Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Mladí poľnohospodári

Pomoc dostupná mladým poľnohospodárom

V SPP na roky 2023 – 2027 sa stanovuje niekoľko intervencií osobitne zameraných na mladých poľnohospodárov. Krajiny EÚ prispôsobujú opatrenia vo svojich strategických plánoch SPP vnútroštátnym podmienkam.

Kombinácia viacerých intervencií

Stratégie v prospech mladých poľnohospodárov vo všeobecnosti zahŕňajú kombináciu viacerých intervencií alebo opatrení, ako je napr.:

 • komplementárna podpora príjmu pre mladých poľnohospodárov,
 • podpora na začatie činnosti mladých a nových poľnohospodárov a na zakladanie podnikov na vidieku.

Priame platby

Krajiny EÚ musia na podporu mladých poľnohospodárov vyčleniť sumu zodpovedajúcu aspoň 3 % ich rozpočtu na priame platby. Táto podpora sa môže poskytnúť ako podpora príjmu, investičná podpora alebo pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (do tohto cieľa by sa započítalo len 50 % príslušnej investičnej podpory).

Komplementárna podpora príjmu pre mladých poľnohospodárov (KPPMP)

KPPMP je dobrovoľný režim v rámci priamych platieb, na základe ktorého sa poskytuje zvýšená podpora príjmu mladým poľnohospodárom, ktorí si prvýkrát zakladajú podnik a majú nárok na základnú podporu príjmu. Podpora sa poskytuje vo forme ročnej platby na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, alebo vo forme ročnej jednorazovej platby.

Vnútroštátne politiky

Na generačnú výmenu môžu mať vplyv vnútroštátne faktory (napríklad prístup k pôde a právne predpisy týkajúce sa dedenia). Od krajín EÚ sa preto vyžaduje, aby preskúmali vzájomné pôsobenie medzi vnútroštátnymi politikami (vrátane systémov daňových úľav, dôchodkových systémov poľnohospodárov, úverových schém, regulačných opatrení súvisiacich s prenájmom pôdy, jej kúpou alebo dedením) a intervenciami a opatreniami SPP, aby sa zabezpečil súlad medzi všetkými opatreniami.

Opatrenia na rozvoj vidieka zamerané na mladých poľnohospodárov

Ďalšie príležitosti na pomoc mladým poľnohospodárom na začiatku ich činnosti poskytujú intervencie v záujme rozvoja vidieka, ktoré možno zahrnúť do strategických plánov SPP na obdobie 2023 – 2027:

 • podpora na začatie činnosti mladých a nových poľnohospodárov a na zakladanie podnikov na vidieku: ide o dobrovoľný typ intervencie zo strany krajín EÚ v rámci fondov na rozvoj vidieka, ktoré tvoria súčasť SPP na roky 2023 – 2027; cieľom tejto intervencie je poskytnúť poľnohospodárom a podnikom okamžitú podporu na začiatku ich činnosti,
 • programy spolupráce: v kontexte nástupníctva v poľnohospodárskych podnikoch sa tieto programy týkajú najmä generačnej výmeny na úrovni poľnohospodárskych podnikov.

Mladí poľnohospodári môžu v záujme posilnenia svojej trhovej a hospodárskej situácie využívať investičnú podporu a zriaďovať organizácie výrobcov alebo vstupovať do organizácií výrobcov, ktoré už existujú.

Strategické plány SPP na obdobie 2023 – 2027 môžu zahŕňať pomoc na rozvoj vidieckych podnikov a poradenstvo o tom, ako čo najlepšie začať podnikať v poľnohospodárstve.

V záujme zatraktívnenia vidieckych oblastí pre mladých ľudí sa krajiny EÚ nabádajú prostredníctvom jedného z osobitných cieľov SPP na roky 2023 – 2027 k tomu, aby podporovali zamestnanosť, rast a miestny rozvoj vo vidieckych oblastiach, vďaka čomu sa vytvoria lepšie pracovné a životné podmienky a zabráni sa tak odchodu mladých ľudí z vidieka.

