Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Kontrola a presadzovanie

Systém inšpekcií ekologickej poľnohospodárskej výroby

Každá krajina v Európskej únii určuje „príslušný orgán“, ktorý je v konečnom dôsledku zodpovedný za dodržiavanie predpisov EÚ týkajúcich sa ekologickej výroby. Týmito orgánmi sú zvyčajne ministerstvo poľnohospodárstva alebo ministerstvo zdravotníctva.

Príslušný orgán môže delegovať svoju úlohu na:

  • jednu alebo viac súkromných inšpekčných organizácií,
  • jednu alebo viac štátnych inšpekčných organizácií,
  • zmiešaný systém pozostávajúci zo súkromných a štátnych inšpekčných organizácií.

Príslušná organizácia je bez ohľadu na zvolený systém v rámci svojej zodpovednosti zodpovedná za audit inšpekčného systému.

Raz za rok krajiny EÚ predkladajú Európskej komisii správu o výsledkoch inšpekcií prevádzkovateľov ekologickej výroby a opatreniach, ktoré boli prijaté v prípade nedodržiavania predpisov.

Informačný systém ekologického poľnohospodárstva (OFIS)
Databáza OFI obsahujúca povolenie zložiek a informácie o štátnych inšpekčných organizáciách a súkromných inšpekčných organizáciách.

Úloha Európskej komisie

Európska komisia dohliada nad krajinami EÚ s cieľom zaručiť plnenie povinností, čím sa pomáha budovať dôvera spotrebiteľa. Spotrebitelia v EÚ si tak môžu byť istí, že ekologický tovar je podrobovaný prísnej inšpekcii bez ohľadu na to, z ktorej krajiny EÚ pochádza.

V úsilí zabezpečiť primerané inšpekcie využíva Komisia správy predkladané krajinami EÚ, ako aj pravidelné audity.

Súvisiace informácie

Audítorské správy Komisie

Inšpekcie v praxi

Poľnohospodári, sprostredkovatelia, prípadne obchodníci musia predtým, ako smú uvádzať na trh produkty s označením ekologický produkt, absolvovať inšpekciu zo strany súkromnej alebo štátnej inšpekčnej organizácie. Po inšpekcii dostanú v prípade splnenia požiadaviek certifikát, ktorým sa potvrdzuje dodržanie všetkých požiadaviek EÚ.

Navyše, odhliadnuc od ekologickosti výroby, poľnohospodári musia dodržiavať niekoľko odvetvových právnych predpisov na ochranu verejného zdravia, zdravia zvierat a rastlín, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat. Okrem toho sa od všetkých poľnohospodárov, ktorí dostávajú podporu príjmov, vyžaduje dodržiavanie povinných požiadaviek týkajúcich sa hospodárenia (statutory management requirements, SMRs) v zmysle právnych predpisov v oblasti krížového plnenia. Zabezpečí sa tým dodržanie potravinového a environmentálneho práva EÚ.

Všetci výrobcovia potravín sa musia okrem toho riadiť všeobecným potravinovým právom, ktoré zahŕňa právne predpisy o označovaní. Pre určité produkty môžu platiť aj ďalšie predpisy, napr. podrobnejšie požiadavky na označovanie. Tieto predpisy sú povinné pre výrobcov ekologických produktov, ktorí navyše musia spĺňať osobitné predpisy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Documents

 

30. NOVEMBRA 2021
Príslušné orgány/štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie – informácie o tom, ako vyplniť vzor certifikátu pre ekologickú výrobu v EÚ
slovenčina
(375.18 KB - PDF)
Stiahnuť

Podujatia