Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Złóż wniosek o dofinansowanie w ramach IPARD III

Proces składania wniosków w ramach programów IPARD III na lata 2021–2027

Złóż wniosek o dofinansowanie w ramach IPARD

Aby otrzymać finansowanie w ramach programu IPARD, należy przesłać wniosek do krajowej agencji IPARD w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków.

Proces składania wniosków

Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy powinni zapoznać się z krajowym programem IPARD oraz szczegółami zaproszenia do składania wniosków, aby dowiedzieć się więcej na temat:

 • rodzaju inwestycji, które mogą być wspierane w ramach różnych działań
 • kryteriów, które należy spełnić, aby kwalifikować się do wsparcia
 • maksymalnej kwoty, jaka może zostać przyznana na daną inwestycję, oraz wysokości finansowania, które musi pochodzić z ich własnych, prywatnych źródeł
 • harmonogramu zaproszeń do składania wniosków w każdym kraju określonego przez agencję IPARD.

Złożone wnioski ocenia krajowa agencja IPARD. Kryteria tej oceny są określone w każdym programie IPARD. Agencja sprawdzi, czy wniosek o dofinansowanie inwestycji jest uzasadniony, i zaplanuje wizytę, aby ocenić propozycję projektu.

Jeśli wynik oceny będzie pozytywny, agencja IPARD skontaktuje się z wnioskodawcą, aby podpisać umowę o przyznanie dotacji. Umowa ta będzie szczegółowo określać prawa i obowiązki odbiorcy. Na tym etapie projekt inwestycyjny, na który przyznano dofinansowanie, może zostać wdrożony.

Przekazanie środków

Po zakończeniu projektu można złożyć wniosek o otrzymanie dotacji z agencji IPARD. Agencja sprawdzi, czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z umową, i przeleje odpowiednią kwotę na rachunek bankowy odbiorcy. Kraje IPARD mogą również zdecydować, pod pewnymi warunkami, o wypłaceniu odbiorcom zaliczki przed zakończeniem projektu.

Komisja Europejska wpłaca środki IPARD na rachunki krajowe na pokrycie kosztów dotacji faktycznie wypłaconych przez krajowe agencje IPARD.

Publikacja informacji o projektach i odbiorcach

Aby zapewnić przejrzystość wsparcia w ramach IPARD, agencje IPARD są zobowiązane do publikowania listy projektów i odbiorców pomocy IPARD III na stronie internetowej dostępnej dla ogółu społeczeństwa. Listę operacji i odbiorców należy aktualizować co najmniej raz na sześć miesięcy.

Krajowe programy IPARD III

Program IPARD III każdego kraju będącego beneficjentem obejmuje zestaw działań. Aby działania te można było wdrożyć, organy krajowe muszą otrzymać akredytację Komisji Europejskiej w odniesieniu do każdego działania. Oznacza to, że różne działania mogą być wdrażane na różnych etapach w okresie programowania.

Wykresy wyświetlane dla każdego kraju kandydującego pokazują orientacyjne planowane całkowite wydatki publiczne na poszczególne działania (obejmujące wsparcie UE i wkład krajowy). Działania przedstawione na wykresach stanowią pełną listę działań wybranych w ramach programu IPARD na podstawie analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (SWOT), która pozwoliła określić potrzeby, które programy IPARD III poszczególnych krajów powinny zaspokoić.

Albania

Landscape of Albania and the national flag

W programie IPARD III Albanii uwzględniono następujące działania:

 • działanie 1 (M1) – inwestycje w środki trwałe gospodarstw rolnych
 • działanie 3 (M3) – inwestycje w środki trwałe związane z przetwórstwem oraz wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych i produktów rybołówstwa
 • działanie 4 (M4) – działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne i z zakresu rolnictwa ekologicznego
 • działanie 5 (M5) – wdrażanie strategii rozwoju lokalnego – podejście LEADER
 • działanie 6 (M6) – inwestycje w infrastrukturę publiczną na obszarach wiejskich
 • działanie 7 (M7) – dywersyfikacja gospodarstw rolnych i rozwój działalności gospodarczej
 • działanie 9 (M9) – pomoc techniczna
 • działanie 10 (M10) – usługi doradcze
 • działanie 11 (M11) – zakładanie i ochrona lasów.

Pobierz arkusz informacyjny, aby zapoznać się z ogólnymi informacjami, przykładami głównych wyzwań w Albanii oraz niektórymi oczekiwanymi osiągnięciami i celami.

Albania factsheet
Zestawienie informacji8 marca 2023
IPARD III programme 2021-27 of Albania

Albania in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Podstawa prawna

Decyzja wykonawcza (UE) z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu IPARD III dla Albanii (2021–2027)

Więcej informacji

Strona internetowa IPARD Albanii

Strona internetowa agencji IPARD Albanii

Czarnogóra

Landscape of Montenegro and the national flag

W programie IPARD III Czarnogóry uwzględniono następujące działania:

 • działanie 1 (M1) – inwestycje w środki trwałe gospodarstw rolnych
 • działanie 3 (M3) – inwestycje w środki trwałe związane z przetwórstwem oraz wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych i produktów rybołówstwa
 • działanie 4 (M4) – działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne i z zakresu rolnictwa ekologicznego
 • działanie 5 (M5) – wdrażanie strategii rozwoju lokalnego – podejście LEADER
 • działanie 6 (M6) – inwestycje w infrastrukturę publiczną na obszarach wiejskich
 • działanie 7 (M7) – dywersyfikacja gospodarstw rolnych i rozwój działalności gospodarczej
 • działanie 9 (M9) – pomoc techniczna
 • działanie 11 (M11) – zakładanie i ochrona lasów.

