Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Tytoń

Szczegółowe informacje dotyczące producentów i produkcji tytoniu w UE, podstaw prawnych i właściwych komitetów.

Informacje ogólne

Uprawa tytoniu w Unii Europejskiej nieprzerwanie malała od 1991 r. – w ośmiu państwach UE uprawiano wówczas około 400 tys. ton tytoniu, zaś w 2018 r., kiedy do państw produkujących dołączyły cztery nowe państwa UE, produkcja spadła do 140 tys. ton. W 2018 r. uprawą tytoniu zajmowało się 26 tys. wyspecjalizowanych producentów na obszarze około 66 tys. ha (to o połowę mniej niż w 2001 r.).

Tytoń jest obecnie uprawiany w 12 państwach UE. Głównymi producentami są Włochy, Hiszpania, Polska, Grecja, Chorwacja, Francja, Węgry i Bułgaria, które odpowiadają za 99 proc. produkcji tytoniu w UE. Obserwuje się tendencję do zmniejszania się powierzchni upraw, głównie ze względu na spadek spożycia wyrobów tytoniowych.

Wydajność waha się od 1 do 3 ton na hektar, w zależności od odmiany. „Suszony ogniowo-rurowo” tytoń typu Wirginia stanowi 71 proc. produkcji globalnej, „tytoń suszony powietrzem na jasny” typu Burley 16 proc., tytoń typu Oriental „suszony na słońcu” 7 proc., zaś inne odmiany („suszony powietrzem na ciemny” i „suszony ogniowo-płomieniowo”) – 6 proc.

Produkcja unijna wynosi poniżej 2 proc. rocznej światowej produkcji surowca tytoniowego. W 2018 r. import do UE wyniósł około 420 tys. ton (tendencja wzrostowa), zaś eksport surowca tytoniowego – 120 tys. ton (tendencja spadkowa).

Podstawa prawna

Unijny system tytoniowy opiera się na rozporządzeniu UE nr 1308/2013, w którym zdefiniowano surowiec tytoniowy (kod CN 2401) i przewidziano powołanie organizacji międzybranżowych w sektorze tytoniowym.

Od 1993 r. w UE obowiązuje system ograniczeń produkcji tytoniu, a od 1 stycznia 2010 r. UE nie udziela żadnych specjalnych dotacji na produkcję surowca tytoniowego. Obowiązującą dawniej dotację tytoniową przekształcono rozporządzeniem UE nr 1307/2013 w płatności podstawowe oraz rozporządzeniem UE nr 1305/2013 we wsparcie rozwoju obszarów wiejskich.

Więcej informacji

Odnośne przepisy UE dotyczące wyrobów tytoniowych

Komitety

Ze względu na zaprzestanie dotacji unijnych bezpośrednio związanych z produkcją tytoniu nie zwoływano już posiedzeń Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych ani grupy dialogu obywatelskiego ds. roślin uprawnych w celu omawiania kwestii związanych z tytoniem od czasu ich ostatnich posiedzeń, które odbyły się odpowiednio w listopadzie 2015 r. i w kwietniu 2017 r.