Skip to main content
Agriculture and rural development

Kontrole un noteikumu izpildes panākšana

Bioloģisko produktu kontroles sistēma

Katra Eiropas Savienības dalībvalsts izvēlas kompetento iestādi, kurai ir galvenā atbildība pārliecināties, vai tiek ievēroti ES noteikumi attiecībā uz bioloģiskajiem produktiem. Parasti tā ir vai nu lauksaimniecības, vai veselības aizsardzības ministrija.

Kompetentā iestāde savu lomu var deleģēt

  • vienai vai vairākām privātām kontroles struktūrām,
  • vienai vai vairākām valsts kontroles iestādēm,
  • jauktai sistēmai, kurā iesaistītas gan privātas kontroles struktūras, gan valsts kontroles iestādes.

Neatkarīgi no tā, kāda sistēma ir izvēlēta, kompetentajai iestādei ir galvenā atbildība par inspicēšanas sistēmas auditu savas kompetences ietvaros.

Reizi gadā ES valstis Eiropas Komisijai ziņo par bioloģisko lauksaimnieku pārbaužu rezultātiem un par pārkāpumu gadījumā veiktajiem pasākumiem.

Bioloģiskās lauksaimniecības informācijas sistēma (OFIS)
CFS datubāze, kas satur sastāvdaļu atļaujas un informāciju par kontroles iestādēm un kontroles institūcijām.

Eiropas Komisijas uzdevums

Eiropas Komisija uzrauga, vai ES dalībvalstis pilda to pienākumus. Tas palīdz vairot patērētāju uzticēšanos, jo ES patērētāji zina, ka bioloģiskā pārtika ir rūpīgi pārbaudīta neatkarīgi no tā, kurā ES valstī tā saražota.

Komisija izmanto gan ES valstu iesniegtos ziņojumus, gan regulāri veic pārbaudes, lai pārliecinātos, ka tiek veikta pienācīga kontrole.

Saistīta informācija

Komisijas revīzijas ziņojumi

Kā kontrole izpaužas praktiski

Lauksaimnieki, pārstrādātāji un tirgotāji drīkst savu preci pārdot kā bioloģisku tikai pēc tam, kad viņus pārbaudījusi kontroles struktūra vai iestāde. Kad viņi ir pārbaudīti un atzīti par atbilstīgiem prasībām, viņiem izsniedz sertifikātu, kas apliecina, ka viņi atbilst ES prasībām.

Turklāt neatkarīgi no tā, vai lauksaimnieki strādā ar bioloģiskām metodēm, viņiem ir jāievēro daudzi nozari regulējoši noteikumi attiecībā uz sabiedrības veselības, augu un dzīvnieku veselības, vides un dzīvnieku labturības aizsardzību. Visiem lauksaimniekiem, kas saņem ienākumu atbalstu, ir jāievēro tiesību aktos noteiktās pārvaldības prasības (TANPP) atbilstīgi savstarpējās atbilstības regulējumam. Minēto prasību izpilde atspoguļo to, ka tiek pildīts ES regulējums attiecībā uz pārtiku un vidi.

Visiem pārtikas ražotājiem ir jāievēro arī vispārīgi pārtikas aprites tiesību akti, tostarp tie, kas attiecas uz marķējumu. Atsevišķiem produktiem var būt papildu noteikumi, piemēram, stingrākas prasības attiecībā uz marķēšanu. Šis regulējums bioloģiskajiem ražotājiem ir obligāts, un viņiem papildus ir jāievēro arī īpaši noteikumi, ko izvirza tieši bioloģiskajiem produktiem.

Documents

 

2021. GADA 30. NOVEMBRIS
Kompetentās iestādes/kontroles iestādes vai kontroles institūcijas — norādes par to, kā aizpildīt ES bioloģiskās ražošanas sertifikāta paraugu
latviešu
(371.63 KB - PDF)
Lejupielādēt

Pasākumi