Ďalšie informácie

Zamestnanosť a rast vo vidieckych oblastiach

Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti EÚ

Iniciatíva Komisie a EIB pre mladých poľnohospodárov

V apríli 2019 Európska investičná banka (EIB) a Európska komisia oznámili financovanie pre odvetvie poľnohospodárstva a biohospodárstva v celej Európe vo výške takmer 1 miliardy eur.

Úverový balík Európskej investičnej banky (EIB) vyvolal záujem viacerých sprostredkovateľov v rôznych krajinách EÚ a ciele financovania boli splnené v pomerne krátkom čase, a to aj napriek hospodárskemu poklesu spôsobenému pandémiou ochorenia COVID-19. K dnešnému dňu (jar 2023) sa u sprostredkovateľských bánk zabezpečilo 98 % financovania v týchto krajinách:

 • Francúzsko (375 miliónov eur na tri operácie),
 • Taliansko (350 miliónov eur na štyri operácie),
 • Grécko (210 miliónov eur na štyri operácie) a
 • Chorvátsko (20 miliónov eur). 

Minimálny cieľ financovania pre mladých poľnohospodárov bol mierne prekročený, pričom celkový objem úverov predstavuje 11 %. Okrem toho sa približne 30 % finančného krytia vyčlenilo na operácie zamerané na opatrenia v oblasti klímy.

SPP na roky 2023 – 2027: nový spôsob fungovania

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) na roky 2023 – 2027 nadobudla účinnosť 1. januára 2023. Zavádza zjednodušený prístup, ktorý umožňuje poľnohospodárstvu EÚ uspokojovať neustále sa vyvíjajúce hospodárske, spoločenské a environmentálne potreby v globalizovanom svete. Dôraz politiky sa presúva z dodržiavania právnych predpisov a pravidiel na výsledky a výkonnosť. Tento nový spôsob fungovania sa zameriava na:

V každom pláne sa kombinuje široká škála cielených intervencií zameraných na riešenie osobitných potrieb jednotlivých krajín EÚ. Tieto intervencie prinášajú hmatateľné výsledky, ktoré prispievajú k napĺňaniu cieľov SPP na úrovni EÚ, ako aj cieľov Európskej zelenej dohody.

Online prehľad

Európska komisia vytvorila online prehľad s cieľom predstaviť ciele, ktoré si na vnútroštátnej úrovni stanovila každá krajina EÚ vo svojom schválenom strategickom pláne SPP, ako aj cieľové hodnoty na úrovni EÚ. Tento prehľad zahŕňa aj údaje o generačnej výmene (R.36), ktorá je jedným zo 44 „ukazovateľov výsledkov“, ktoré sú stanovené v právnych predpisoch SPP a prepojené s desiatimi špecifickými cieľmi. Podľa cieľových hodnôt tak môže s podporou zo SPP začať činnosť 380 000 mladých poľnohospodárov.

Zdroj: Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Od krajín EÚ sa nevyžaduje, aby do svojich národných strategických plánov SPP zahrnuli všetkých 44 cieľov. Plánovanie cieľov závisí od potrieb a plánovaných opatrení, o ktorých sa rozhodlo na vnútroštátnej úrovni.

a person holding a tablet in a field analyzing data
 • News article

The Commission launched an online dashboard presenting the targets set at national level by each approved CAP Strategic Plan, as well targets at EU level.

 • Odhadovaný čas čítania: 3 min

Kto sa považuje za mladého poľnohospodára?

V nariadení (EÚ) 2021/2115 o strategických plánoch SPP sa stanovujú minimálne spoločné prvky, ktoré musí poľnohospodár spĺňať, aby sa mohol na úrovni EÚ považovať za tzv. mladého poľnohospodára. Toto vymedzenie zahŕňa požiadavky stanovené pre všetky príslušné intervencie v rámci podpory príjmu (známe aj ako „prvý pilier“) a rozvoja vidieka (známe aj ako „druhý pilier“). Tým sa zabezpečí konzistentnosť v tom, ako jednotlivé krajiny EÚ pristupujú k riešeniu cieľa generačnej výmeny vo svojich strategických plánoch SPP.