Pobierz arkusz informacyjny, aby zapoznać się z ogólnymi informacjami, przykładami głównych wyzwań w Czarnogórze oraz niektórymi oczekiwanymi osiągnięciami i celami.

Montenegro factsheet
Zestawienie informacji8 marca 2023
IPARD III programme 2021-27 of Montenegro

Montenegro in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Podstawa prawna

Decyzja wykonawcza (UE) z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu IPARD III dla Czarnogóry (2021–2027)

Więcej informacji

Strona internetowa IPARD Czarnogóry

Macedonia Północna

Landscape of North Macedonia and the national flag

W programie IPARD III Macedonii Północnej uwzględniono następujące działania:

 • działanie 1 (M1) – inwestycje w środki trwałe gospodarstw rolnych
 • działanie 3 (M3) – inwestycje w środki trwałe związane z przetwórstwem oraz wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych i produktów rybołówstwa
 • działanie 4 (M4) – działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne i z zakresu rolnictwa ekologicznego
 • działanie 5 (M5) – wdrażanie strategii rozwoju lokalnego – podejście LEADER
 • działanie 6 (M6) – inwestycje w infrastrukturę publiczną na obszarach wiejskich
 • działanie 7 (M7) – dywersyfikacja gospodarstw rolnych i rozwój działalności gospodarczej
 • działanie 9 (M9) – pomoc techniczna
 • działanie 10 (M10) – usługi doradcze.

Pobierz arkusz informacyjny, aby zapoznać się z ogólnymi informacjami, przykładami głównych wyzwań w Macedonii Północnej oraz niektórymi oczekiwanymi osiągnięciami i celami.

North Macedonia factsheet
Zestawienie informacji8 marca 2023
IPARD III programme 2021-27 of North Macedonia

North Macedonia in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Podstawa prawna

Decyzja wykonawcza (UE) z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu IPARD III dla Macedonii Północnej (2021–2027)

Więcej informacji

Strona internetowa IPARD Macedonii Północnej

Strona internetowa agencji IPARD Macedonii Północnej

Serbia

Landscape of Serbia and the national flag

W programie IPARD III Serbii uwzględniono następujące działania:

 • działanie 1 (M1) – inwestycje w środki trwałe gospodarstw rolnych
 • działanie 3 (M3) – inwestycje w środki trwałe związane z przetwórstwem oraz wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych i produktów rybołówstwa
 • działanie 4 (M4) – działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne i z zakresu rolnictwa ekologicznego
 • działanie 5 (M5) – wdrażanie strategii rozwoju lokalnego – podejście LEADER
 • działanie 6 (M6) – inwestycje w infrastrukturę publiczną na obszarach wiejskich
 • działanie 7 (M7) – dywersyfikacja gospodarstw rolnych i rozwój działalności gospodarczej
 • działanie 9 (M9) – pomoc techniczna.

Pobierz arkusz informacyjny, aby zapoznać się z ogólnymi informacjami, przykładami głównych wyzwań w Serbii oraz niektórymi oczekiwanymi osiągnięciami i celami.

Serbia factsheet
Zestawienie informacji8 marca 2023
IPARD III programme 2021-27 of Serbia

Serbia in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Podstawa prawna

Decyzja wykonawcza (UE) z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu IPARD III dla Serbii (2021–2027)

Więcej informacji

Strona internetowa IPARD Serbii

Strona internetowa agencji IPARD Serbii

Turcja

Landscape of Turkiye and the national flag

W programie IPARD III Turcji uwzględniono następujące działania:

 • działanie 1 (M1) – inwestycje w środki trwałe gospodarstw rolnych
 • działanie 3 (M3) – inwestycje w środki trwałe związane z przetwórstwem oraz wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych i produktów rybołówstwa
 • działanie 4 (M4) – działanie rolno-środowiskowo-klimatyczny i z zakresu rolnictwa ekologicznego
 • działanie 5 (M5) – wdrażanie strategii rozwoju lokalnego – podejście LEADER
 • działanie 6 (M6) – inwestycje w infrastrukturę publiczną na obszarach wiejskich
 • działanie 7 (M7) – dywersyfikacja gospodarstw rolnych i rozwój działalności gospodarczej
 • działanie 9 (M9) – pomoc techniczna
 • działanie 10 (M10) – usługi doradcze.

Pobierz arkusz informacyjny, aby zapoznać się z ogólnymi informacjami, przykładami głównych wyzwań w Turcji oraz niektórymi oczekiwanymi osiągnięciami i celami.

Türkiye factsheet
Zestawienie informacji8 marca 2023
IPARD III programme 2021-27 of Türkiye

Türkiye in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Podstawa prawna

Decyzja wykonawcza (UE) z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu IPARD III dla Turcji (2021–2027)

Więcej informacji

Strona internetowa IPARD Turcji

Strona internetowa agencji IPARD Turcji

Kontakt

Dyrekcja G. Sprawy Międzynarodowe

Imię i nazwisko / Nazwa
Dyrekcja G. Sprawy Międzynarodowe
Organizacja
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
E-mail
AGRI-G4atec [dot] europa [dot] eu
Adres pocztowy
European Commission, Rue de la Loi 130/Wetstraat 130, 1049 Brussels, Belgia

Aktualności