Skip to main content
Agriculture and rural development

Kontrolė ir vykdymo užtikrinimas

Ekologinės kontrolės sistema

Kiekviena Europos Sąjungos valstybė narė skiria vadinamąją kompetentingą instituciją, kuri prisiima galutinę atsakomybę už tai, kad būtų laikomasi ES ekologinės gamybos taisyklių. Paprastai tai būna žemės ūkio ar visuomenės sveikatos departamentai.

Ši kompetentinga valdžios institucija savo vaidmenį gali deleguoti:

  • vienai ar daugiau privačiųjų kontrolės įstaigų;
  • vienai ar daugiau viešųjų kontrolės institucijų;
  • mišriai privačiųjų kontrolės įstaigų ir viešųjų kontrolės institucijų sistemai.

Nepriklausomai nuo to, kokią sistemą bus pasirinkusi, kompetentinga valdžios institucija prisiima galutinę atsakomybę už savo atsakomybės sričiai priklausančios tikrinimo sistemos auditą.

Kartą per metus ES valstybės narės Europos Komisijai teikia ataskaitas apie ekologinės gamybos veiklos vykdytojų kontrolės rezultatus bei priemones, kurių imtasi reikalavimų nesilaikymo atvejais.

Ekologinio ūkininkavimo informacinė sistema (OFIS)
KFT duomenų bazė, kurioje saugomi leidimai sudedamosioms dalims ir informacija apie kontrolės institucijas ir kontrolės įstaigas.

Europos Komisijos vaidmuo

Europos Komisija vykdo ES valstybių narių priežiūrą siekdama užtikrinti, kad jos laikytųsi savo įsipareigojimų. Tai padeda didinti vartotojų pasitikėjimą, nes ES vartotojai žino, kad ekologinės prekės buvo patikrintos laikantis griežtų reikalavimų, nepriklausomai nuo tų prekių kilmės šalies.

Siekdama užtikrinti tinkamą kontrolę, Komisija naudojasi ES valstybių narių pateiktomis ataskaitomis ir kartu vykdo reguliarius auditus.

Susijusi informacija

Komisijos audito ataskaitos

Praktiniai kontrolės aspektai

Prieš rinkai pateikiant produktus kaip ekologiškus, kontrolės įstaiga privalo patikrinti atitinkamus ūkininkus, perdirbėjus ir prekybininkus. Atlikus patikrą ir nustačius, kad jie atitinka reikalavimus, jiems išduodamas sertifikatas, kuriuo patvirtinama atitiktis ES reikalavimams.

Be to, nepriklausomai nuo to, ar ūkininkai verčiasi ekologiniu ūkininkavimu, ar ne, jie privalo laikytis įvairių sektoriui taikomų teisės aktų, kuriais siekiama apsaugoti visuomenės, gyvūnų ir augalų sveikatą, aplinką ir gyvūnų gerovę. Visi pajamų paramą gaunantys ūkininkai taip pat privalo laikytis kompleksinės paramos teisės aktais nustatytų valdymo reikalavimų, rodančių, kad jie laikosi ES maisto ir aplinkos srities teisės aktų.

Be to, visi maisto gamintojai privalo laikytis bendrų maisto srities teisės aktų, kurie apima ir teisės aktus dėl ženklinimo. Tam tikriems produktams gali būti taikomos papildomos taisyklės, pvz., didesni ženklinimo reikalavimai. Šie reikalavimai privalomi ekologiškų produktų gamintojams, kurie kartu privalo laikytis konkrečių ekologinės gamybos taisyklių.

Documents

 

30 LAPKRITIS 2021
Kompetentingos institucijos/kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos. Nuorodos, kaip pildyti ES ekologinės gamybos sertifikato pavyzdį
lietuvių
(403.82 KB - PDF)
Parsisiųsdinti