Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Млади земеделски стопани

Помощи за младите земеделски стопани

В ОСП за периода 2023—2027 г. са предвидени няколко интервенции, насочени специално към младите земеделски стопани. Държавите от ЕС адаптират мерките си към националните условия в своите стратегически планове по ОСП.

Съчетаване на няколко интервенции

В стратегиите за подпомагане на младите земеделски стопани обикновено се съчетават няколко интервенции или действия, включително:

 • допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани,
 • създаване на стопанства от млади земеделски стопани, нови земеделски стопани и започване на стопанска дейност в селските райони.

Директни плащания

Държавите от ЕС трябва да заделят за подпомагане на младите земеделски стопани сума, която е поне 3 % от техния бюджет за директни плащания. Това подпомагане може да се предоставя под формата на подпомагане на доходите, подпомагане на инвестициите или помощ за започване на дейност за млади земеделски стопани (само 50 % от съответното инвестиционно подпомагане ще се отчита във връзка с постигането на тази цел).

Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани

Допълнителното подпомагане на доходите за млади земеделски стопани е доброволна схема по линия на директните плащания, чрез която се предоставя засилено подпомагане за доходите на младите земеделски стопани с новосъздадено стопанство, които имат право на основно подпомагане на доходите. Подпомагането се предоставя под формата на годишно плащане на хектар, отговарящ на условията за подпомагане, или на еднократна годишна сума.

Национални политики

Националните фактори могат да оказват въздействие върху приемствеността между поколенията (например законодателството относно достъпа до земя и наследяването). Поради това от държавите от ЕС се изисква да проучат взаимодействието между националните политики (включително схемите за данъчни облекчения, пенсионните схеми за земеделските стопани, схемите за отпускане на заеми, регулаторните мерки, свързани с отдаването под аренда, закупуването или наследяването на земя) и интервенциите и мерките по ОСП, за да се осигури съгласуваност между всички действия.

Действия за развитие на селските райони

Освен това интервенциите за развитие на селските райони, които могат да бъдат включени в стратегическите планове по ОСП за периода 2023—2027 г., предоставят допълнителни възможности за подпомагане на младите земеделски стопани да започнат дейност:

 • създаване на стопанства от млади земеделски стопани, нови земеделски стопани и започване на стопанска дейност в селските райони: това е доброволен вид интервенция от страна на държавите от ЕС по линия на фондовете за развитие на селските райони в рамките на ОСП за периода 2023—2027 г., която има за цел да се предостави непосредствена подкрепа за започване на стопанска дейност на земеделски стопани и предприятия;
 • схеми за сътрудничество: в контекста на наследяването на земеделски стопанства това се отнася по-специално за приемствеността между поколенията на равнище земеделско стопанство.

Младите земеделски стопани могат да се възползват от инвестиционна подкрепа и да създадат или да се присъединят към организации на производители, за да укрепят своето пазарно и икономическо положение.

Стратегическите планове по ОСП за периода 2023—2027 г. могат да включват помощ за развитието на предприятия в селските райони и съвети за започване на селскостопанска дейност.

За да станат селските райони привлекателни за младите хора, с една от специфичните цели на ОСП за периода 2023—2027 г. се насърчават държавите от ЕС да стимулират заетостта, растежа и местното развитие в селските райони, което ще създаде по-добри условия на живот и труд и по този начин ще предотврати напускането на младите хора.

За повече информация

Заетост и растеж в селските райони

Дългосрочна визия за селските райони в ЕС

Инициатива на Комисията и ЕИБ за младите земеделски стопани

През април 2019 г. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската комисия обявиха финансиране в размер на близо 1 милиард евро за секторите на селското стопанство и биоикономиката в цяла Европа.

Пакетът от заеми на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) привлече интереса на няколко посредници в различни държави от ЕС и целите за финансиране бяха постигнати в относително кратък срок въпреки икономическия спад, предизвикан от пандемията от COVID-19. Към днешна дата (пролетта на 2023 г.) за 98 % от финансирането са подписани договори с банки посредници във:

 • Франция (375 милиона евро за три операции),
 • Италия (350 милиона евро за четири операции),
 • Гърция (210 милиона евро за четири операции),
 • Хърватия (20 милиона евро). 

Минималната цел за финансиране за млади земеделски стопани е надхвърлена леко — 11 % от общия размер на отпуснатите заеми. Освен това около 30 % от средствата бяха предназначени за операции за действия в областта на климата.

ОСП за периода 2023—2027 г.: нов начин на работа

Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023—2027 г. влезе в сила на 1 януари 2023 г. С нея се въвежда опростен подход, за да се даде възможност на селското стопанство в ЕС да отговори на постоянно променящите се икономически, обществени и екологични нужди на един глобализиран свят. Акцентът в политиката се измества от спазването на изисквания и правила към постигането на резултати и ефективност. Този нов начин на работа е структуриран около:

 • 10-те основни цели на ОСП за периода 2023—2027 г., включително приемственост между поколенията, които представляват основата за политиката и отразяват високите амбиции на равнище ЕС по отношение на ОСП като цяло;
 • стратегическите планове по ОСП, които дават възможност на държавите от ЕС да разработят стратегии за интервенции в съответствие с 10-те основни цели на ОСП за периода 2023—2027 г. 

