Skip to main content
Agriculture and rural development

Mesi

Üksikasjalik teave mee tootmise kohta Euroopa Liidus.

Ülevaade

Meemesilaste pered on põllumajanduse ja keskkonna jaoks olulise tähtsusega. Nad tagavad taimede paljunemise tolmeldamise teel. Seeläbi aitab mesindus kaasa maapiirkondade arengule.

Mesindusega tegelevad kõik ELi riigid ning seda iseloomustavad erinevad tootmistingimused ja mesindustavad ning saagikus. EL on Hiina järel suuruselt teine meetootja maailmas, aga samas on ta ka mee netoimportija kolmandatest riikidest. Enim mett tootvad ELi riigid (Rumeenia, Hispaania, Ungari, Saksamaa, Itaalia, Kreeka, Prantsusmaa ja Poola) asuvad peamiselt Lõuna-Euroopas, kus ilmastikutingimused on mesinduse jaoks soodsamad.

EL toodab lisaks meele ka mitmesuguseid mesindustooteid, sealhulgas õietolmu, taruvaiku, mesilaspiima ja mesilasvaha. Kõik ELis turustatavad meetooted peavad vastama meedirektiiviga (2001/110/EÜ) kehtestatud kvaliteedi- ja märgistamiseeskirjadele.

Honey market overview (Autumn 2022)
English
(2.93 MB - PDF)
Laadige alla

Riiklikud mesindusprogrammid

Iga ELi liikmesriik võib koostada riikliku mesindusprogrammi, mida EL seejärel toetab. Need programmid hõlmavad kolme aastat. Ajavahemikuks 2020–2022 kehtestatud mesindusprogrammid kiideti ELi rakendusotsusega 2019/974 heaks kõigis ELi liikmesriikides.

Nende programmide raames on rahastamiskõlblikud kaheksa erimeedet:

  • tehniline abi: mesinike ja mesinike rühmade koolitamine sellistel teemadel nagu aretamine või haiguste ennetamine, mee kogumine, ladustamine, pakendamine jne;
  • kahjurite ja mesilaste haiguste, eriti varroosi tõrje: varroa on endeemiline parasiit, kes nõrgestab mesilaste immuunsüsteemi ja võib põhjustada mesilasperede hukkumist;
  • mesilaste rändpidamise ratsionaliseerimine asjakohase teabe ja materjalide jagamise kaudu;
  • järgmiste mesindustoodete analüüs: mesi, mesilaspiim, taruvaik, õietolm ja mesilasvaha;
  • mesilasperede arvukuse suurendamine;
  • rakendusuuringud;
  • turujärelevalve teostamine;
  • toodete kvaliteedi parandamine turul olevate mesindustoodete potentsiaali paremaks ärakasutamiseks.

Igal kolme aasta järel esitab Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendile ja Euroopa Ülemkogule aruande mesindussektori meetmete rakendamise kohta.

Report on the implementation of the measures concerning the apiculture sector
English
(1.18 MB - PDF)
Laadige alla
National apiculture programmes 2020-22
English
(1.33 MB - PDF)
Laadige alla

Eelarve

Ajavahemikuks 2020–2022 eraldati ELis riiklikele mesindusprogrammidele 240 miljonit eurot. Seda on 11% rohkem kui aastatel 2017–2019. Pool sellest tuleb ELi eelarvest ja teine pool ELi riikidelt, nagu on sätestatud ELi rakendusotsuses 2021/974. ELi rahaliste vahendite eraldamine neile programmidele põhineb igas ELi liikmesriigis asuvatel mesitarude arvul, mille liikmesriigid teatavad komisjonile vastavalt ELi delegeeritud määruse 2015/1366 artiklile 3.

Õiguslik alus

ELi määrus 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus; seda määrust on täiendatud ELi määrusega 2015/1366.

ELi rakendusmäärusega 2015/1368 on kehtestatud riiklike mesindusprogrammide üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

Komiteed

Mitu komiteed, mis koosnevad valitsuste esindajatest ja mille eesistujaks on komisjoni esindaja, kohtuvad korrapäraselt ning nende ülesanne on tagada, et Euroopa Komisjon võtab rakendusakte vastu ELi riikide kontrolli all.

Põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arutab selliseid valdkondi nagu turuhindade areng, tootmine ja kaubandus ELis ning kolmandates riikides.

Kodanikuühiskonnaga loomsete saaduste üle dialoogi pidamise rühm abistab komisjoni korrapäraste dialoogide pidamisega kõigi meega seotud küsimuste üle.

Documents

Overview of annual implementation reports for apiculture year 2021
English
(1.38 MB - PDF)
Laadige alla
Honey market overview (Spring 2022)
English
(1.21 MB - PDF)
Laadige alla