Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Έλεγχος και επιβολή

Σύστημα ελέγχου βιολογικών προϊόντων

Κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει μια «αρμόδια αρχή», η οποία φέρει την τελική ευθύνη για τη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα. Συνήθως πρόκειται για ένα Τμήμα Γεωργίας ή ένα Τμήμα Δημόσιας Υγείας.

Η εν λόγω αρμόδια αρχή μπορεί να εκχωρήσει τον ρόλο της σε:

  • έναν ή περισσότερους ιδιωτικούς φορείς ελέγχου
  • μία ή περισσότερες δημόσιες αρχές ελέγχου
  • ένα μεικτό σύστημα αποτελούμενο από ιδιωτικούς φορείς και δημόσιες αρχές ελέγχου.

Ανεξάρτητα από το επιλεγόμενο σύστημα, η αρμόδια αρχή φέρει την τελική ευθύνη για τον έλεγχο του συστήματος επιθεώρησης στον τομέα της αρμοδιότητάς της.

Μία φορά τον χρόνο, οι χώρες της ΕΕ υποβάλλουν έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται σε επιχειρήσεις βιολογικών προϊόντων και τα μέτρα που λαμβάνονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Πληροφοριακό σύστημα για τη βιολογική γεωργία (OFIS)
Βάση δεδομένων των ΛΕΧΟ που περιέχει την έγκριση συστατικών και πληροφορίες σχετικά με τις αρχές ελέγχου και τους φορείς ελέγχου.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εποπτεύει τα κράτη μέλη της ΕΕ για να διασφαλίσει ότι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Αυτό συμβάλλει στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, καθώς οι καταναλωτές της ΕΕ γνωρίζουν ότι τα βιολογικά προϊόντα επιθεωρούνται αυστηρά, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος καταγωγής της ΕΕ.

Για να εξασφαλίζει τη διενέργεια των κατάλληλων ελέγχων, η Επιτροπή χρησιμοποιεί τόσο τις εκθέσεις που υποβάλλουν οι χώρες της ΕΕ όσο και τακτικούς ελέγχους.

Σχετικές πληροφορίες

Εκθέσεις ελέγχου της Επιτροπής

Έλεγχοι στην πράξη

Οι γεωργοί, οι μεταποιητές ή οι έμποροι, για να μπορέσουν να διαθέσουν τα προϊόντα τους ως βιολογικά, πρέπει πρώτα να ελέγχονται από φορέα ή αρχή ελέγχου. Αφού υποβληθούν σε έλεγχο και διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους, λαμβάνουν πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει ότι πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ.

Επιπλέον, οι γεωργοί πρέπει να συμμορφώνονται με μια σειρά τομεακών νομοθετικών διατάξεων για την προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και των φυτών, του περιβάλλοντος και της καλής μεταχείρισης των ζώων. Επιπλέον, όλοι οι γεωργοί που λαμβάνουν εισοδηματική στήριξη πρέπει να συμμορφώνονται με τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ) στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την πολλαπλή συμμόρφωση, η οποία αντικατοπτρίζει την τήρηση εκ μέρους τους της νομοθεσίας της ΕΕ για τα τρόφιμα και το περιβάλλον.

Επιπλέον, όλοι οι παραγωγοί τροφίμων πρέπει να τηρούν τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα, η οποία περιλαμβάνει νομοθεσία σχετικά με την επισήμανση. Ορισμένα προϊόντα ενδέχεται επίσης να έχουν πρόσθετους κανόνες, όπως περισσότερες απαιτήσεις επισήμανσης. Οι κανονισμοί αυτοί είναι υποχρεωτικοί για τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων, οι οποίοι, επιπλέον, πρέπει να συμμορφώνονται με τους ειδικούς κανόνες για τα βιολογικά προϊόντα.

Documents

 

30 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Αρμόδιες αρχές/αρχές ελέγχου ή φορείς ελέγχου — Ενδείξεις σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης του υποδείγματος πιστοποιητικού για τη βιολογική παραγωγή στην ΕΕ

Εκδηλώσεις

Ειδήσεις