Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Tillförlitlighet och revision

Kommissionen använder ett omfattande förvaltnings- och kontrollsystem för tillförlitliga GJP-utgifter.

Korrekt utbetalning av jordbruksstöd

De två viktigaste fonderna för jordbruksstöd är Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu). Kommissionen ska inrätta ett system som ger rimlig säkerhet att pengarna används korrekt och att oriktiga betalningar kan spåras och återkrävas.

Revisionsförklaring

Generaldirektören för jordbruk och landsbygdsutveckling lämnar en revisionsförklaring för alla utgifter inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Genom revisionsförklaringen bekräftas att

 • GJP-medlen har använts för sina avsedda ändamål
 • utgifterna har iakttagit principerna för en sund ekonomisk förvaltning
 • de befintliga kontrollförfarandena ger nödvändiga garantier för att alla transaktioner är lagliga och korrekta.

Revisionsförklaringen offentliggörs varje år i avdelningens årliga verksamhetsrapport tillsammans med en fullständig fördelning av utgifterna inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ett omfattande förvaltnings- och kontrollsystem

Genom att utfärda en revisionsförklaring bekräftar generaldirektören att det finns ett omfattande förvaltnings- och kontrollsystem för utgifter inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Systemet är uppdelat i fyra nivåer:

 • sund ekonomisk förvaltning och interna kontroller i EU-länderna
 • noggranna kontroller före utbetalning eller av uppfyllelse av grundläggande EU-krav
 • revisioner och granskningar från oberoende attesterande organ
 • revisioner och avslutande av räkenskaper från kommissionen.

Samordnad granskning

Förvaltnings- och kontrollsystemet för GJP-medel använder en samordnad granskning där varje nivå bygger på garantier från andra nivåer. Den samordnade granskningen gör det möjligt för kommissionen att granska de utbetalande och de attesterande organens arbete på ett dynamiskt och kostnadseffektivt sätt och se till att

 • felkällor upptäcks effektivt
 • styrningssystemen fungerar korrekt
 • korrigerande åtgärder/handlingsplaner genomförs.

Sammantaget gör de fyra nivåerna och de resultat de leder till det möjligt för kommissionen att få rimlig säkerhet att skattebetalarnas pengar används korrekt i enlighet med EU-rätten.

Sund förvaltning och intern kontroll

Inom ramen för delad förvaltning ansvarar EU-länderna för att genomföra och kontrollera de olika stödsystemen inom ramen för GJP-lagstiftningen, medan kommissionen ser till att de utför sitt arbete på ett korrekt sätt.

EU-länderna gör utbetalningar till jordbrukare och andra stödmottagare via nationella eller regionala utbetalande organ. Garantier för en sund förvaltning av GJP-medel erhålls genom

 • betalande organ som följer de detaljerade ackrediteringskriterierna som fastställts på EU-nivå
 • en förvaltningsförklaring från det betalande organets direktör åtföljd av fullständiga räkenskaper
 • överensstämmelse mellan utgifter och output i samband med utgifterna inom ramen för de strategiska GJP-planerna. 

Kontroller

För varje stödordning som finansieras av EGFJ och Ejflu har utbetalande organ ett strikt kontrollsystem.

Förvaltnings- och kontrollsystemen för varje stödordning har vissa gemensamma egenskaper och följer regler som är anpassade till stödordningens särdrag. Systemen föreskriver i allmänhet återkommande rapporter som bland annat riktar in sig på de områden där risken för fel är störst. EU-länderna måste se till att de kontroller som krävs för en effektiv hantering av riskerna för unionens finansiella intressen genomförs. Den berörda myndigheten ska göra stickprov från hela underlaget av sökande som, i förekommande fall, utgörs av ett slumpmässigt urval och ett riskbaserat urval.

För merparten av utbetalningarna och kontrollerna använder de utbetalande organen det integrerade administrations- och kontrollsystemet (IAKS), en sammankopplad uppsättning databaser som kan användas för ett flertal stödordningar. För IAKS-utgifter måste de utbetalande organen utföra administrativa kontroller och kontroller på plats.

För utgifter utanför de strategiska GJP-planerna (t.ex. utgifter enligt förordning (EU) 2022/2117) och utgifter inom Ejflu 2014–2022 måste de utbetalande organen utföra

 • omfattande administrativa kontroller av 100 % av stödansökningarna
 • kontroller på plats av ett urval av transaktioner på mellan 1 % och 100 %, beroende på den risk som är förknippad med stödordningen i fråga
 • samkörning med andra databaser, när så anses lämpligt.

Attesterande organ

Attesterande organ är oberoende revisorer som utses på nationell nivå i enlighet med EU:s specifikationer. Dessa organ ska kontrollera och attestera de utbetalande organens verksamhet.

