Skip to main content
Agriculture and rural development

Controle en handhaving

Controlesysteem voor biologische producten

Elke EU-lidstaat wijst een “bevoegde autoriteit” aan die de eindverantwoordelijkheid draagt voor de handhaving van de biologische voorschriften van de EU. Meestal gaat het om een ministerie van Landbouw of Volksgezondheid.

Deze bevoegde autoriteit kan taken delegeren aan:

  • een of meer particuliere controleorganen
  • een of meer openbare controlerende autoriteiten
  • zowel particuliere controleorganen als openbare controlerende autoriteiten.

Ongeacht het gekozen systeem heeft de bevoegde autoriteit binnen haar bevoegdheidsgebied de eindverantwoordelijkheid voor de audit van het inspectiesysteem.

Jaarlijks brengen de EU-lidstaten bij de Europese Commissie verslag uit over de resultaten van de controles van biologische marktdeelnemers en over de maatregelen die zijn genomen in geval van niet-naleving.

Informatiesysteem voor biologische landbouw (OFIS)
OFI’s-databank met toelating van ingrediënten en informatie over controleautoriteiten en controleorganen.

Rol van de Europese Commissie

De Europese Commissie houdt toezicht op de EU-lidstaten om ervoor te zorgen dat zij hun verantwoordelijkheden vervullen. Dit draagt bij tot een groter vertrouwen bij de Europese consument, die erop kan rekenen dat biologische producten grondig zijn gecontroleerd, ongeacht de EU-lidstaat waar zij vandaan komen.

De Commissie gaat na of adequate controles worden verricht aan de hand van de verslagen van de EU-lidstaten en regelmatige audits.

Meer informatie

Auditverslagen van de Commissie

Controles in de praktijk

Landbouwers, verwerkers en handelaren moeten door een controleorgaan of -autoriteit worden gecontroleerd voordat zij hun producten als biologisch in de handel kunnen brengen. Zodra zij zijn gecontroleerd en conform blijken, ontvangen zij een certificaat waarin wordt bevestigd dat zij aan de EU-voorschriften voldoen.

Aanvullend moeten zij, net als niet-biologische landbouwers, voldoen aan bepaalde sectorale wetgeving ter bescherming van de gezondheid van mensen, dieren en planten, het milieu en het dierenwelzijn. Bovendien moeten alle landbouwers die inkomenssteun ontvangen, voldoen aan de uit de regelgeving voortvloeiende beheerseisen (RBE’s) in het kader van de wetgeving inzake de randvoorwaarden. Zo wordt gegarandeerd dat zij de EU-wetgeving inzake levensmiddelen en het milieu naleven.

Voorts moeten alle producenten van levensmiddelen voldoen aan de algemene levensmiddelenwetgeving, waaronder etiketteringsvoorschriften. Voor specifieke producten kunnen ook aanvullende voorschriften gelden, zoals uitgebreidere etiketteringsvoorschriften. Deze voorschriften zijn verplicht voor biologische producenten, die daarnaast ook moeten voldoen aan specifieke biologische voorschriften.

Documents

 

30 NOVEMBER 2021
Bevoegde autoriteiten/controleautoriteiten of controleorganen — Aanwijzingen voor het invullen van het modelcertificaat voor biologische productie in de EU
Nederlands
(311.84 KB - PDF)
Downloaden