Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Mięso baranie i kozie

Szczegółowe informacje dotyczące przywozu, handlu, interwencji na rynku, podstaw prawnych, monitorowania rynku i komitetów ds. mięsa baraniego i koziego.

Informacje ogólne

W Unii Europejskiej jest ponad 70 mln owiec i kóz (85 proc. owiec i 15 proc. kóz), które często hoduje się na obszarach wrażliwych pod względem gospodarczym, takich jak obszary górskie. Ciężkie jagnięta (o masie powyżej 13 kg) hoduje się w Irlandii, jagnięta lekkie w regionach południowych, takich jak Grecja i Włochy, podczas gdy produkcja hiszpańska i francuska są mieszane. Głównymi producentami kóz są Grecja, Hiszpania, Francja i Rumunia. UE wspiera rolników za pomocą płatności z tytułu wsparcia dochodów.

20 proc. mięsa jagnięcego, baraniego i koziego spożywanego w UE pochodzi z przywozu. Największym dostawcą jest Nowa Zelandia (około 80 proc.), a za nią plasują się Australia i kraje Mercosuru. Około 10 proc. całkowitej produkcji w UE przeznacza się na wywóz, z czego żywe owce sprzedaje się głównie na Bliski Wschód i do Afryki Północnej, z kolei mięso baranie jest wysyłane głównie na Daleki Wschód.

Interwencja na rynku mięsa baraniego i koziego

Mięso baranie i kozie objęte jest wspólną organizacją rynku. W związku z tym UE może podjąć decyzję o przyznaniu dopłat do prywatnego przechowywania, a także może skorzystać z nadzwyczajnych środków wspierania rynku w przypadku, gdy szczególne okoliczności wymagają wsparcia publicznego, na przykład w przypadku chorób zwierząt lub utraty zaufania konsumentów. 

Więcej informacji

Interwencje na rynku

6 MAJA 2020
COVID-19: emergency private storage measures

Podstawa prawna

Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1988 ustanawiające zasady w odniesieniu do administrowania kontyngentami taryfowymi na przywóz według kolejności zgłoszeń.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1182 przewiduje dobrowolny system klasyfikacji tusz baranich.

Monitorowanie rynku

UE prowadzi system sprawozdawczości cenowej w odniesieniu do ciężkich i lekkich jagniąt, ich hodowli i informacji handlowych. Dobrowolny system klasyfikacji tusz baranich jest również przewidziany rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/1182.

Komisja Europejska aktualizuje co tydzień zestaw wskaźników dotyczących rynku owiec i kóz oraz sporządza krótko- i średnioterminowe sprawozdania przedstawiające ogólne perspektywy, tendencje, zmiany i prognozy dla tego sektora.

Więcej informacji

Ceny tygodniowe

Sytuacja rynkowa

18 LIPCA 2024
Dashboard: Sheep meat

Handel z krajami spoza UE

Oprócz obowiązywania standardowych należności przywozowych przywóz mięsa baraniego i koziego może odbywać się w ramach systemu kontyngentów taryfowych przyznanych danemu państwu lub dostępnych dla wszystkich (Erga omnes). Wielkości kontyngentów zostały określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/1988, a informacje o poziomie wykorzystania poszczególnych kwot są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Więcej informacji

Baza danych konsultacji w sprawie kontyngentów taryfowych

Kontyngenty dla poszczególnych państw

Komitety

Aby zagwarantować, że Komisja Europejska korzysta z uprawnień do przyjmowania aktów wykonawczych pod kontrolą krajów UE, powołano różne komitety, które regularnie obradują i wspierają ją w tym zadaniu. W ich skład wchodzą przedstawiciele rządów, a przewodniczy im przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Komitet ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych odbywa regularne posiedzenia, aby omawiać kwestie, takie jak zmiany cen rynkowych czy też produkcja i wymiana handlowa w UE i państwach trzecich.

Grupa dialogu obywatelskiego i grupa robocza ds. produkcji zwierzęcej wspiera Komisję w prowadzeniu regularnego dialogu we wszystkich kwestiach dotyczących mięsa baraniego i koziego.