Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Honning

Detaljeret information om honningproduktionen i EU.

Oversigt

Honningbikolonier er af afgørende betydning for landbruget og miljøet. De sikrer plantereproduktion ved bestøvning, mens biavl bidrager til udviklingen af landdistrikterne.

Biavl praktiseres i alle EU-lande og er præget af forskellige produktionsvilkår, udbytter og biavlsmetoder. EU er den næststørste honningproducent efter Kina, men EU er også nettoimportør af honning fra lande uden for EU. EU-lande med den største honningproduktion (Rumænien, Spanien, Ungarn, Tyskland, Italien, Grækenland, Frankrig og Polen) ligger hovedsagelig i Sydeuropa, hvor der er mere gunstige klimaforhold for biavl.

EU fremstiller en række forskellige biavlsprodukter ud over honning, bl.a. pollen, propolis, gelée royale og bivoks. Al honning, der markedsføres i EU, skal opfylde kravene til kvalitet og mærkning i direktivet om honning (2001/110/EF).

7. DECEMBER 2023
Honey market overview (Autumn 2023)
English
(1.41 MB - PDF)
Download

Nationale biavlsprogrammer

Hvert enkelt EU-land kan udarbejde et nationalt biavlsprogram, som støttes af EU. Disse programmer dækker en treårig periode. Biavlsprogrammerne for 2020-2022 blev godkendt af EU ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/974 i alle EU-lande.

Under programmerne kan der kan der ydes støtte til følgende otte aktiviteter:

  • teknisk bistand såsom uddannelse af biavlere og sammenslutninger af biavlere i emner som f.eks. avl og sygdomsforebyggelse, udvinding, oplagring og emballering af honning
  • bekæmpelse af skadegørere og bisygdomme, særligt varroasyge, der er en endemisk parasit, som svækker biernes immunsystem og kan føre til tab af bikolonier
  • rationalisering af bistadeflytning gennem god information og nyttige materialer
  • analyser af biavlsprodukter såsom honning, pollen, propolis, gelée royale og bivoks
  • genoprettelse af bibestande
  • anvendt forskning
  • markedsovervågning
  • forbedring af produktkvaliteten med henblik på at udnytte produkternes potentiale på markedet.

Kommissionen fremlægger hvert tredje år for Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af tiltag vedrørende biavlssektoren.

Rapport om gennemførelsen af biavlsprogrammerne

9. JUNI 2022
National apiculture programmes 2020-22
English
(1.33 MB - PDF)
Download

Budget

For biavlsårene 2020-22 vil der blive brugt 240 millioner euro på de nationale biavlsprogrammer i EU, hvilket er en stigning på 11 % i forhold til 2017-19. Halvdelen af beløbet kommer fra EU's budget og den anden halvdel fra EU-landene som godkendt af gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/974. Tildelingen af EU-midler til disse programmer er baseret på det antal bistader i hvert enkelt EU-land, som er anmeldt til Kommissionen i henhold til artikel 3 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1366.

Retsgrundlag

Forordning (EU) 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, som er suppleret af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1366.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1368, som fastsætter de nærmere regler for de nationale biavlsprogrammer.

Udvalg

Forskellige udvalg bestående af regeringsrepræsentanter og med en repræsentant for Kommissionen som formand mødes regelmæssigt for at sikre, at Kommissionens ansvar for at vedtage gennemførelsesretsakter udøves under EU-landenes kontrol.

Ekspertgruppen om landbrugsmarkeder mødes regelmæssigt for at drøfte emner som udviklingen i markedspriser, produktion og handel i EU og tredjelandene.

Gruppen for civil dialog om animalsk produktion har til opgave at bistå Kommissionen med at opretholde en regelmæssig dialog om alle spørgsmål vedrørende fjerkræ.

Dokumenter

6. MAJ 2022
Overview of annual implementation reports for apiculture year 2021
English
(1.38 MB - PDF)
Download
25. APRIL 2022
Honey market overview (Spring 2022)
English
(1.21 MB - PDF)
Download