Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Med

Podrobné informace o produkci medu v Evropské unii

Přehled

Včelstva mají pro zemědělství a životní prostředí zásadní význam. Včely opylují rostliny, čímž zajišťují jejich rozmnožování. Včelařství navíc přispívá i k rozvoji venkovských oblastí.

Včelařství se provozuje ve všech zemích EU. Podmínky produkce se však liší a rozdíly panují také co do výnosů a včelařských postupů. EU je po Číně druhým největším producentem medu, i tak je však Unie čistým dovozcem medu ze třetích zemí. Země EU s největší produkcí medu (Rumunsko, Španělsko, Maďarsko, Německo, Itálie, Řecko, Francie a Polsko) se nacházejí především v jižní Evropě, kde má včelařství příznivější podnebné podmínky.

Mezi včelařské produkty EU patří vedle medu např. pyl, propolis, mateří kašička a včelí vosk. Veškerý med uváděný na trh v EU musí splňovat pravidla jakosti a označování stanovená ve směrnici o medu 2001/110/ES.

15. KVĚTNA 2023
Honey market overview (Spring2023)
English
(2.54 MB - PDF)
Stáhnout

Vnitrostátní včelařské programy

Každá země EU může vypracovat vnitrostátní včelařský program, na jehož základě pak Evropská unie včelaře podporuje. Program jsou vždy tříleté. Včelařské programy na období 2020–2022 byly schváleny prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2019/974 pro všechny země EU.

Podle programů je konkrétních opatření způsobilých pro financování osm, a to

  • technická pomoc, např. školení včelařů a seskupení včelařů na témata, jako je šlechtění včelstev, prevence nemocí nebo stáčení, skladování a balení medu atd.
  • boj proti škůdcům a nákazám napadajícím úly, zejména varroáze (kleštík včelí (Varroa) je endemický parazit oslabující imunitní systémy včel, který v případě, že proti němu nejsou včelstva ošetřena, způsobí jejich ztrátu)
  • racionalizace sezónního přesunu včelstev díky relevantním informacím a materiálům
  • analýza včelařských produktů např. mateří kašičky, propolisu, pylu a včelího vosku
  • obnova včelstev
  • aplikovaný výzkum
  • sledování trhu
  • zvýšení jakosti produktů s cílem využít potenciál včelařských produktů na trhu

Každé tři roky předkládá Evropská komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění opatření v odvětví včelařství.

Zpráva o provádění včelařských programů

9. ČERVNA 2022
National apiculture programmes 2020-22
English
(1.33 MB - PDF)
Stáhnout

Rozpočet

Pokud jde o včelařské roky 2020–2022, bude na vnitrostátní včelařské programy v EU vynaloženo 240 milionů eur, což ve srovnání s finančními prostředky, které byly k dispozici pro období 2017–2019, představuje nárůst o 11 %. Polovina z prostředků pochází z rozpočtu EU a druhou polovinu zajistí země EU, jak bylo schváleno prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2021/974. Přidělování finančních prostředků EU na tyto programy je založeno na počtu úlů v každé zemi EU, které byly Komisi oznámeny v souladu s článkem 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366.

Právní základ

Nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, doplněné nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366.

Podrobná pravidla provádění vnitrostátních včelařských programů stanoví prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1368.

Výbory

Různé výbory složené ze zástupců vlád, které předsedá zástupce Komise, se pravidelně setkávají v zájmu toho, aby byla odpovědnost Komise za přijímání prováděcích aktů vykonávána pod kontrolou zemí EU.

Odborná skupina pro zemědělské trhy pravidelně projednává oblasti, jako je vývoj tržních cen, produkce a obchod v EU a třetích zemích.

Skupina pro občanský dialog o živočišné výrobě pomáhá Komisi vést pravidelný dialog o veškerých tématech týkajících se medu.

Dokumenty

6. KVĚTNA 2022
Overview of annual implementation reports for apiculture year 2021
English
(1.38 MB - PDF)
Stáhnout
25. DUBNA 2022
Honey market overview (Spring 2022)
English
(1.21 MB - PDF)
Stáhnout