Skip to main content
Agriculture and rural development

Unga lantbrukare

Jordbruket behöver föryngras

Bara 11 procent av gårdarna i EU drivs av lantbrukare som är under 40 år – och lantbrukarna blir allt äldre.

Att få in fler unga i jordbruket är en stor och viktig uppgift. EU intensifierar därför arbetet med att göra det attraktivt för unga att bli bönder. Ett starta-eget bidrag hjälper unga lantbrukare att etablera sig. Dessutom kan de få inkomststöd och andra förmåner, till exempel utbildning.

Genom att stödja nästa generation europeiska lantbrukare gör EU morgondagens jordbruk mer konkurrenskraftigt. Samtidigt tryggas den framtida livsmedelsförsörjningen i Europa.

Stöd till unga lantbrukare

Inkomststöd

EU:s stöd till unga lantbrukare omfattar också inkomststöd. Som regel måste ländernas myndigheter

  • avsätta upp till två procent av det totala inkomststödet till unga lantbrukare
  • bestämma hur många hektar per jordbruksföretag som ska omfattas av stödet till unga lantbrukare (max 90 hektar)
  • välja en av beräkningsmetoderna som anges i stödet till unga lantbrukare (max 50 procent av lantbrukarnas inkomststöd)
  • avgöra om det ska krävas relevanta färdigheter eller viss utbildning för att man ska få stödet
  • bevilja stödet i fem år från och med etableringsåret
  • ge unga lantbrukare företräde till grundstödrätter ur den nationella eller regionala reserven (i de EU-länder som tillämpar ordningen för grundstöd är denna prioritet extra viktig för unga lantbrukare som antingen saknar stödrätter, har färre stödrätter än hektar jordbruksmark eller har stödrätter av lågt värde).

Landsbygdsfonden

Ytterligare stöd till unga lantbrukare erbjuds ofta genom landsbygdsprogrammen. Det kan röra sig om rådgivning till nya lantbrukare, stipendier, lån eller garantier som ska hjälpa företag på landsbygden att utvecklas.

Sådana åtgärder för landsbygdsutvecklingen stöds också genom EU:s och Europeiska investeringsbankens gemensamma initiativ för unga lantbrukare. Initiativet erbjuder stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och expertis från Europeiska investeringsbanken. Stödet kommer att uppgå till totalt en miljard euro. Lånen kommer att styras av lokala banker och leasingföretag i hela EU. Minst tio procent av summan som lånas till de deltagande bankerna kommer att avsättas till lantbrukare som är under 41 år och i behov av konkurrenskraftiga villkor.

En ny jordbrukspolitik för 2023–2027

Efter intensiva förhandlingar enades Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen i juni 2021 om en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken. Överenskommelsen antogs formellt den 2 december 2021 och den nya gemensamma jordbrukspolitiken kommer att börja gälla den 1 januari 2023.

Med de nya reglerna ändras systemet för inkomststöd så att det ekonomiska stödet till lantbrukare och arbetstagare i EU fördelas mer rättvist. Fram till 2023 fortsätter nuvarande regler för inkomststöd att gälla i enlighet med övergångsförordningen.

Läs mer om unga lantbrukare

EU-finansierade projekt för unga lantbrukare

Unga lantbrukares behov kartlagda

2015 genomförde EU en undersökning med över 2 000 bönder under 40 för att ge EU:s politiska beslutsfattare bättre underlag om unga lantbrukares behov. Undersökningen visade att svårigheten att hitta mark att köpa eller hyra är ett stort bekymmer. Den visade också att det fanns ett behov av ytterligare ekonomiskt stöd och tillgång till kredit och att lantbrukarna hade svårt att hitta tillräckligt kvalificerad arbetskraft.

Documents

Young farmer payments
English
(313.04 KB - PDF)
Ladda ner