Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Млади земеделски стопани

Младите хора в селското стопанство

Едва 11 % от всички земеделски стопанства в Европейския съюз се управляват от стопани на възраст под 40 години. Значително предизвикателство е да се убедят младите хора да започнат селскостопанска дейност.

Земеделските стопани в ЕС застаряват и затова той увеличава усилията си за привличане на младите хора към селското стопанство. Младите земеделски стопани получават помощи за започване на бизнес чрез безвъзмездни средства, подпомагане на доходите и други видове помощ, като например допълнително обучение.

Подпомагането на следващото поколение европейски фермери не само ще подобри конкурентоспособността на селското стопанство в ЕС в бъдеще, но и ще гарантира продоволствената сигурност на Европа за години напред.

Помощи за младите земеделски стопани

Подпомагане на доходите

Младите земеделски стопани получават допълнително подпомагане на доходите от ЕС под формата на плащане за млади земеделски стопани. Като общо правило националните органи трябва да:

  • заделят до 2% от общите средства, получени за подпомагане на доходите, за плащания за млади земеделски стопани
  • определят колко хектара на стопанство могат да се подпомагат по линия на плащанията за млади стопани (максимум 90 хектара)
  • изберат един от методите за изчисляване на плащанията за млади стопани (до 50% от плащанията за подпомагане на доходите на стопаните)
  • решат дали получателите на плащания за млади стопани трябва да имат подходящи умения и/или да отговарят на определени изисквания за обучение
  • предоставят плащанията за млади стопани за период от пет години след определянето на допустими млади земеделски стопани
  • определят младите земеделски стопани за приоритетни по отношение на получаването на основни права на плащане от националния/регионалния резерв (в държавите от ЕС, които използват схемата за основно плащане, този приоритет е важен за младите земеделски стопани, които нямат права на плащане, имат по-малко права на плащане от хектари селскостопанска земя или имат права на плащане с ниска стойност).

Фондове за развитие на селските райони

По програмите за развитие на селските райони също често се предлагат допълнителни мерки в помощ на започването на дейност от млади земеделски стопани. Това подпомагане може да включва безвъзмездни средства, заеми или гаранции за подпомагане на развитието на стопанска дейност в селските райони или съвети за най-добрите начини за навлизане в тази сфера.

Тези мерки за развитие на селските райони се подпомагат и чрез инициативата „млади земеделски стопани“. Чрез нея се обединяват наличната подкрепа по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и експертният опит на Европейската инвестиционна банка. Тези помощи ще достигнат общо 1 милиард евро. Заемите ще се управляват от местни банки и лизингови дружества от целия ЕС. Минимум 10% от сумата, отпусната като заем на участващите банки, ще бъде предназначена за земеделски стопани на възраст под 41 години, които ще се възползват от конкурентните условия за финансиране.

Новата ОСП: 2023—2027 г.

През юни 2021 г., след продължителни преговори между Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия, бе постигнато споразумение относно реформата на общата селскостопанска политика (ОСП). Това споразумение бе официално прието на 2 декември 2021 г. и новата ОСП ще започне да се прилага на 1 януари 2023 г.

В рамките на новата ОСП ще има промени в съществуващата система за подпомагане на доходите, като ще бъдат предприети мерки за гарантиране на по-справедливо разпределение на финансовото подпомагане за земеделските стопани и работниците в целия ЕС. До 2023 г. ще продължат да се прилагат настоящите мерки за подпомагане на доходите в съответствие с разпоредбите на преходния регламент за ОСП.

Информация по темата

Проекти на млади земеделски стопани, финансирани от ЕС

Проучване на нуждите на младите земеделски стопани

През 2015 г. ЕС извърши проучване сред над 2000 земеделски стопани на възраст под 40 години, за да научи повече за нуждите им и да подобри политиките на ЕС в тази област. Проучването показа, че достъпът до земя за купуване или вземане под наем е сериозен повод за безпокойство сред младите земеделски стопани. Освен това бе установена необходимост от допълнителна финансова подкрепа и достъп до кредити, както и трудности при намирането на достатъчно квалифицирана работна ръка.

Documents

27 СЕПТЕМВРИ 2018
Young farmer payments
English
(313.04 KB - PDF)
Изтегляне

Прояви