Skip to main content
Agriculture and rural development

Med

Podrobné informácie o výrobe medu v Európskej únii.

Prehľad

Včelstvá sú kľúčové pre poľnohospodárstvo a životné prostredie. Zabezpečujú rozmnožovanie rastlín opeľovaním, pričom včelárstvo prispieva k rozvoju vidieckych oblastí.

Včelárstvo sa praktizuje vo všetkých krajinách EÚ a charakterizujú ho rozmanité výrobné podmienky, rôzne výnosy a včelárske postupy. EÚ je druhým najväčším výrobcom medu po Číne, zároveň je ale čistým dovozcom medu z tretích krajín. Krajiny EÚ s najväčšou výrobou medu (Rumunsko, Španielsko, Maďarsko, Nemecko, Taliansko, Grécko, Francúzsko a Poľsko) sa nachádzajú prevažne v južnej Európe s priaznivejšími klimatickými podmienkami pre včelárstvo.

EÚ vyrába nielen med, ale aj rôznorodé včelárske výrobky vrátane peľu, propolisu, materskej kašičky a včelieho vosku. Všetok med uvádzaný na trh v EÚ musí spĺňať pravidlá týkajúce sa kvality a označovania, ktoré sú stanovené v smernici o mede (2001/110).

Honey market overview (Autumn 2022)
English
(2.93 MB - PDF)
Stiahnuť

Vnútroštátne programy pre sektor včelárstva

Každá krajina EÚ môže vypracovať vnútroštátny program pre sektor včelárstva, ktorý podporuje EÚ. Tieto programy sa vzťahujú na obdobie troch rokov. Včelárske programy na roky 2020 – 2022 boli schválené vykonávacím rozhodnutím EÚ 2019/974 vo všetkých krajinách EÚ.

V rámci programov existuje osem konkrétnych opatrení, ktoré spĺňajú podmienky na financovanie:

  • technická pomoc, ako je odborná príprava včelárov a skupín včelárov zameraná na šľachtenie alebo prevenciu chorôb, vytáčanie, uchovávanie, balenie medu atď.;
  • boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varoáze (klieštik Varroa je endemický parazit, ktorý oslabuje imunitný systém včiel, a môže viesť k úhynu kolónií včiel);
  • racionalizácia sezónneho presunu včelstiev poskytnutím relevantných informácií a materiálov;
  • analýza včelárskych výrobkov, ako sú med, materská kašička, propolis, peľ a včelí vosk;
  • obnovenie stavu včelstva;
  • aplikovaný výskum;
  • monitorovanie trhu;
  • zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál včelárskych výrobkov na trhu.

Každý tretí rok Európska komisia predkladá Európskemu parlamentu a Európskej rade správu o realizácii opatrení týkajúcich sa sektora včelárstva.

Report on the implementation of the measures concerning the apiculture sector
English
(1.18 MB - PDF)
Stiahnuť
National apiculture programmes 2020-22
English
(1.33 MB - PDF)
Stiahnuť

Rozpočet

V rokoch 2020 – 2022 sa v EÚ na vnútroštátne včelárske programy vynaloží 240 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 11 % v porovnaní s prostriedkami dostupnými pre obdobie 2017 – 2019. Polovica sa hradí z rozpočtu EÚ a zvyšnú polovicu hradia krajiny EÚ, v súlade s vykonávacím rozhodnutím EÚ 2021/974. Pridelenie rozpočtových prostriedkov EÚ pre tieto programy sa zakladá na počte včelstiev v každej krajine EÚ, oznámenom Komisii v súlade s článkom 3 delegovaného nariadenia EÚ 2015/1366.

Právny základ

Nariadenie EÚ 1308/2013 o vytvorení spoločnej organizácie trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, doplnené delegovaným nariadením EÚ 2015/1366.

Vykonávacie nariadenie EÚ 2015/1368 stanovuje podrobné pravidlá uplatňovania vnútroštátnych programov pre sektor včelárstva.

Výbory

Rozličné výbory, ktoré pozostávajú zo zástupcov členských krajín s predsedajúcim zástupcom Komisie, pravidelne zasadajú s cieľom zabezpečiť, aby právomoc Komisie prijímať vykonávacie akty podliehala kontrole krajín EÚ.

Výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov rokuje o oblastiach, ako je vývoj trhových cien, výroba a obchod v krajinách EÚ i mimo EÚ.

Skupina pre občiansky dialóg a pracovná skupina pre živočíšne produkty pomáha Komisii pri udržiavaní pravidelného dialógu o všetkých otázkach týkajúcich sa medu.

Documents

Overview of annual implementation reports for apiculture year 2021
English
(1.38 MB - PDF)
Stiahnuť
Honey market overview (Spring 2022)
English
(1.21 MB - PDF)
Stiahnuť