Skip to main content
Agriculture and rural development

Mladí poľnohospodári

Mladí ľudia v poľnohospodárstve

Len 11 % zo všetkých poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii riadia poľnohospodári mladší než 40 rokov. Presvedčiť mladých ľudí, aby začali s poľnohospodárskou činnosťou, je veľkou výzvou.

Vzhľadom na starnutie pracovných síl v poľnohospodárstve zintenzívňuje EÚ svoje úsilie presvedčiť mladých ľudí, aby sa práce v poľnohospodárstve nebáli. Mladým poľnohospodárom poskytuje pomoc prostredníctvom grantov na rozbehnutie podnikateľskej činnosti, podpory príjmu a ďalších výhod, napríklad dodatočnej odbornej prípravy.

Podpora ďalšej generácie európskych poľnohospodárov nielen zvyšuje konkurencieschopnosť poľnohospodárstva EÚ v budúcnosti, ale pomáha zároveň zaručiť dodávky potravín v Európe v najbližších rokoch.

Pomoc dostupná mladým poľnohospodárom

Podpora príjmu

Mladí poľnohospodári dostávajú dodatočnú pomoc z EÚ napríklad vo forme platieb. Vo všeobecnosti platí, že vnútroštátne orgány musia:

  • vyčleniť až 2 % z celkovej podpory príjmov na platby pre mladých poľnohospodárov,
  • rozhodnúť o počte hektárov v rámci poľnohospodárskych podnikov, na ktoré sa budú platby pre mladých poľnohospodárov vzťahovať (až do 90 ha),
  • zvoliť jednu z metód výpočtu platieb pre mladých poľnohospodárov (až do výšky 50 % podpory príjmu poľnohospodárov),
  • rozhodnúť o tom, či by príjemcovia týchto platieb mali mať primerané zručnosti a/alebo by mali spĺňať určité požiadavky na odbornú prípravu,
  • garantovať platby pre spôsobilých mladých poľnohospodárov na obdobie piatich rokov po začatí činnosti,
  • uprednostniť mladých poľnohospodárov pri uplatňovaní základných platobných nárokov z národných či regionálnych rezerv (v krajinách EÚ, ktoré uplatňujú režim základných platieb, je toto uprednostnenie dôležité pre tých mladých poľnohospodárov, ktorí nemajú platobné nároky, majú menej platobných nárokov než hektárov poľnohospodárskej pôdy alebo majú platobné nároky s nízkou hodnotou).

Fondy na rozvoj vidieka

Začínajúcim mladým poľnohospodárom pomáhajú aj programy rozvoja vidieka. Sem patria napríklad granty, pôžičky alebo záruky, ktorých cieľom je pomôcť rozvoju vidieckych podnikov alebo poskytnúť poradenstvo o tom, ako čo najlepšie začať s poľnohospodárskou činnosťou.

Tieto opatrenia na rozvoj vidieka sú podporované aj iniciatívou „mladí poľnohospodári“. Táto iniciatíva spája podporu z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a odborné znalosti Európskej investičnej banky. Celková podpora by mala dosiahnuť 1 miliardu EUR. Tieto úvery budú spravovať miestne banky a lízingové spoločnosti pôsobiace v celej EÚ. Najmenej 10 % sumy požičanej zúčastneným bankám bude určených pre poľnohospodárov mladších ako 41 rokov, ktorí budú môcť využiť zvýhodnené podmienky financovania.

Nová SPP: 2023 – 2027

V júni 2021 sa po rozsiahlych rokovaniach medzi Európskym parlamentom, Radou EÚ a Európskou komisiou dosiahla dohoda o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Táto dohoda bola formálne prijatá 2. decembra 2021 a nová SPP sa začne 1. januára 2023.

V rámci novej SPP sa vykonajú zmeny v existujúcom systéme podpory príjmu, pričom sa prijmú opatrenia na zabezpečenie spravodlivejšieho rozdelenia finančnej podpory pre poľnohospodárov a pracovníkov v celej EÚ. Súčasné opatrenia na podporu príjmu budú pokračovať až do roku 2023 v súlade s ustanoveniami prechodného nariadenia o SPP.

Súvisiace informácie

Projekty mladých poľnohospodárov financované EÚ

Prieskum týkajúci sa potrieb mladých poľnohospodárov

V roku 2015 sa viac ako 2 000 poľnohospodárov mladších ako 40 rokov zapojilo do prieskumu, ktorý mal EÚ pomôcť lepšie identifikovať potreby mladých poľnohospodárov a pripraviť príslušné politické opatrenia. Z prieskumu vyplynulo, že mladí poľnohospodári majú najväčší problém s kúpou alebo prenájmom pôdy. Okrem toho potrebujú ďalšiu finančnú podporu a prístup k úverom a ťažko sa im hľadá dostatočne kvalifikovaná pracovná sila.

Documents

27 SEPTEMBER 2018
Young farmer payments
English
(313.04 KB - PDF)
Stiahnuť