Po prvé, mladý poľnohospodár musí byť „poľnohospodárom“ v zmysle vymedzenia pojmu uvedeného v článku 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2115. Krajiny EÚ musia pri koncipovaní svojho vymedzenia pojmu mladého poľnohospodára zohľadniť tieto povinné prvky, ako sa stanovuje v článku 4 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/2115:

 • mladý poľnohospodár môže mať maximálne 35 – 40 rokov (krajiny EÚ majú stanoviť presnú hornú vekovú hranicu),
 • mladý poľnohospodár musí byť „vedúcim predstaviteľom podniku“ (t. j. musí mať nad podnikom účinnú kontrolu, pričom krajiny EÚ majú stanoviť podrobnosti), 
 • mladý poľnohospodár musí mať primeranú odbornú prípravu a/alebo zručnosti (krajiny EÚ majú stanoviť podrobnosti).

Mladí ľudia v poľnohospodárstve

Poľnohospodári mladší ako 40 rokov riadia len 11 % všetkých poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii (EÚ), pričom len 3 % z týchto mladých poľnohospodárov tvoria ženy. Presvedčiť viac mladých ľudí, aby začali s poľnohospodárstvom, je veľkou výzvou.

Zdroj: Eurostat.

Vzhľadom na starnutie pracovných síl v poľnohospodárstve EÚ vynakladá stále väčšie úsilie v snahe podnietiť mladých ľudí, aby sa začali venovať poľnohospodárstvu:

 • zakladanie obchodne životaschopných poľnohospodárskych podnikov: udržateľnosť poľnohospodárstva a výroby potravín závisí od toho, či bude život na vidieku dostatočne atraktívny pre mladých, motivovaných a kvalifikovaných ľudí, či takíto ľudia na vidieku zostanú a či si tam založia obchodne životaschopné poľnohospodárske podniky,
 • zabezpečenie dodávok potravín pre Európu: vďaka podpore ďalšej generácie európskych poľnohospodárov sa zvyšujú nielen konkurenčné výhody európskeho poľnohospodárstva, ale prispieva to aj k zabezpečeniu dodávok potravín pre Európu v nadchádzajúcich rokoch. Mladí poľnohospodári budú pravdepodobne naklonení inováciám, zmenám a novým technológiám.

Medzi kľúčové výzvy, ktorým v súčasnosti čelia mladí poľnohospodári, patria:

 • ťažkosti s prístupom k pôde,
 • vysoké ceny pozemkov,
 • nízka ziskovosť a ťažký prístup k úverom,
 • ťažkosti pri prístupe k základným službám (voda, sanitácia, telekomunikácie, širokopásmové pripojenie) a k službám sociálnej podpory (zdravotná a dlhodobá starostlivosť, vzdelávacie služby) pre mladých poľnohospodárov s rodinami.

Vytváranie a rozvoj nových životaschopných hospodárskych činností v odvetví poľnohospodárstva zo strany mladých poľnohospodárov má preto zásadný význam pre konkurencieschopnosť a dlhodobú udržateľnosť poľnohospodárskeho sektora EÚ, ako aj vidieckych a odľahlých oblastí.

Podpora digitálnej transformácie v poľnohospodárstve.

Cieľmi poľnohospodárskych vedomostných a inovačných systémov (AKIS) je podporovať digitálnu transformáciu v poľnohospodárstve, podnietiť k iniciovaniu a rozvoju inovačných projektov, šíriť ich výsledky a zabezpečiť ich čo najširšie využívanie.

Vzhľadom na zmeny v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach, ako aj na rozvoj moderných technológií poskytuje systém AKIS poľnohospodárom podporu v procese digitálnej transformácie a pomáha im udržať krok s novými technológiami.

Ďalšie informácie

Výskum a inovácie

Hodnotenie AKIS

Dokumenty

27. SEPTEMBRA 2018
Young farmer payments

Podujatia

Aktuálne informácie