Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Тютюневи изделия

Подробна информация, свързана с производителите и производството на тютюн в ЕС, правните основания и съответни комитети.

Преглед

Отглеждането на тютюн в Европейския съюз непрекъснато намалява – от 1991 г., когато в осем държави от ЕС се произвеждаха приблизително 400 000 тона, до 2018 г., когато са произведени 140 000 тона, като четири нови държави от ЕС са се присъединили към производителите на тютюневи изделия в Съюза. През 2018 г. засетите с тютюн площи в ЕС са били около 66 000 хектара (наполовината на площите през 2001 г.), а специализираните производители са били 26 000.

В момента тютюн се отглежда в 12 страни от ЕС. Основните производители са Италия, Испания, Полша, Гърция, Хърватия, Франция, Унгария и България, на които се падат 99 % от производството на тютюневи изделия в ЕС. Наблюдава се тенденция към намаляване на площите за отглеждане на тютюн главно поради спадащото потребление на тютюневи изделия.

Добивите варират между един и три тона на хектар в зависимост от сорта. На топлинно сушения сорт „Виржиния“ се падат 71 % от производството, на въздушно сушения сорт Бърлей — 16 %, на сушения на слънце или ориенталски тютюн —7 %, а на други сортове (тъмни въздушно сушени и сушени на огън) — 6 %.

На ЕС се падат по-малко от 2 % от световното производство на суров тютюн. През 2018 г. ЕС е внесъл около 420 000 тона (което показва тенденция на нарастване), а е изнесъл 120 000 тона суров тютюн (което показва тенденция към спад).

Правни основания

Режимът на ЕС за тютюна се основава на Регламент (ЕС) 1308/2013, в който се дава определение за суров тютюн (код по КН 2401) и се предвиждат междубраншови организации в сектора на тютюна.

От 1993 г. насам в ЕС по отношение на тютюна се прилага система за ограничаване на производството, като от 1 януари 2010 г. ЕС не предоставя никакви специални субсидии за производството на суров тютюн. Предишната субсидия за тютюна се превърна в основно плащане по силата на Регламент (ЕС) 1307/2013 и в подкрепа за развитие на селските райони по силата на Регламент (ЕС) 1305/2013.

Информация по темата

Законодателство на ЕС за тютюна

Комитети

Като се има предвид прекратяването на субсидиите, пряко свързани с производството на тютюн, Комитетът за общата организация на селскостопанските пазари и групата за граждански диалог относно обработваемите култури не са свиквани за обсъждане на свързани с тютюнопроизводството въпроси от последните им заседания, състояли се съответно през ноември 2015 г. и април 2017 г.