Skip to main content
Agriculture and rural development

Jauni žmonės ūkininkauja

Tik 11 proc. ūkių Europos Sąjungoje (ES) priklauso jaunesniems nei 40 metų ūkininkams. Paskatinti daugiau jaunų žmonių pradėti žemės ūkio veiklą yra svarbus uždavinys.

Senėjant ūkininkų bendruomenei ES labiau stengiasi skatinti jaunimą užsiimti žemės ūkio veikla. Jauniesiems ūkininkams teikiama pagalba, kad jie galėtų pradėti savo verslą: suteikiamos veiklos pradžios dotacijos, pajamų rėmimas ir kitokia nauda, kaip antai papildomas mokymas.

Remiant naujos kartos Europos ūkininkus ne tik didinamas ES žemės ūkio konkurencingumas ateityje, bet ir padedama užtikrinti Europos maisto produktų tiekimą.

Parama jauniesiems ūkininkams

Pajamų rėmimas

Jauniesiems ūkininkams teikiama papildoma parama pagal ES pajamų rėmimo priemones – išmoka jauniesiems ūkininkams (IJŪ). Paprastai nacionalinės valdžios institucijos turi:

  • IJŪ skirti skirti iki 2 proc. visų pajamų rėmimui skirtų lėšų;
  • priimti sprendimą dėl hektarų skaičiaus vienam ūkiui, kuris bus remiamas pagal IJŪ (iki 90 ha);
  • pasirinkti vieną iš IJŪ skaičiavimo metodikų (iki 50 proc. ūkininkų pajamų rėmimo išmokų);
  • nuspręsti, ar IJŪ naudos gavėjai turi turėti atitinkamų įgūdžių ir (arba) atitikti tam tikrus mokymo reikalavimus;
  • suteikti IJŪ penkerių metų laikotarpiui nuo reikalavimus atitinkančių jaunųjų ūkininkų veiklos pradžios.
  • Jauniesiems ūkininkams taip pat teikiama pirmenybė dėl pagrindinių teisių į išmokas iš nacionalinio ir (arba) regioninio rezervo (ES šalyse, kurios įgyvendina bazinės išmokos sistemą, šis prioritetas yra svarbus tiems jauniesiems ūkininkams, kurie neturi teisių į išmoką, kurių teisės į išmoką yra mažesnės nei žemės ūkio paskirties žemės, arba kurių teisės į išmoką yra mažos.)

Parama kaimo plėtrai

Be to, kaimo plėtros programos dažnai suteikia papildomų priemonių jauniems ūkininkams pradėti veiklą. Ši parama gali apimti dotacijas, paskolas arba garantijas, skirtas padėti plėtoti kaimo verslą arba konsultacijas, kaip geriau pradėti ūkininkauti.

Šios kaimo plėtros priemonės taip pat remiamos pagal „Jaunųjų ūkininkų iniciatyvą“. Taip parama, teikiama per Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP), suderinama su Europos investicijų banko žiniomis. Iš viso ši parama sudarys 1 mlrd. EUR. Šias paskolas valdys vietos bankai ir visos ES veikiančios išperkamosios nuomos bendrovės. Ne mažiau kaip 10 proc. dalyvaujantiems bankams paskolintų lėšų bus skirta jaunesniems kaip 41 metų ūkininkams, kuriems bus taikomos konkurencingos finansavimo sąlygos.

Naujoji BŽŪP. 2023–2027 m.

Po išsamių Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos Komisijos derybų 2021 m. birželio mėn. buvo pasiektas susitarimas dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos. Šis susitarimas buvo oficialiai priimtas 2021 m. gruodžio 2 d., o naujoji BŽŪP pradės galioti nuo 2023 m. sausio 1 d.

Pagal naująją BŽŪP bus pakeista dabartinė pajamų rėmimo sistema ir imtasi priemonių užtikrinti teisingesnį finansinės paramos paskirstymą ūkininkams ir darbuotojams visoje ES. Dabartinės pajamų rėmimo priemonės bus taikomos iki 2023 m., laikantis BŽŪP pereinamojo laikotarpio reglamento nuostatų.

Susijusi informacija

Jauniesiems ūkininkams skirti ES finansuojami projektai

Jaunųjų ūkininkų poreikių apklausa

2015 m. ES apklausė daugiau kaip 2 000 jaunesnių negu 40 metų ūkininkų, siekdama gerinti ES politikos formavimą ir tiksliau nustatyti jaunųjų ūkininkų poreikius. Apklausa parodė, kad jauniesiems ūkininkams ypač rūpi galimybės įsigyti arba išsinuomoti žemės. Be to, nustatyta, kad jiems reikia daugiau finansinės paramos bei galimybių gauti kreditą; jiems taip pat kyla sunkumų ieškant pakankamai kvalifikuotos darbo jėgos.

Documents

27 RUGSĖJIS 2018
Young farmer payments
English
(313.04 KB - PDF)
Parsisiųsdinti