Skip to main content
Agriculture and rural development

Honing

Gedetailleerde informatie over de honingproductie in de Europese Unie.

Overzicht

Bijenkolonies zijn essentieel voor de landbouw en het milieu. Bijen zorgen voor bestuiving, wat onmisbaar is voor de voortplanting van planten. Ook draagt de bijenteelt bij tot de ontwikkeling van plattelandsgebieden.

In alle EU-landen worden bijen gehouden, weliswaar onder verschillende omstandigheden en met uiteenlopende opbrengsten en werkwijzen. De EU is na China de grootste producent van honing. Maar de EU importeert ook honing uit landen buiten de EU. De EU-landen met de grootste honingproductie (Roemenië, Spanje, Hongarije, Duitsland, Italië, Griekenland, Frankrijk en Polen) liggen voornamelijk in Zuid-Europa, waar de klimaatomstandigheden gunstiger zijn voor de bijenteelt.

In de EU worden naast honing nog andere producten van de bijenteelt geproduceerd, waaronder pollen, propolis, koninginnengelei en bijenwas. Alle honing die in de EU op de markt gebracht wordt, moet voldoen aan de voorschriften inzake kwaliteit en etikettering die zijn vastgesteld in de “honingrichtlijn” (2001/110/EG).

Honey market overview (Autumn 2022)
English
(2.93 MB - PDF)
Downloaden

Nationale bijenteeltprogramma’s

Elk EU-land mag zijn eigen nationale bijenteeltprogramma opstellen, dat door de EU wordt gesteund. Deze programma’s bestrijken een periode van drie jaar. De bijenteeltprogramma’s voor 2020-2022 van alle EU-landen zijn goedgekeurd bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/974.

Er zijn acht specifieke maatregelen die in aanmerking komen voor financiering:

  • technische bijstand, zoals opleiding voor imkers en groepen van imkers over onderwerpen als voortplanting, ziektepreventie, honingslingeren en het verpakken en opslaan van honing
  • bestrijding van vijanden van de bijenvolken en ziekten in de bijenteelt, in het bijzonder de varroamijtziekte (de varroamijt is een endemische parasiet die het immuunsysteem van de bijen verzwakt en bijenkolonies kan vernietigen)
  • rationalisatie van de transhumance, door het verstrekken van relevante informatie en materialen
  • analyses van producten van de bijenteelt, zoals honing, koninginnengelei, propolis, pollen en bijenwas
  • herstel van het bijenbestand
  • toegepast onderzoek
  • marktmonitoring
  • verbetering van de productkwaliteit om de producten beter in de markt te kunnen zetten

Elke drie jaar legt de Europese Commissie een verslag over de uitvoering van de maatregelen in de bijenteeltsector voor aan het Europees Parlement en de Raad.

Report on the implementation of the measures concerning the apiculture sector
English
(1.18 MB - PDF)
Downloaden
National apiculture programmes 2020-22
English
(1.33 MB - PDF)
Downloaden

Begroting

Voor de bijenteeltjaren 2020-2022 zal er 240 miljoen euro worden besteed aan nationale bijenteeltprogramma’s in de EU. Dit is een stijging van 11% ten opzichte van de periode 2017-2019. De helft van dit bedrag komt uit de EU-begroting en de andere helft uit de EU-landen, zoals bepaald in Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/974. De toewijzing van de EU-financiering voor deze programma’s is gebaseerd op het aantal bijenkasten in elk EU-land, zoals gemeld aan de Europese Commissie overeenkomstig artikel 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1366.

Rechtsgrondslagen

Verordening (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten, aangevuld met Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1366.

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1368 bevat gedetailleerde regels voor de toepassing van de nationale bijenteeltprogramma’s.

Comités

Diverse comités van regeringsvertegenwoordigers komen onder leiding van een vertegenwoordiger van de Commissie regelmatig bijeen zodat de Commissie onder supervisie van de EU-landen uitvoeringsbesluiten kan nemen.

Het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten bespreekt onderwerpen als de ontwikkeling van de marktprijzen, productie en de handel in de EU en niet-EU-landen.

De burgerdialooggroep en werkgroep dierlijke producten heeft tot taak de Commissie te ondersteunen door een regelmatige dialoog over alle honinggerelateerde kwesties.

Documents

Overview of annual implementation reports for apiculture year 2021
English
(1.38 MB - PDF)
Downloaden
Honey market overview (Spring 2022)
English
(1.21 MB - PDF)
Downloaden