Skip to main content
Agriculture and rural development

Tubakas

Üksikasjalik teave ELi tubakatootjate ja -tootmise, õiguslike aluste ja asjakohaste komiteede kohta.

Ülevaade

Euroopa Liidus on tubakakasvatus pidevalt vähenenud alates 1991. aastast – mil kaheksas ELi riigis kasvatati ligikaudu 400 000 tonni tubakat – 140 000 tonnini 2018. aastal, mil tootjariikide hulka lisandus neli uut ELi riiki. 2018. aastal kasvatati ELis tubakat umbes 66 000 hektaril (2001. aastal oli see pindala poole võrra suurem) ning selle valdkonnaga oli seotud 26 000 spetsialiseerunud tootjat.

Tubakat kasvatatakse praegu 12 ELi riigis. Peamised tootjad on Itaalia, Hispaania, Poola, Kreeka, Horvaatia, Prantsumaa, Ungari ja Bulgaaria – nende riikide arvele saab kanda 99% ELi tubakatoodangust. Peamiselt tubakatoodete tarbimise vähenemise tõttu hakatakse järjest enam kasutusele võtma väiksemaid kasvatuspiirkondi.

Saagikus on sõltuvalt sordist üks kuni kolm tonni hektarilt. Kuumuses kuivatatud tubaka Virginia sordid moodustavad 71%, õhu käes kuivatatud heleda tubaka Burley sordid 16%, päikese käes kuivatatud tubaka või orienttubaka sordid 7% ja muud sordid (õhu käes kuivatatud tume tubakas ja suitsus kuivatatud tubakas) 6% toodangust.

EL toodab vähem kui 2% maailma toortubaka aastatoodangust. 2018. aastal importis EL umbes 420 000 tonni (mis näitab kasvutrendi) ja eksportis 120 000 tonni (mis näitab langustrendi) toortubakat

Õiguslik alus

ELi tubakaturu korraldust toetab ELi määrus 1308/2013, milles määratletakse toortubakas (CN-kood 2401) ja nähakse ette tootmisharudevahelised organisatsioonid tubakasektoris.

Alates1993. aastast on ELis tubaka suhtes kohaldatud tootmispiirangute süsteemi ja alates 1. jaanuarist 2010 ei ole EL toortubaka tootmisele eritoetusi andnud. Vana tubakatoetus muudeti põhitoetuseksELi määruse 1307/2013 alusel ning maaelu arengu toetuseks vastavalt ELi määrusele 1305/2013.

Lisateave

Asjakohased tubakaalased ELi õigusaktid

Komiteed

Võttes arvesse tubakatootmisega otseselt seotud ELi toetuste kaotamist, ei ole põllumajandusturgude ühise korralduse komitee ja kodanikuühiskonnaga põllukultuuride üle dialoogi pidav rühm enam tubakaga seotud küsimuste arutamiseks kokku tulnud. Nende viimased koosolekud toimusid vastavalt novembris 2015 ja aprillis 2017.