Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Kontrola i egzekwowanie

System kontroli produkcji ekologicznej

W każdym kraju Unii Europejskiej wyznacza się „właściwy organ” ponoszący ostateczną odpowiedzialność za dopilnowanie, aby przestrzegane były przepisy UE dotyczące produkcji ekologicznej. Takim organem jest zazwyczaj Departament Rolnictwa lub Departament Zdrowia Publicznego.

Właściwy organ może przekazać swoje zadania:

  • prywatnym jednostkom certyfikującym
  • publicznym jednostkom certyfikującym
  • systemowi składającemu się z prywatnych i publicznych jednostek certyfikujących.

Niezależnie od tego, komu powierzone zostaną zadania, to właściwy organ ponosi ostateczną odpowiedzialność za monitorowanie systemu kontroli w swoim obszarze odpowiedzialności.

Kraje UE regularnie składają Komisji Europejskiej roczne sprawozdania na temat wyników kontroli producentów ekologicznych i kontroli środków stosowanych w razie nieprzestrzegania przepisów.

System informacji o rolnictwie ekologicznym (OFIS)
Baza danych OFI zawierająca zezwolenie na składniki oraz informacje na temat organów kontrolnych i jednostek certyfikujących.

Zadania Komisji Europejskiej

Komisja Europejska nadzoruje kraje UE i dopilnowuje, aby wypełniały swoje obowiązki. Pomaga to zdobywać zaufanie konsumentów, którzy wiedzą, że wszystkie produkty ekologiczne, niezależnie od tego, z którego kraju UE pochodzą, przechodzą surową kontrolę.

Komisja, w oparciu o sprawozdania składane przez kraje UE i regularne kontrole, zapewnia, aby podejmowano odpowiednie środki kontrolne.

Więcej informacji

Sprawozdania Komisji z kontroli

Kontrole w praktyce

Przed wprowadzeniem swoich produktów do sprzedaży jako ekologicznych rolnicy, przetwórcy lub handlowcy muszą poddać się kontroli wykonywanej przez jednostkę certyfikującą. Po skontrolowaniu i uznaniu, że spełniają oni normy, otrzymują certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów UE.

Co więcej, rolnicy muszą spełniać szereg przepisów obowiązujących w danym sektorze, które chronią zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i roślin, środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. Wszyscy rolnicy otrzymujący wsparcie dochodu muszą także przestrzegać wymogów podstawowych w zakresie zarządzania przewidzianych w przepisach dotyczących zasady wzajemnej zgodności. Tym samym rolnicy pokazują, że respektują przepisy Unii dotyczące żywności i środowiska naturalnego.

Wszyscy producenci żywności muszą przestrzegać przepisów ogólnych prawa żywnościowego, w tym przepisów dotyczących etykietowania. Do konkretnych produktów zastosowanie mogą mieć dodatkowe przepisy, np. obowiązek stosowania bardziej szczegółowych etykiet na takich produktach. Producenci ekologiczni muszą także postępować zgodnie ze szczegółowymi przepisami dotyczącymi produkcji ekologicznej.

Documents

 

30 LISTOPADA 2021
Właściwe organy/organy kontrolne lub jednostki certyfikujące – Wskazania dotyczące sposobu wypełniania wzoru świadectwa dla produkcji ekologicznej w UE
polski
(407.66 KB - PDF)
Pobierz

Wydarzenia