Skip to main content
Agriculture and rural development

Tobak

Detaljerede oplysninger om producenter og produktion af tobak i EU, retsgrundlag og relevante udvalg.

Oversigt

I EU er dyrkningen af tobak faldet støt siden 1991, hvor der blev dyrket ca. 400 000 ton i otte EU-lande, til 140 000 ton i 2018, hvor fire nye EU-lande var blandt de producerende lande. I 2018 blev der i EU dyrket tobak på ca. 66 000 ha (halvt så meget som i 2001), og der var 26 000 specialiserede producenter.

Der dyrkes i øjeblikket tobak i 12 EU-lande. De vigtigste producenter er Italien, Spanien, Polen, Grækenland, Kroatien, Frankrig, Ungarn og Bulgarien, som tegner sig for 99 % af EU's tobaksproduktion. Dyrkningsområderne bliver mindre, hvilket især skyldes faldende forbrug af tobaksvarer.

Udbyttet varierer mellem 1 og 3 ton pr. hektar alt efter sorten. "Flue cured" Virginia-sorter repræsenterer 71 % af produktionen, "light air cured" Burley 16 %, "sun cured" eller Orient 7 % og andre sorter ("dark air cured" og "fire cured") 6 %.

EU tegner sig for under 2 % af den globale årlige råtobaksproduktion. I 2018 importerede EU ca. 420 000 ton råtobak (stigende tendens) og eksporterede 120 000 ton (faldende tendens).

Retsgrundlag

EU's tobaksordning understøttes af forordning (EU) nr. 1308/2013, der definerer råtobak (KN-kode 2401) og fastlægger regler om brancheorganisationer i tobakssektoren.

Siden 1993 har der i EU været en produktionsbegrænsningsordning for tobak, og siden den 1. januar 2010 har EU ikke ydet nogen specifik støtte til råtobaksproduktion. Den gamle tobaksstøtte blev ændret til grundbetalinger gennem forordning (EU) nr. 1307/2013 og støtte til udvikling af landdistrikterne via forordning (EU) nr. 1305/2013.

Se også

Relevant EU-lovgivning om tobak

Udvalg

Da der ikke længere findes EU-støtte, som er direkte knyttet til tobaksproduktion, har Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter og gruppen for civil dialog om markafgrøder ikke holdt møder for at drøfte tobaksrelaterede spørgsmål siden deres sidste møder i henholdsvis november 2015 og april 2017.