Всеки план съчетава широк набор от целеви интервенции, съобразени с конкретните нужди на съответната държава от ЕС. Тези интервенции водят до осезаеми резултати по отношение на целите на ОСП на равнище ЕС, като същевременно допринасят за осъществяването на Европейския зелен пакт.

Онлайн табло

Европейската комисия създаде онлайн табло, на което са представени целите, определени на национално равнище от всички държави от ЕС в техните одобрени стратегически планове по ОСП, както и целите на равнище ЕС. Таблото съдържа 44 „показателя за резултатите“, определени със законодателството за ОСП и свързани с 10-те специфични цели, като един от тях е показателят за приемственост между поколенията (R.36). Съгласно целите до 380 000 млади земеделски стопани трябва да създадат стопанства с подкрепа по ОСП.

Източник: генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“

Държавите от ЕС не са длъжни да включат всичките 44 цели в своите национални стратегически планове по ОСП. Определянето на целите зависи от нуждите и планираните действия на национално равнище.

a person holding a tablet in a field analyzing data
 • News article

The Commission launched an online dashboard presenting the targets set at national level by each approved CAP Strategic Plan, as well targets at EU level.

 • Време за четене 3 мин

Определение за млад земеделски стопанин

В Регламент (ЕС) 2021/2115 относно стратегическите планове по ОСП се определят минималните критерии за квалифициране като „млад земеделски стопанин“ на равнището на ЕС. Това определение включва изискванията за всички съответни интервенции в рамките на подпомагането на доходите (известно също като „първи стълб“) и развитието на селските райони (известно също като „втори стълб“). Така се гарантира последователност, когато държавите от ЕС определят мерки във връзка с целта за приемственост между поколенията в своите стратегически планове по ОСП.

Първо, младият земеделски стопанин трябва да е „земеделски стопанин“ съгласно определението, посочено в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/2115. Държавите от ЕС трябва да вземат предвид следните задължителни елементи, когато съставят своето определение за млад земеделски стопанин, както е посочено в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2021/2115:

 • младият земеделски стопанин може да е на възраст не повече от 35—40 години (държавите от ЕС трябва да определят точната горна възрастова граница),
 • младият земеделски стопанин трябва да бъде „ръководител на стопанството“ (т.е. трябва да упражнява ефективен контрол върху стопанството, а държавите от ЕС трябва да определят подробностите), 
 • младият земеделски стопанин трябва да е преминал подходящо обучение и/или да разполага с подходящи умения (държавите от ЕС трябва да определят подробностите).

Младите хора в селското стопанство

Земеделските стопани на възраст под 40 години управляват едва 12 % от всички земеделски стопанства в Европейския съюз (ЕС). Едва 3 % от младите земеделски стопани са жени. Убеждаването на повече млади хора да започнат селскостопанска дейност е значително предизвикателство.

Източник: Евростат

Земеделските стопани в ЕС застаряват и затова Съюзът увеличава усилията си за привличане на младите хора към селското стопанство:

 • Създаване на икономически жизнеспособни земеделски стопанства: за да са устойчиви селското стопанство и производството на храни, млади, мотивирани и добре обучени хора трябва да намират начина на живот в селските райони за привлекателен, да остават в тези селски райони и да създават икономически жизнеспособни стопанства.
 • Гарантиране на доставките на храни в Европа: подкрепата за следващото поколение европейски земеделски стопани не само допринася за увеличаване на конкурентните предимства на европейското селско стопанство, но и помага за гарантирането на доставките на храни в Европа в бъдеще. Младите земеделски стопани често са отворени за иновации, промени и нови технологии.

Сред основните предизвикателства, пред които са изправени младите земеделски стопани днес, са:

 • трудности при достъпа до земя,
 • високи цени на земята,
 • ниска рентабилност и труден достъп до кредитиране,
 • затруднен достъп на младите земеделски стопани със семейства до основни комунални услуги (водоснабдяване, канализация, телекомуникации, широколентов интернет) и социални услуги (здравеопазване и дългосрочни грижи, образователни услуги).

Поради това създаването и развитието на нови жизнеспособни икономически дейности в селскостопанския сектор от страна на млади земеделски стопани е от съществено значение за конкурентоспособността и дългосрочната устойчивост на селскостопанския сектор на ЕС, както и на селските и отдалечените райони.

Подкрепа за цифровия преход в селското стопанство

Целите на системите за знания и иновации в селското стопанство (AKIS) са да се подпомага цифровият преход в селското стопанство, да се стимулират започването и разработването на иновативни проекти, да се разпространяват и използват възможно най-широко резултатите от тях.

В условията на промени в селското стопанство и селските райони и разпространение на съвременни технологии AKIS подпомагат земеделските стопани по време на процеса на цифрова трансформация и им помагат да са в крак с новите технологии.

За повече информация

Научни изследвания и иновации

Оценка на AKIS

Документи

27 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.
Young farmer payments

Прояви

 • Изложения
 • Петък 26 Юли 2024 г., 09:00 ч. - Понеделник 29 Юли 2024 г., 18:30 ч. (CEST)
 • Libramont-Chevigny, Belgium
 • Външна проява

Новини