Skip to main content
Agriculture and rural development

Noored põllumajandustootjad

Noored põllumajandustootmises

Vaid 11% kõigist Euroopa Liidu põllumajandusettevõtetest kuulub alla 40-aastastele põllumajandustootjatele. Noorte veenmine põllumajandustegevusega alustamiseks on märkimisväärne väljakutse.

Põllumajandustootjate vananemise tõttu suurendab EL oma jõupingutusi, et julgustada noori põllumajandusega tegelema. Noortele põllumajandustootjatele antakse tegevuse alustamise toetusi, sissetulekutoetust ja muud abi, näiteks täiendavaid koolitusi.

Euroopa põllumajandustootjate järgmise põlvkonna toetamine mitte ainult ei paranda ELi põllumajanduse konkurentsivõimet, vaid aitab tagada Euroopa toiduga varustatuse paljudeks aastateks.

Toetused noortele põllumajandustootjatele

Sissetulekutoetus

Noored põllumajandustootjad saavad täiendavat abi ELi sissetulekutoetuse meetmetest noore põllumajandustootja toetuse näol. Üldjuhul peavad riiklikud ametiasutused

  • eraldama kuni 2% sissetulekutoetusteks mõeldud kogueelarvest noorte põllumajandustootjate toetusteks;
  • tegema otsuse maksimaalse hektarite arvu kohta, mille eest noorte põllumajandustootjate toetust makstakse (kuni 90 hektarit);
  • valima ühe noorte põllumajandustootjate toetuse arvutamise meetoditest (kuni 50% põllumajandustootjate sissetulekutoetuste maksetest);
  • otsustama, kas noorte põllumajandustootjate toetuse saajatel peaksid olema asjakohased oskused ja/või kas nad peaksid täitma teatavaid koolitusnõudeid;
  • andma noorte põllumajandustootjate toetust viie aasta jooksul pärast abikõlblike põllumajandustootjate tegevusega alustamist;
  • pakkuma noortele põllumajandustootjatele eelisõigust põhitoetusõiguste saamiseks riiklikust või piirkondlikust reservist (ELi riikides, mis rakendavad põhitoetuskava, on see eelisõigus väga oluline nende noorte põllumajandustootjate jaoks, kel ei ole toetusõigusi, kel on vähem toetusõigusi kui põllumajandusmaa hektareid või kel on väikse väärtusega toetusõigused).

Maaelu arengu fondid

Lisaks pakuvad maaelu arengu programmid sageli täiendavaid meetmeid, et aidata noortel põllumajandustootjatel tegevust alustada. Need toetused võivad olla rahalise toetuse, laenu või tagatise vormis ja on mõeldud maapiirkondade ettevõtete arenguks või põllumajandustegevusega alustamise teemal nõustamiseks.

Neid maaelu arengu meetmeid toetatakse ka noorte põllumajandustootjate algatuse kaudu. Selle raames ühendatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi kaudu saadav toetus Euroopa Investeerimispanga eksperditeadmistega. Seda toetust antakse kokku miljardi euro väärtuses. Neid laene haldavad üle kogu ELi kohalikud pangad ja liisinguettevõtted. Osalevatele pankadele laenatavast summast eraldatakse minimaalselt 10% alla 41-aastastele põllumajandustootjatele, kes saavad kasu konkurentsivõimelistest rahastamistingimustest.

Uus ÜPP: 2023–27

Pärast ulatuslikke läbirääkimisi Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel jõuti 2021. aasta juunis kokkuleppele ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformis. Kõnealune kokkulepe kiideti ametlikult heaks 2. detsembril 2021 ja uue ÜPPga alustatakse 1. jaanuaril 2023.

Uue ÜPP raames muudetakse olemasolevat sissetulekutoetuste süsteemi, võttes meetmeid, et tagada põllumajandustootjatele ja töötajatele antava rahalise toetuse õiglasem jaotamine kogu ELis. Kehtivaid meetmeid kohaldatakse kooskõlas ÜPP üleminekumäärusega kuni 2023. aastani.

Lisateave

ELi rahastatavad noorte põllumajandustootjate projektid

Noorte põllumajandustootjate vajadusi käsitlevad uuringud

2015. aastal osales ELi korraldatud uuringus rohkem kui 2000 alla 40-aastast põllumajandustootjat, et aidata kaasa poliitika kujundamisele ja määrata paremini kindlaks noorte põllumajandustootjate vajadused. Uuring näitas, et noortele põllumajandustootjatele valmistab suurt muret juurdepääs ostetavale või renditavale maale. Samuti märgiti uuringus vajadust täiendava rahalise toetuse ja krediidile juurdepääsu järele ning raskusi piisava kutseoskusega tööjõu leidmisel.

Documents

27 SEPTEMBER 2018
Young farmer payments
English
(313.04 KB - PDF)
Laadige alla