Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

ÜPP strateegiakavad

ÜPP 2023–2027 järgib tulemuslikkusel ja tulemustel põhinevat lähenemisviisi, mille aluseks on ELi liikmesriikide ÜPP strateegiakavasid raamivad kümme eesmärki. Strateegiakavades on ühendatud konkreetsetele vajadustele suunatud sihipärased sekkumised ja ELi tasandi eesmärkide saavutamine.

Lühidalt

Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) 2023–2027 jõustus 1. jaanuaril 2023. See tähistas 28 heakskiidetud ÜPP strateegiakava rakendamise algust 27 ELi liikmesriigis (igal ELi liikmesriigil on üks strateegiakava, välja arvatud Belgial, kus on üks kava Flandria ja teine Valloonia jaoks).

2023. aasta novembris avaldas Euroopa Komisjon hinnangu ÜPP strateegiakavade tulemuslikkuse kohta ÜPP eesmärkide saavutamisel. Aruanne põhineb teabel, mis ÜPP riiklikes kavades esitati, ja kvalitatiivsetel hinnangutel selle kohta, milline on ELi riikide tehtud valikute võimalik mõju. Selles esialgses hinnangus tehakse kokkuvõte ELi liikmesriikide kavandatud sekkumiste kogupanusest ÜPP erieesmärkide ja kuue kogu ELi hõlmava rohelise kokkuleppe eesmärgi saavutamiseks järgmistes valdkondades:

 • põllumajandustootjate õiglasem sissetulek ja maapiirkondade elujõulisuse säilitamine;
 • keskkonna- ja kliimameetmed;
 • sotsiaalne kestlikkus ja ühiskondlikud ootused, näiteks loomade heaolu.

Aruandes juhitakse tähelepanu ka valdkondadele, kus kavad oleksid võinud olla ambitsioonikamad või kus oleks saanud rakendada asjakohasemaid lähenemisviise.

Hindamine

23. NOVEMBER 2023
Report from the Commission to the European Parliament and the Council: "Summary of CAP Strategic Plans for 2023-27: joint effort and collective ambition"

Uuringud

Komisjoni hinnang tugineb välisasutuse tehtud uuringutele:

Hinnang põhineb ka komisjoni ülevaatel heakskiidetud ÜPP strateegiakavade kohta: 

Lisateavet saab ÜPP strateegiakavade kirjeldamist ja analüüsi käsitlevast ettekandest ja teabelehelt (PDF).

ÜPP strateegiakavad liikmesriikide kaupa

Lingid suunavad teid järgmiste dokumentide juurde: 

 • ülevaade ÜPP strateegiakavast, mille Euroopa Komisjon on heaks kiitnud iga ELi liikmesriigi kohta; 
 • ametliku heakskiitmismenetlusega seotud dokumendid,
 • iga-aastased tulemusaruanded.

Iga-aastaste tulemusaruannete kaudu jälgib Euroopa Komisjon ELi liikmesriikide ÜPP strateegiakavade rakendamise tulemuslikkust, kulusid, väljundeid ja tulemusi. ELi liikmesriigid peavad esitama eelmise aasta tulemusi kajastavad aruanded iga aasta 15. veebruariks.

CSP overview facts and figures
Üldväljaanded26. juuni 2023
Approved 28 CAP Strategic Plans (2023-27)

This document provides a detailed overview of the 27 EU members’ key elements and choices in their approved national plans. It also responds to requests for information to summarise what plans contain and aim to deliver.

Taustteave

ÜPP strateegiakavade roll

Liikmesriigid viivad ÜPPd 2023–2027 oma riiklikul tasandil ellu ÜPP strateegiakava alusel. Iga strateegiakava hõlmab mitmesuguseid sihipäraseid sekkumisi, mis on suunatud asjaomase ELi liikmesriigi konkreetsetele vajadustele ja mis aitavad reaalselt kaasa ELi tasandi eesmärkide saavutamisele, pidades samal ajal silmas Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärke.

Heakskiitmise käigus hindas komisjon, kas ELi liikmesriikide ÜPP strateegiakavad on kooskõlas kliima ja keskkonnaga seotud ELi õigusaktide ja kohustustega, sealhulgas nendega, mis on sätestatud strateegias „Talust taldrikule“ ja elurikkuse strateegias, ning aitavad neid õigusakte rakendada ja kohustusi täita.

Komisjon toetas ELi liikmesriike ÜPP strateegiakava ettevalmistamise vältel, et tagada järgmine:

 • ELi liikmesriigid saavad täiel määral ära kasutada ÜPP 2023–2027 võimalusi ja vahendeid, et toetada oma põllumajandustootjaid üleminekul toidusüsteemide suuremale kestlikkusele.
 • Iga ÜPP strateegiakava sisaldab sekkumisstrateegiat, milles selgitatakse, kuidas iga ELi liikmesriik kasutab ÜPP vahendeid ÜPP eesmärkide saavutamiseks kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkidega.

Lisateave

Poliitikaeesmärkide analüüs

Ajakava

 1. 1. jaanuar 2023. a.

  Ühine põllumajanduspoliitika (2023–2027) jõustus ja kõik 27 liikmesriiki alustasid ÜPP strateegiakavade rakendamist.

 2. 14. detsember 2022. a.

  Kõigi 28 strateegiakava (üks iga ELi liikmesriigi ja kaks Belgia kohta) heakskiitmine komisjoni poolt tähistab seda, et alates 1. jaanuarist 2023 hakatakse viima ellu uut ühist põllumajanduspoliitikat.

 3. 31. maiks 2022

  Komisjon saatis märgukirjad kõigi 28 ÜPP strateegiakava ettepaneku kohta, mille ELi liikmesriigid olid esitanud. 

 4. 31. detsember 2022. a.

  Tähtaeg, mille jooksul 27 ELi liikmesriiki peavad esitama oma ÜPP strateegiakavad.

 5. 31. detsembriks 2020

  Komisjon esitas igale ELi liikmesriigile kohandatud soovitused ühise põllumajanduspoliitika strateegilise kava kohta.

Õiguslik alus

Heakskiitmise protsess põhines kriteeriumidel, mis on sätestatud määruses (EL) 2021/2115, millega kehtestatakse ELi liikmesriikide koostatavate ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavade (ÜPP strateegiakavad) toetamise reeglid.

Dokumendid

23. NOVEMBER 2023
Factsheet: CAP Strategic Plans 2023-27
19. APRILL 2023
Overview of EU countries' CAP Strategic Plans interventions
14. DETSEMBER 2022
CAP 2023-27 – 28 CAP Strategic Plans at a glance
19. JUULI 2022
Proposed CAP strategic plans – key facts and figures
1. APRILL 2022
Proposed CAP strategic plans - summary overview
18. DETSEMBER 2020
Teatis: Komisjoni soovitused liikmesriikidele seoses nende ÜPP strateegiakavaga
18. DETSEMBER 2020
Annex: Commission recommendations to Member States as regards their strategic plan for the CAP
17. DETSEMBER 2020
Staff working document – Analysis of links between CAP reform and green deal
7. MAI 2020
How the CAP 2023-27 will contribute to the European Green Deal

Üritused

 • Näitused
 • reede, 26. juuli 2024, 09:00 - esmaspäev, 29. juuli 2024, 18:30 (CEST)
 • Libramont-Chevigny, Belgium
 • Välisüritus