Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Mladi poljoprivrednici

Potpora koja se nudi mladim poljoprivrednicima

U okviru ZPP-a za razdoblje 2023. – 2027. predviđeno je nekoliko intervencija posebno usmjerenih na mlade poljoprivrednike. U svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a države članice EU-a prilagođavaju te mjere svojim uvjetima.

Kombinacija nekoliko intervencija

Strategije za mlade poljoprivrednike u načelu obuhvaćaju nekoliko intervencija ili mjera, među ostalim:

 • dodatnu potporu dohotku za mlade poljoprivrednike,
 • pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika i novih poljoprivrednika te osnivanje ruralnih poduzeća.

Izravna plaćanja

Za potporu mladim poljoprivrednicima države članice EU-a moraju izdvojiti najmanje 3 % svojeg proračuna za izravna plaćanja. Ta se potpora može dodijeliti u obliku potpore dohotku, potpore ulaganjima ili potpore mladim poljoprivrednicima za pokretanje poslovanja (u taj bi se cilj uračunalo samo 50 % relevantne potpore ulaganjima).

Dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike

Dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike dobrovoljni je program u okviru izravnih plaćanja kojim se pruža veća potpora dohotku mladim poljoprivrednicima koji su nedavno prvi put osnovali poljoprivredno gospodarstvo i koji imaju pravo na osnovnu potporu dohotku. Potpora se dodjeljuje u obliku godišnjeg plaćanja po prihvatljivom hektaru ili godišnjeg jednokratnog iznosa.

Nacionalne politike

Nacionalni čimbenici mogu utjecati na generacijsku obnovu (primjerice pristup zemljištu i nasljedno pravo). Stoga države članice EU-a moraju ispitati međudjelovanje nacionalnih politika (uključujući programe poreznih olakšica, mirovinske programe za poljoprivrednike, programe zajmova, regulatorne mjere povezane sa zakupom zemljišta, kupnjom ili nasljeđivanjem) i intervencija i mjera u okviru ZPP-a kako bi se zajamčila usklađenost svih aktivnosti.

Mjere ruralnog razvoja za mlade poljoprivrednike

Intervencije u području ruralnog razvoja, koje se mogu uvrstiti u strateške planove u okviru ZPP-a za razdoblje 2023. – 2027., nude dodatne mogućnosti za pomoć mladim poljoprivrednicima pri pokretanju poslovanja:

 • pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika i novih poljoprivrednika te osnivanje ruralnih poduzeća: dobrovoljna intervencija država članica EU-a putem fondova za ruralni razvoj u okviru ZPP-a za razdoblje 2023. – 2027. s ciljem pružanja neposredne potpore za pokretanje poslovanja poljoprivrednicima i poduzećima.
 • Programi suradnje: u kontekstu nasljeđivanja poljoprivrednih gospodarstava posebno se odnose na generacijsku obnovu na razini poljoprivrednoga gospodarstva.

Mladi poljoprivrednici mogu iskoristiti potporu ulaganjima i osnovati organizacije proizvođača ili im se pridružiti kako bi poboljšali svoju ekonomsku situaciju i položaj na tržištu.

Strateški planovi u okviru ZPP-a za razdoblje 2023. – 2027. mogu uključivati pomoć za poticanje razvoja ruralnih poduzeća ili savjete o tome kako najbolje uopće početi.

Kako bi ruralna područja postala privlačna mladima, u okviru jednog od specifičnih ciljeva ZPP-a za razdoblje 2023. – 2027. države članice EU-a potiče se da promiču zapošljavanje, rast i lokalni razvoj u ruralnim područjima, stvaranje boljih radnih i životnih uvjeta i sprečavanje iseljavanja mladih iz ruralnih područja.

Više informacija

Zapošljavanje i rast u ruralnim područjima

Dugoročna vizija za ruralna područja EU-a

Inicijativa Komisije i EIB-a za mlade poljoprivrednike

U travnju 2019. Europska investicijska banka (EIB) i Europska komisija najavile su dodjelu financijskih sredstava u iznosu od gotovo milijardu eura za poljoprivredni sektor i sektor biogospodarstva u cijeloj Europi.

Paket zajmova EIB-a privukao je interes posrednika iz nekoliko država članica EU-a, a ciljevi financiranja ostvareni su u relativno kratkom roku, unatoč gospodarskom padu uzrokovanom pandemijom bolesti COVID-19. Do proljeća 2023. 98 % financiranja ugovoreno je s posredničkim bankama u:

 • Francuskoj (375 milijuna EUR za tri aktivnosti),
 • Italiji (350 milijuna EUR za četiri aktivnosti),
 • Grčkoj (210 milijuna EUR za četiri aktivnosti) i
 • Hrvatskoj (20 milijuna EUR). 

Minimalni cilj financiranja za mlade poljoprivrednike neznatno je premašen i za njih je izdvojeno 11 % ukupnog kreditiranja. Usto je oko 30 % omotnice namijenjeno djelovanju u području klime.

ZPP za razdoblje 2023. – 2027.: novi način rada

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) za razdoblje 2023. – 2027. stupila je na snagu 1. siječnja 2023. Ona uvodi pojednostavnjeni pristup koji će poljoprivrednom sektoru EU-a omogućiti da zadovolji stalno nove gospodarske, društvene i okolišne potrebe globaliziranog svijeta. Naglasak politike više nije na sukladnosti i pravilima, već na rezultatima i uspješnosti. Taj se novi način rada temelji na:

U planovima se objedinjuju brojne ciljane intervencije usmjerene na posebne potrebe određene države članice EU-a. Tim se intervencijama ostvaruju konkretni rezultati u odnosu na ciljeve ZPP-a na razini EU-a i pritom pridonosi ambicijama europskog zelenog plana.

