Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Kontrola i provedba

Sustav kontrole ekoloških proizvoda

Svaka država članica Europske unije imenuje „nadležno tijelo” koje treba osigurati poštovanje pravila EU-a o ekološkim proizvodima. To su obično ministarstvo poljoprivrede ili ministarstvo javnog zdravstva.

Nadležno tijelo može svoje poslove delegirati:

  • jednoj privatnoj kontrolnoj ustanovi ili više njih
  • jednom javnom kontrolnom tijelu ili više njih
  • mješovitom sustavu privatnih kontrolnih ustanova i javnih kontrolnih tijela.

Neovisno o odabranom sustavu, nadležno tijelo u konačnici je odgovorno za kontrolu inspekcijskog sustava na području svoje nadležnosti.

Države članice EU-a jedanput godišnje izvješćuju Europsku komisiju o rezultatima kontrola ekoloških proizvođača i mjerama koje su poduzete u slučaju nesukladnosti.

Informacijski sustav za ekološku poljoprivredu (OFIS)
Baza podataka ostalih financijskih posrednika koja sadržava odobrenje sastojaka i informacije o kontrolnim tijelima i kontrolnim ustanovama.

Uloga Europske komisije

Europska komisija nadzire države članice kako bi bila sigurna da one ispunjavaju svoje obveze. Na taj se način jača povjerenje potrošača jer potrošači u EU-u znaju da su ekološki proizvodi prošli stroge kontrole neovisno o državi članici iz koje potječu.

Kako bi se uvjerila da su provedene odgovarajuće kontrole, Komisija pregledava izvješća koja su podnijela države članice i provodi redovite revizije.

Povezane informacije

Komisijina izvješća o reviziji

Kontrole u praksi

Da bi proizvode mogli stavljati na tržište kao ekološke, poljoprivrednici, prerađivači i trgovci moraju proći provjeru koju provodi kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo. Ako se utvrdi da ispunjavaju sve potrebne uvjete, izdaje im se certifikat kojim se potvrđuje da su zadovoljili zahtjeve koje propisuje EU.

Osim toga, svi poljoprivrednici, neovisno o tome pripadaju li kategoriji ekoloških proizvođača, moraju poštovati niz sektorskih propisa o zaštiti javnog zdravlja, zdravlja životinja i bilja, zaštiti okoliša i dobrobiti životinja. Poljoprivrednici koji primaju potporu dohotku dužni su ispuniti propisane zahtjeve upravljanja u okviru propisa o višestrukoj sukladnosti, čime dokazuju svoju usklađenost sa zakonodavstvom EU-a u području hrane i okoliša.

Nadalje, svi proizvođači hrane moraju poštovati opće propise o hrani, uključujući propise o označivanju. Za pojedine proizvode primjenjuju se dodatna pravila, primjerice složeniji zahtjevi u pogledu označivanja. Ti su propisi obvezni za ekološke proizvođače, koji usto moraju poštovati posebna ekološka pravila.

Documents

 

30. STUDENOGA 2021.
Nadležna tijela/kontrolna tijela ili kontrolne ustanove – oznake o ispunjavanju obrasca certifikata za ekološku proizvodnju u EU-u