Skip to main content
Agriculture and rural development

Teadusuuringud ja innovatsioon

Teadusuuringutel ja innovatsioonil on oluline roll tagamaks, et EL tuleb toime tema ees seisvate ülesannetega ja saavutab oma poliitilised eesmärgid.

EL juhindub põllumajandusalase teadustegevuse ja innovatsiooni valdkonnas pikaajalisest strateegilisest lähenemisviisist ning keskendub maa väärtustamisele kestliku esmatootmise kaudu ja innovatsiooni edendamisele maapiirkondades. Teadustegevus ja innovatsioon on olulised vahendid võitluses kliimamuutuste, keskkonnaseisundi halvenemise ja elurikkuse vähenemisega.

Programm „Euroopa horisont“

Programmiga „Euroopa horisont“ soovitakse tugevdada ELi teadusuuringute ja innovatsiooni mõju, toetada ja rakendada ELi poliitikat ning leida lahendusi üleilmsetele probleemidele.

Missioonid

Tänu ELi missioonidele muutub Euroopa keskkonnahoidlikumaks, tervislikumaks, kaasavamaks ja vastupanuvõimelisemaks maailmajaoks.

Üleminek digitehnoloogiale

ELi digikümnend võimaldab nii inimestel kui ka ettevõtjatel saada osa inimkesksest, kestlikust ja jõukamast digitulevikust.

Üritused