Internetski pregled pokazatelja

Europska komisija izradila je internetski pregled pokazatelja s ciljevima koje je svaka država članica EU-a u svojem odobrenom strateškom planu u okviru ZPP-a utvrdila na nacionalnoj razini te ciljevima na razini EU-a. Pregled pokazatelja uključuje generacijsku obnovu (R.36) kao jedan od 44 „pokazatelja rezultata”, koji su utvrđeni zakonodavstvom o ZPP-u i povezani s deset specifičnih ciljeva. U skladu s ciljevima, do 380 000 mladih poljoprivrednika osnovat će poljoprivredna gospodarstva uz potporu ZPP-a.

Izvor: Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj

Države članice EU-a ne moraju uvrstiti sva 44 cilja u svoje nacionalne strateške planove u okviru ZPP-a. Definiranje ciljeva ovisi o potrebama i planiranim mjerama o kojima se odlučuje na nacionalnoj razini.

a person holding a tablet in a field analyzing data
 • News article

The Commission launched an online dashboard presenting the targets set at national level by each approved CAP Strategic Plan, as well targets at EU level.

 • Predviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Definicija mladih poljoprivrednika

Uredbom (EU) 2021/2115 o strateškim planovima u okviru ZPP-a utvrđuju se minimalni zajednički elementi kriterija koje mora ispunjavati „mladi poljoprivrednik” na razini EU-a. Definicija obuhvaća zahtjeve za sve relevantne intervencije u okviru potpore dohotku (odnosno „prvog stupa”) i ruralnog razvoja (odnosno „drugog stupa”). Time se jamči dosljednost kad strateški planovi država članica u okviru ZPP-a obuhvaćaju cilj generacijske obnove.

Prvo, mladi poljoprivrednik mora biti „poljoprivrednik” prema definiciji iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/2115. Pri utvrđivanju definicije mladog poljoprivrednika države članice EU-a moraju uzeti u obzir sljedeće obvezne elemente iz članka 4. stavka 6. Uredbe (EU) 2021/2115:

 • mladi poljoprivrednik smije imati najviše 35 – 40 godina (države članice EU-a trebaju utvrditi točnu gornju dobnu granicu),
 • mladi poljoprivrednik mora biti „nositelj poljoprivrednoga gospodarstva” (tj. mora imati stvarnu kontrolu nad gospodarstvom, a države članice EU-a moraju razraditi specifikacije), 
 • mladi poljoprivrednik mora imati odgovarajuće osposobljavanje i/ili vještine (države članice EU-a moraju razraditi specifikacije).

Mladi u poljoprivredi

Poljoprivrednici mlađi od 40 godina nalaze se na čelu samo 11 % svih poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (EU), dok je udio mladih poljoprivrednica samo 3 %. Bit će teško motivirati više mladih ljudi da se počnu baviti poljoprivredom.

Izvor: Eurostat

S obzirom na to da su poljoprivrednici sve stariji, EU intenzivnije potiče mlade da se uključe u tu djelatnost:

 • komercijalno održiva poljoprivredna gospodarstva: održivost poljoprivrede i proizvodnje hrane ovisi o mladim, motiviranim i kvalitetno osposobljenim ljudima koje privlači život u ruralnim područjima i koji ondje ostaju i osnivaju komercijalno održiva poljoprivredna gospodarstva.
 • Sigurnost opskrbe hranom u Europi: pružanjem potpore sljedećoj generaciji europskih poljoprivrednika povećavaju se konkurentske prednosti poljoprivrede EU-a i usto pridonosi budućoj sigurnosti opskrbe hranom u Europi. Mladi poljoprivrednici većinom su spremni prihvatiti inovacije, promjene i nove tehnologije.

Glavni izazovi s kojima se danas suočavaju mladi poljoprivrednici:

 • otežan pristup zemljištu,
 • visoke cijene zemljišta,
 • niska profitabilnost i otežan pristup kreditima,
 • otežan pristup mladih poljoprivrednika s obiteljima osnovnim komunalnim uslugama (vodoopskrba, sanitarne usluge, telekomunikacija, širokopojasne mreže) i uslugama socijalne potpore (zdravstvena i dugotrajna skrb, obrazovne usluge).

Stoga su stvaranje i razvoj novih održivih gospodarskih djelatnosti u poljoprivrednom sektoru ključni za konkurentnost i dugoročnu održivost poljoprivrednog sektora u EU-u te ruralnih i udaljenih područja.

Olakšavanje digitalne tranzicije u poljoprivredi

Ciljevi su sustava znanja i inovacija u poljoprivredi (AKIS) poduprijeti digitalnu tranziciju u poljoprivredi, pospješiti pokretanje i razvoj inovativnih projekata, širiti njihove rezultate te potaknuti njihovu najširu moguću primjenu.

S obzirom na promjene u poljoprivredi i ruralnim područjima i širenje modernih tehnologija, AKIS prati poljoprivrednike u digitalnoj transformaciji i pomaže im da idu ukorak s novim tehnologijama.

Više informacija

Istraživanje i inovacije

Evaluacija AKIS-a

Dokumenti

27. RUJNA 2018.
Young farmer payments

Događanja

Novosti