Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Пчелен мед

Подробна информация за производството на мед в Европейския съюз.

Общ преглед

Пчелните семейства са от съществено значение за селското стопанство и околната среда. Те гарантират размножаването на растенията чрез опрашване, а пчеларството допринася за развитието на селските райони.

Пчеларството се практикува във всички страни от ЕС и се характеризира с разнообразни условия на производство, добиви и пчеларски практики. ЕС е вторият най-голям производител на мед след Китай, но също е нетен вносител на мед от трети държави. Страните от ЕС с най-голямо производство на пчелен мед (Румъния, Испания, Унгария, Германия, Италия, Гърция, Франция и Полша) се намират основно в Южна Европа, където климатичните условия са по-благоприятни за пчеларството.

Освен мед ЕС произвежда и други пчелни продукти, като пчелен прашец, прополис, пчелно млечице и пчелен восък. Пчелният мед, предлаган на пазара в ЕС, трябва да отговаря на правилата за качество и етикетиране, определени в Директива 2001/110/ЕО относно меда.

2 MАЙ 2024 Г.
Honey market overview (Spring 2024)

Национални програми в областта на пчеларството

Всяка държава от ЕС може да изготви национална програма в областта на пчеларството, която се подпомага от ЕС. Тези програми обхващат период от три години. Програмите за пчеларството за периода 2020—2022 г. бяха одобрени с Решение за изпълнение 2019/974 на Комисията във всички страни от ЕС.

В рамките на програмите има осем специфични мерки, които подлежат на финансиране:

  • техническа помощ, например обучение за пчелари и групи пчелари по теми като развъждане на пчели или профилактика на заболяванията, извличане, съхранение или пакетиране на меда и др.
  • борба с агресорите и заболяванията в пчелните кошери, по-специално срещу вароатозата (вароа е ендемичен паразит, който отслабва имунната система на пчелите и може да доведе до загуба на пчелни семейства);
  • рационализиране на подвижното пчеларство чрез предоставяне на съответната информация и материали;
  • анализи на пчелни продукти като мед, пчелно млечице, прополис, цветен прашец и пчелен восък;
  • подновяване на пчелните кошери;
  • приложни изследвания;
  • наблюдение на пазара;
  • подобряване на качеството на пчелните продукти за по-добро използване на техния потенциал на пазара.

Всяка трета година Европейската комисия представя доклад пред Европейския парламент и Съвета относно изпълнението на мерките, засягащи сектора на пчеларството.

Доклад за изпълнението на програмите в областта на пчеларството

9 ЮНИ 2022 Г.
National apiculture programmes 2020-22

Бюджет

За периода 2020—2022 г. ще бъдат изразходвани 240 милиона евро за национални програми в областта на пчеларството в ЕС — увеличение с 11 % в сравнение с отпуснатото финансиране за 2017—2019 г. Половината от тези средства ще бъдат предоставени от бюджета на ЕС, а другата половина — от страните от ЕС, както бе одобрено с Решение за изпълнение 2021/974 на Комисията. Финансирането от ЕС за тези програми се основава на броя на пчелните кошери във всяка държава от ЕС, за които Европейската комисия е уведомена в съответствие с член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1366 на Комисията.

Правни основания

Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, допълнен от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1366 на Комисията.

В Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1368 на Комисията са установени подробните правила за прилагането на националните програми в областта на пчеларството.

Комитети

Различни комитети, съставени от представители на правителствата и председателствани от представител на Европейската комисия, заседават редовно, за да гарантират, че отговорността на Комисията за приемането на актове за изпълнение се упражнява под контрола на държавите от ЕС.

В Експертаната група по селскостопанските пазари се обсъждат въпроси като развитието на пазарните цени, производството и търговията в държавите от ЕС и извън него.

Групата за граждански диалог относно животновъдството подпомага Комисията при поддържането на редовен диалог по всички въпроси, свързани с меда.

Документи

6 MАЙ 2022 Г.
Overview of annual implementation reports for apiculture year 2021
7 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.
Honey market overview (Autumn 2023)
25 AПРИЛ 2022 Г.
Honey market overview (Spring 2022)