Skip to main content
Agriculture and rural development

Miód

Szczegółowe informacje na temat produkcji miodu w Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Rodziny pszczół miodnych odgrywają pierwszorzędną rolę w rolnictwie i środowisku. Pszczoły zapylają rośliny, umożliwiając ich rozmnażanie. Pszczelarstwo przyczynia się do rozwoju obszarów wiejskich.

Pszczelarstwo jest popularne we wszystkich krajach UE i charakteryzuje je duża różnorodność metod produkcji, produktów oraz metod pszczelarskich. UE jest drugim w kolejności producentem miodu na świecie (po Chinach). Jest także importerem netto miodu z krajów trzecich. Największymi producentami miodu w UE są kraje na południu Europy, gdzie panują korzystne warunki dla hodowli pszczół: Rumunia, Hiszpania, Węgry, Niemcy, Włochy, Grecja, Francja i Polska.

W UE oprócz miodu pszczelarze wytwarzają wiele innych produktów, między innymi pyłek pszczeli, propolis, mleczko pszczele i wosk pszczeli. Wszystkie miody wprowadzone na unijny rynek muszą spełniać wymogi dotyczące jakości i etykietowania zawarte w dyrektywie w sprawie miodu 2001/110/WE.

Honey market overview (Autumn 2022)
English
(2.93 MB - PDF)
Pobierz

Krajowe programy pszczelarskie

Każdy kraj UE może opracować krajowy program na rzecz pszczelarstwa wspierany przez UE. Programy obejmują okres trzech lat. Programy pszczelarskie na lata 2020–2022 dla wszystkich krajów UE zostały zatwierdzone decyzją wykonawczą UE 2019/974.

W ramach tych programów do otrzymania dofinansowania kwalifikują się projekty w ośmiu dziedzinach:

  • pomoc techniczna obejmująca np. szkolenia dla pszczelarzy i grup pszczelarzy na tematy takie jak hodowla lub zapobieganie chorobom, pozyskiwanie, przechowywanie i pakowanie miodu
  • zwalczanie inwazji pasożytów i chorób pszczół, w szczególności warrozy (która jest endemiczną chorobą pasożytniczą osłabiającą system immunologiczny pszczół i mogącą powodować wymieranie rojów)
  • racjonalizacja sezonowego przenoszenia uli poprzez dostarczanie odpowiednich informacji i materiałów
  • badania produktów pszczelarskich, np. miodu, mleczka pszczelego, pyłku, propolisu i wosku pszczelego
  • zasiedlanie uli
  • badania stosowane
  • monitorowanie rynku
  • poprawa jakości produktów pszczelich w celu ich skutecznego pozycjonowania na rynku.

Co trzy lata Komisja Europejska przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Europejskiej sprawozdanie z wdrażania środków dotyczących sektora pszczelarskiego.

Report on the implementation of the measures concerning the apiculture sector
English
(1.18 MB - PDF)
Pobierz
National apiculture programmes 2020-22
English
(1.33 MB - PDF)
Pobierz

Budżet

W latach 2020–2022 na pszczelarskie programy krajowe w UE przeznaczona zostanie kwota 240 mln euro. To o 11 proc. więcej niż w okresie 2017–2019. Połowa tej kwoty będzie pochodziła z budżetu UE, a druga połowa z budżetu krajów UE, zgodnie z decyzją wykonawczą UE 2021/974. Przydział unijnych środków finansowych na te programy zależy od liczby uli w każdym kraju UE zgłoszonej Komisji zgodnie z art. 3 rozporządzenia delegowanego UE 2015/1366.

Podstawa prawna

Rozporządzenie UE nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, uzupełnione rozporządzeniem delegowanym UE 2015/1366.

W rozporządzeniu wykonawczym UE 2015/1368 określono szczegółowe zasady stosowania krajowych programów pszczelarskich.

Komitety

Aby zagwarantować, że Komisja korzysta z uprawnień do przyjmowania aktów wykonawczych pod kontrolą krajów UE, powołano różne komitety, które wspierają ją w tym zadaniu. W ich skład wchodzą przedstawiciele rządów, a przewodniczy im przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Komitet ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych omawia kwestie takie jak zmiany cen rynkowych czy też produkcja i wymiana handlowa w UE i państwach trzecich.

Grupa dialogu obywatelskiego oraz grupa robocza ds. produktów pochodzenia zwierzęcegowspiera Komisję w prowadzeniu regularnego dialogu we wszystkich kwestiach dotyczących miodu.

Documents

Overview of annual implementation reports for apiculture year 2021
English
(1.38 MB - PDF)
Pobierz
Honey market overview (Spring 2022)
English
(1.21 MB - PDF)
Pobierz