Skip to main content
Agriculture and rural development

Medus

Detalizēta informācija par medus ražošanu Eiropas Savienībā.

Pārskats

Medus bišu saimes ir ārkārtīgi svarīgas lauksaimniecībai un videi. Apputeksnēdamas augus, tās nodrošina augu vairošanos, savukārt biškopība veicina lauku apvidu attīstību.

Biškopība tiek praktizēta visās ES valstīs, un tai ir raksturīgi dažādi ražošanas apstākļi, ražas un biškopības prakses. ES ir otra lielākā medus ražotāja pēc Ķīnas, taču tā ir arī trešo valstu medus neto importētāja. ES valstis ar vislielāko medus produkcijas apjomu (Rumānija, Spānija, Ungārija, Vācija, Itālija, Grieķija, Francija un Polija) atrodas galvenokārt Dienvideiropā, kur klimatiskie apstākļi ir biškopībai labvēlīgāki.

ES ražo ne tikai medu, bet arī dažādus citus biškopības produktus: ziedputekšņus, propolisu, peru pieniņu un bišu vasku. Visam medum, ko tirgo ES, ir jāatbilst kvalitātes un marķēšanas noteikumiem, kas izklāstīti Direktīvā par medu 2001/110/EK.

2023. GADA 15. MAIJS
Honey market overview (Spring2023)
English
(2.54 MB - PDF)
Lejupielādēt

Nacionālās biškopības programmas

Katra ES valsts var izstrādāt nacionālu biškopības programmu, ko atbalsta ES. Šīs programmas aptver trīs gadu periodu. Visu ES valstu biškopības programmas 2020.–2022. gadam tika apstiprinātas ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/974.

Šo programmu ietvaros uz finansējumu var pretendēt astoņi konkrēti pasākumi:

  • tehniskais atbalsts, piemēram, biškopju un biškopju grupu apmācība par tādiem tematiem kā ciltsdarbs vai slimību profilakse, medus ekstrakcija, uzglabāšana, iepakošana utt.;
  • cīņa pret bišu parazītiem un slimībām, jo īpaši varrozi (varroze ir endēmisks parazīts, kas vājina bišu imūnsistēmu un var izraisīt bišu saimju zudumu);
  • ceļojošās dravniecības racionalizācija, sniedzot attiecīgu informāciju un materiālus;
  • biškopības produktu, piemēram, medus, ziedputekšņu, propolisa, peru pieniņa un bišu vaska, analīzes;
  • bišu skaita atjaunināšana saimē;
  • lietišķie pētījumi;
  • tirgus uzraudzība;
  • produktu kvalitātes uzlabošana ar mērķi izmantot biškopības produktu iespējas tirgū.

Reizi trijos gados Eiropas Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par pasākumu īstenošanu biškopības nozarē.

Ziņojums par biškopības programmu īstenošanu

2022. GADA 9. JŪNIJS
National apiculture programmes 2020-22
English
(1.33 MB - PDF)
Lejupielādēt

Budžets

No 2020. līdz 2022. gadam ES valstu nacionālajām biškopības programmām tiks atvēlēti 240 miljoni eiro, kas ir par 11 % vairāk salīdzinājumā ar 2017.–2019. gadā pieejamo finansējumu. Saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/974 puse no šīs summas nāks no ES budžeta, bet otra puse – no ES valstīm. ES finansējumu šīm programmām piešķir, pamatojoties uz stropu skaitu katrā ES valstī, kas Komisijai paziņots saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/1366 3. pantu.

Juridiskais pamats

Regula (ES) Nr. 1308/2013 par lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju, ko papildina Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1366.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1368 satur sīki izstrādātus noteikumus par nacionālo biškopības programmu piemērošanu.

Komitejas

Lai nodrošinātu, ka Komisijas atbildība par īstenošanas aktu pieņemšanu tiktu īstenota ES valstu kontrolē, regulāri tiekas dažādas komitejas, kuru sastāvā ir valdību pārstāvji un kuras vada Komisijas pārstāvis.

Lauksaimniecības tirgu ekspertu grupa apspriež tādus jautājumus kā tirgus cenu, produkcijas un tirdzniecības dinamika ES un ārpussavienības valstīs.

Dzīvnieku audzēšanas pilsoniskā dialoga grupa palīdz Komisijai uzturēt regulāru dialogu par visiem jautājumiem, kas saistīti ar medu.

Dokumenti

2022. GADA 6. MAIJS
Overview of annual implementation reports for apiculture year 2021
English
(1.38 MB - PDF)
Lejupielādēt
2022. GADA 25. APRĪLIS
Honey market overview (Spring 2022)
English
(1.21 MB - PDF)
Lejupielādēt