Skip to main content
Agriculture and rural development

Nuoret viljelijät

Nuoret viljelijät

Vain 11 % kaikista EU:n maatiloista on alle 40-vuotiaiden viljelijöiden hallussa. Nuoria on vaikea houkutella ryhtymään viljelijöiksi.

Viljelijäväestön ikääntyy, joten EU kannustaa aktiivisesti nuoria ryhtymään viljelijöiksi. Nuoria viljelijöitä autetaan yrityksen perustamisessa mm. tarjoamalla käynnistysavustusta, tulotukea ja täydennyskoulutusta.

Uuden viljelijäsukupolven tukeminen sekä vahvistaa EU:n maatalouden kilpailukykyä tulevaisuudessa että auttaa turvaamaan Euroopan elintarviketarjonnan tulevina vuosina.

Nuorten viljelijöiden tuki

Tulotuki

Nuoret viljelijät saavat EU:n tulotukeen kuuluvaa täydentävää tukea, ns. nuorten viljelijöiden tukea. Yleissäännön mukaisesti kansallisten viranomaisten on

  • varattava enintään 2 % myönnettävien tulotukien kokonaismäärästä nuorten viljelijöiden tukeen
  • päätettävä nuorten viljelijöiden tukeen oikeuttavien viljelyhehtaarien määrästä tilaa kohti (enintään 90 hehtaaria)
  • valittava jokin nuorten viljelijöiden tuen laskentamenetelmistä (enintään 50 % viljelijän tulotukimaksuista)
  • päätettävä, onko nuorten viljelijöiden tuen saajien täytettävä tietyt taito- ja/tai koulutusvaatimukset
  • myönnettävä nuorten viljelijöiden tukea viiden vuoden ajaksi (kun tukea koskeva hakemus jätetään tilan perustamista seuraavien viiden vuoden aikana)
  • asetettava nuoret viljelijät etusijalle, kun kansallisesta/alueellisesta varannosta myönnetään perustulotuen tukioikeuksia (perustukijärjestelmää soveltavissa EU-maissa tämä on tärkeää nuorille viljelijöille, joilla ei ole tukioikeuksia tai joilla on vähemmän tukioikeuksia kuin maatalousmaata (hehtaareina) tai joiden oikeudet ovat matalan arvon tukioikeuksia).

Maaseudun kehittämisrahastot

Maaseudun kehittämisohjelmista myönnetään lisätukea myös nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamiseen. Tähän tukeen voi kuulua avustuksia, lainoja ja vakuuksia, joilla pyritään auttamaan maaseudun yritysten kehittämistä ja opastamaan nuoria viljelijäksi ryhtymisessä.

Maaseudun kehittämistoimia tuetaan myös nuorille viljelijöille suunnatun EU:n ja Euroopan investointipankin yhteisen aloitteen kautta. Siinä yhdistyvät Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) saatavilla oleva tuki ja Euroopan investointipankin tarjoama asiantuntemus. Yhteensä tukea on tarjolla miljardi euroa. Ohjelmasta myönnettäviä lainoja hallinnoivat eri puolilla EU:ta toimivat pankit ja leasing-yhtiöt. Vähintään 10 % ohjelmaan osallistuville pankeille lainaksi annetusta määrästä on varattu alle 41-vuotiaille viljelijöille, jotka hyötyvät ohjelman kilpailukykyisistä rahoitusehdoista.

Uusi yhteinen maatalouspolitiikka 2023–2027

Laajojen neuvottelujen jälkeen Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja Euroopan komissio sopivat kesäkuussa 2021 yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamisesta. Uusi yhteinen maatalouspolitiikka hyväksyttiin virallisesti 2.12.2021, ja sen soveltaminen alkaa 1.1.2023.

Uudessa maatalouspolitiikassa muutetaan nykyistä tulotukijärjestelmää siten, että varmistetaan rahoitustuen jakaminen oikeudenmukaisemmin viljelijöille ja työntekijöille kaikkialla EU:ssa. Tulotukea myönnetään nykymuodossaan vuoteen 2023 saakka yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevan siirtymäasetuksen mukaisesti.

Lisätietoja:

EU:n rahoittamat nuorten viljelijöiden tukihankkeet

Nuorten viljelijöiden tarpeiden kartoitus

EU toteutti vuonna 2015 nuorille viljelijöille suunnatun kyselytutkimuksen, jossa kysyttiin yli 2 000:n alle 40-vuotiaan viljelijän mielipiteitä. Tietoja hyödynnetään EU:n päätöksenteossa ja nuorten viljelijöiden tarpeiden määrittämisessä. Kyselytutkimuksen mukaan nuoret viljelijät pitävät yhtenä isona ongelmana mahdollisuuksiaan hankkia tai vuokrata maatalousmaata. Kyselystä kävi ilmi myös tarve lisätä rahoitustukea ja parantaa luotonsaantia. Nuorten viljelijöiden on myös vaikea löytää riittävästi pätevää työvoimaa.

Documents

27 SYYSKUU 2018
Young farmer payments
English
(313.04 KB - PDF)
Lataa