Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Контрол и прилагане

Системата за контрол на биологичното производство

Всяка държава от Европейския съюз определя компетентен орган, който носи крайната отговорност за гарантиране на спазването на правилата на ЕС по отношение на биологичните продукти. Обикновено това е или Министерството на земеделието, или Министерството на здравеопазването.

Този компетентен орган може да делегира своята роля на:

  • един или повече частни контролни органи;
  • един или повече публични надзорни органи;
  • комбинация от частни и публични органи за контрол.

Независимо от избраната система компетентният орган носи крайната отговорност за одита на системата за инспекции в рамките на своята област на компетентност.

Веднъж годишно държавите от ЕС докладват на Европейската комисия за резултатите от контрола, извършен по отношение на операторите в сектора на биологичното земеделие, и за мерките, предприети в случай на неспазване на правилата.

Информационна система за биологично земеделие (OFIS)
База данни на ДФП, съдържаща разрешение за съставки и информация за контролните и контролните органи.

Ролята на Европейската комисия

Европейската комисия упражнява надзор върху държавите от ЕС, за да гарантира, че те изпълняват своите задължения. Това спомага за изграждането на доверие сред потребителите в ЕС, тъй като те могат да са сигурни, че биологичните стоки са били подложени на строг контрол, независимо от коя държава от ЕС произхождат.

Комисията използва докладите, представени от държавите от ЕС, и извършва редовни одити, за да гарантира, че се упражнява подходящ контрол.

Информация по темата

Одиторски доклади на Комисията

Контролът на практика

Земеделските стопани, преработвателите или търговците трябва да бъдат проверявани от контролен или надзорен орган, преди да могат да предлагат своите продукти на пазара като биологични. След като бъдат проверени и за тях е установено, че отговарят на изискванията, те получават сертификат, удостоверяващ спазването на изискванията на ЕС.

Освен това, независимо дали се занимават с биологично земеделие или не, земеделските стопани трябва да спазват редица секторни законодателни актове за защита на общественото здраве, здравето на животните и растенията, околната среда и хуманното отношение към животните. Освен това всички земеделски стопани, получаващи подпомагане на доходите, трябва да спазват законоустановените изисквания за управление (ЗИУ) по силата на законодателството за системата за кръстосано спазване, което отразява спазването от тяхна страна на законодателството на ЕС в областта на храните и околната среда.

Освен това всички производители на храни трябва да спазват общото законодателство в областта на храните, което включва законодателството относно етикетирането. За специфични продукти могат да се прилагат и допълнителни правила, като например изисквания за по-подробно етикетиране. Тези разпоредби са задължителни за производителите на биологични продукти, които освен това трябва да спазват специфични правила за биологичното производство.

Documents

 

30 HОЕМВРИ 2021 Г.
Компетентни органи/контролни или надзорни органи — указания за попълване на образеца на сертификат за биологично производство в ЕС

Прояви

Новини