Varje år avger de attesterande organen ett yttrande som utarbetats i enlighet med internationellt vedertagna revisionsstandarder och granskar om:

 • de utbetalande organens räkenskaper ger en rättvisande bild
 • de styrningssystem som EU-länderna inrättat fungerar väl
 • prestationsrapporteringen om outputindikatorer för det årliga prestationsavslut som avses i artikel 54 i förordning (EU) 2021/2116 och prestationsrapporteringen om resultatindikatorer för den fleråriga prestationsövervakning som avses i artikel 128 i förordning (EU) 2021/2115 är korrekt
 • utgifterna för de åtgärder som fastställs i förordningarna (EU) nr 228/2013, (EU) nr 229/2013 och (EU) nr 1308/2013 samt i förordning (EU) nr 1144/2014 (utgifter utanför de strategiska GJP-planerna), för vilka ersättning begärts från kommissionen, är lagliga och korrekta.

De attesterande organen kontrollerar också att de utbetalande organen följer ackrediteringskriterierna och förvaltningsförklaringarna.

De attesterande organens revisionsarbete är en viktig del av säkerheten för utgifterna inom den gemensamma jordbrukspolitiken och ligger till grund för kommissionens efterföljande revisionsarbete.

Kommissionens revisioner och avslutande av räkenskaperna

Enligt metoden om samordnad granskning utgår kommissionen från de attesterande organens arbete. För att avgöra om arbetet är tillförlitligt genomför kommissionen också revisioner av de attesterande organens arbete.

Som en yttersta garanti för tillförlitligheten genomför kommissionen förfarandet för avslutande av räkenskaper som innehåller följande:

 • Ett årligt avslutande av räkenskaperna, som omfattar fullständighet, korrekthet och sanningsenlighet i de utbetalande organens räkenskaper.
 • Ett årligt prestationsavslut som omfattar överensstämmelsen mellan utgifterna inom ramen för de strategiska GJP-planerna och de faktiska resultaten för räkenskapsåret i fråga.
 • Ett flerårigt förfarande för överensstämmelse, med revisioner av överensstämmelse för att kontrollera EU-ländernas styrningssystem och för att bedöma hur effektivt dessa system skyddar EU:s budget.

Enligt metoden om samordnad granskning utgår kommissionen från de attesterande organens arbete. Kommissionen granskar också de attesterande organens arbete.

Om det upptäcks potentiella oriktigheter bland utgifterna täcker kommissionen risken för ekonomiska förluster för EU:s budget med hjälp av finansiella korrigeringar. Finansiella korrigeringar fastställs på grundval av bristens allvar, även med beaktande av dessa bristers art och den ekonomiska skada som EU åsamkats.

Europeiska revisionsrätten

Revisionsrätten har som uppgift att granska EU:s och EU-ländernas utgifter. Den genomför regelbundna revisioner av EU:s finansieringsmekanismer och utgifter, också med avseende på laglighet och korrekthet, samt effektivitetsrevisioner för att se till att pengarna används som de ska och att EU:s interna kontrollsystem är korrekt utformade.

Skydd mot bedrägerier

För att bättre skydda budgeten för den gemensamma jordbrukspolitiken mot bedrägerier har kommissionen infört en särskild strategi för bedrägeribekämpning.

Syftet är främst att

 • öka medvetenheten om bedrägerier i EU-länderna och inom kommissionen
 • stärka förebyggandet av bedrägerier
 • förbättra riskbedömningen
 • utveckla metoder för att upptäcka bedrägerier
 • ge EU-länderna vägledning för att förebygga och upptäcka bedrägerier
 • stärka samarbetet med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

Strategin för bedrägeribekämpning hjälper EU-länderna och kommissionen att följa principerna om en sund ekonomisk förvaltning och god förvaltning av jordbruksbudgeten på nationell nivå och inom kommissionen.

OLAF

Olaf är EU:s bedrägeribekämpningsorgan. Olaf har befogenhet att utreda misstänkta fall av bedrägeri, korruption eller allvarliga försummelser hos EU:s institutioner eller mottagare av EU-medel. Anmälningar till Olaf kan göras anonymt och på vilket som helst av EU:s officiella språk.

Rättslig grund

Förordning (EU) 2021/2116 – finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/128 innehåller tillämpningsföreskrifter för förordning (EU) 2021/2116 med avseende på utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, räkenskapsavslutning, regler om kontroller, värdepapper och öppenhet.

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/127 kompletterar förordning (EU) 2021/2116 med bestämmelser om utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron.

Evenemang

 • Utställningar
 • fredag 26 juli 2024, kl. 09.00 - måndag 29 juli 2024, kl. 18.30 (CEST)
 • Libramont-Chevigny, Belgium
 • Externa evenemang