Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Grundlæggende indkomststøtte med henblik på bæredygtighed

Kort om grundlæggende indkomststøtte med henblik på bæredygtighed  

Mekanismen for grundlæggende indkomststøtte med henblik på bæredygtighed erstatter grundbetalingsordningen og den generelle arealbetalingsordning i henhold til forordning (EU) 1307/2013 under den fælles landbrugspolitik for perioden 2023-2027.  

Mekanismen for grundlæggende indkomststøtte omfatter: 

  • en obligatorisk interventionstype for alle EU-lande

  • en årlig arealbaseret afkoblet betaling for alle støtteberettigede hektarer 

  • en betaling, der ydes for hver støtteberettiget hektar, som landbrugerne anmelder. 

Alle landbrugere i EU har adgang til grundlæggende indkomststøtte.

Den fælles landbrugspolitik for perioden 2023-2027

På nationalt plan gennemfører EU-landene den fælles landbrugspolitik for perioden 2023-2027 med en strategisk plan. Hvert enkelt EU-land fastsætter kvantitative mål i forhold til de politiske målsætninger og indfører "interventioner" (typer af tiltag) for at nå dem på baggrund af en række valgmuligheder på EU-plan.  

De strategiske planer under den fælles landbrugspolitik gør sektoren mere robust, fordi de understøtter en bæredygtig landbrugsindkomst med direkte betalinger til aktive landbrugere. Den grundlæggende indkomststøtte med henblik på bæredygtighed er en årlig arealbaseret afkoblet betaling, der udelukkende finansieres over EU-budgettet, og er fortsat den fælles landbrugspolitiks vigtigste redskab til at opretholde landbrugernes indkomst.

Afkobling og beskyttelse af miljøet og dyrevelfærden

Da mekanismen for grundlæggende indkomststøtte er afkoblet fra produktionen, er betalingerne ikke knyttet til den faktiske produktion på det pågældende areal. Afkoblingen af indkomststøtte blev indført gennem flere på hinanden følgende reformer for at fjerne forbindelsen mellem støtten til landbrugere og den type produkter (og de mængder), de producerer. Afkoblingen gjorde EU's landbrugssektor mere markedsorienteret ved at give landbrugerne frihed til at producere i overensstemmelse med efterspørgslen på markedet. Samtidig blev tildelingen af fuld indkomststøtte i stigende grad betinget af, at især en række specifikke miljø- og dyrevelfærdskrav overholdes.

Betalinger af grundlæggende indkomststøtte

Som hovedregel udbetales grundlæggende indkomststøtte som et bestemt beløb pr. støtteberettiget hektar, som er anmeldt af en aktiv landbruger. EU-lande, der har anvendt betalingsrettigheder i deres tidligere grundbetalingsordning, kan dog beslutte fortsat at anvende betalingsrettigheder til at tildele grundlæggende indkomststøtte. 

I et system baseret på betalingsrettigheder ydes der kun betalinger for støtteberettigede hektarer, som der er aktiveret en betalingsrettighed for. Betalingens størrelse baseres på betalingsrettighedens værdi.  

I alle tilfælde kan den grundlæggende indkomststøtte differentieres efter grupper af geografiske områder med socioøkonomiske eller agronomiske ligheder. I EU-lande, der anvender betalingsrettigheder, kan beløbet pr. hektar desuden fortsat variere afhængigt af værdien af rettighederne og reglerne om intern konvergens.

Formålet med grundlæggende indkomststøtte med henblik på bæredygtighed

I gennemsnit ligger den europæiske landbrugsindkomst betydeligt under indkomsten for resten af samfundet, og den varierer meget. I 2020 udgjorde landbrugernes bruttoindkomst i EU-27 i gennemsnit 53 % af gennemsnitslønnen i hele EU. I 2023-2027 udgør den afkoblede indkomststøtte et centralt element i den fælles landbrugspolitik, og næsten 78 % af indkomststøtten (i form af direkte betalinger) forventes at blive udbetalt via afkoblet betaling. 

Grundlæggende indkomststøtte fungerer som et sikkerhedsnet ved at garantere et minimumsniveau for landbrugsindkomsten for alle aktive landbrugere. Grundlæggende indkomststøtte bidrager til målet i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om at sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard. Derfor spiller grundlæggende indkomststøtte en central rolle for fødevaresikkerheden i Europa. 

Desuden er en af de vigtigste prioriteter i den fælles landbrugspolitik for 2023-2027 at gøre de direkte betalinger mere retfærdige, virksomme og effektive.

Field with wild flower verge

Den fælles landbrugspolitik tager sigte på at bekæmpe klimaændringer, beskytte naturressourcer og styrke biodiversiteten i EU.

a female farmer standing in a cowshed

Landbrug og skovbrug kan give bæredygtigt økonomisk udbytte til landbrugere, skovforvaltere og EU som helhed.

Andre former for indkomststøtte

For landbrugerne er berettigelse til den grundlæggende indkomststøtte en forudsætning for at modtage tilskud under følgende ordninger for direkte betalinger:

I tilfælde af kompensation for ekstraomkostninger eller indkomsttab er berettigelsen til grundlæggende indkomststøtte ikke specificeret som en forudsætning for miljøordninger, jf. artikel 31, stk. 7. Under alle omstændigheder skal støttemodtageren dog faktisk være landbruger, og arealet skal være berettiget til direkte betalinger. 

Dokumenter

21. DECEMBER 2023
Factsheet on BISS: Basic income support for sustainability (BISS)

Arrangementer