for sheepmeat and goatmeat
English
(HTML)
Ladda ner

 

4 MAJ 2020
EU implementing regulation 2020/596 on granting aid for private storage for fresh and chilled meat of bovine animals
English
(HTML)
Ladda ner

 

4 MAJ 2020
EU implementing regulation 2020/597 on granting aid for private storage for butter
English
(HTML)
Ladda ner

 

4 MAJ 2020
EU implementing regulation 2020/598 on granting aid for private storage for skimmed milk powder
English
(HTML)
Ladda ner

 

4 MAJ 2020
EU implementing regulation 2020/599 on the planning of production in the milk and milk products sector
English
(HTML)
Ladda ner