Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Honung

Information om honungsproduktion i EU

Översikt

Honungsbin är viktiga för jordbruket och miljön. Biodling bidrar till landsbygdsutveckling och binas pollinering till växtförökning.

Bin odlas i alla EU-länder, men produktionsvillkoren, avkastningen och metoderna varierar. EU är den näst största honungsproducenten efter Kina, men EU är också en nettoimportör av honung. Flera av de länder som producerar mest honung (Rumänien, Spanien, Ungern, Tyskland, Italien, Grekland, Frankrike och Polen) ligger i Sydeuropa där klimatet är gynnsamt för biodling.

Förutom honung produceras även andra biodlingsprodukter som bipollen, propolis, drottninggelé och bivax. All honung som marknadsförs i EU måste uppfylla kraven på kvalitet och märkning i honungsdirektiv 2001/110.

15 MAJ 2023
Honey market overview (Spring2023)
English
(2.54 MB - PDF)
Ladda ner

EU-ländernas biodlingsprogram

Varje EU-land kan utarbeta ett nationellt biodlingsprogram som får stöd av EU. Programmen omfattar en treårsperiod. EU-ländernas biodlingsprogram för 2020–2022 godkändes genom kommissionens genomförandebeslut 2019/974 i alla EU-länder.

Genom programmen ger EU stöd till åtta särskilda åtgärder:

  • Tekniskt stöd, t.ex. till utbildning av biodlare och biodlarorganisationer om avel och förebyggande av sjukdomar, slungning, lagring och förpackning av honung.
  • Bekämpning av angrepp och sjukdomar hos bibestånd, särskilt varroasjukan (varroa är en endemisk parasit som försvagar binas immunsystem och kan leda till att bisamhällen dör).
  • Rationalisering vid flytt av bisamhällen, genom relevant information och material.
  • Analyser av biodlingsprodukter, t.ex. honung, drottninggelé, propolis, pollen och bivax.
  • Fler bisamhällen.
  • Tillämpad forskning.
  • Övervakning av marknaden.
  • Förbättrad produktkvalitet för att bättre kunna utnyttja biodlingsprodukternas marknadspotential.

Vart tredje år ska EU-kommissionen lägga fram en rapport för EU-parlamentet och rådet om hur åtgärderna inom bioodlingssektorn genomförts.

Genomföranderapporten om EU:s biodlingsprogram

9 JUNI 2022
National apiculture programmes 2020-22
English
(1.33 MB - PDF)
Ladda ner

Budget

Under 2020–2022 delas 240 miljoner euro ut till nationella biodlingsprogram i EU, en ökning med 11 % jämfört med 2017–2019. Hälften av medlen kommer från EU:s budget och hälften från EU-länderna, enligt kommissionens genomförandebeslut 2021/974. EU:s stöd till programmen fördelas enligt hur många bikupor i varje EU-land som anmälts till EU-kommissionen i enlighet med artikel 3 i kommissionens delegerade förordning 2015/1366.

Rättslig grund

Förordning 1308/2013 om den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter, kompletterad genom kommissionens delegerade förordning 2015/1366.

I kommissionens genomförandeförordning 2015/1368 fastställs detaljerade bestämmelser för de nationella biodlingsprogrammen.

Kommittéer

När kommissionen antar sina genomförandeakter ska detta ske under EU-ländernas överinseende. Kommissionen bistås därför i sitt arbete av olika kommittéer som består av företrädare för EU-länderna och som har en företrädare för kommissionen som ordförande.

Expertgruppen för jordbruksmarknaderna diskuterar t.ex. marknadsprisernas utveckling, produktionen samt handeln inom och utanför EU.

Gruppen för civil dialog för animalieproduktion bistår EU-kommissionen i den regelbundna dialogen om alla frågor som rör honung.

Dokument

6 MAJ 2022
Overview of annual implementation reports for apiculture year 2021
English
(1.38 MB - PDF)
Ladda ner
25 APRIL 2022
Honey market overview (Spring 2022)
English
(1.21 MB - PDF)
Ladda ner