Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Duhan

Detaljne informacije povezane s proizvođačima i proizvodnjom duhana u Uniji, važećim propisima i relevantnim odborima

Pregled

U Europskoj uniji uzgoj duhana u stalnom je padu od 1991., kad je uzgojeno otprilike 400 000 tona u osam država članica, do 2018., kada je uzgojeno 140 000 tona, a broj država članica u kojima se proizvodi duhan narastao na 12 jer su im se pridružile četiri nove države članice. U 2018. duhan se u Uniji uzgajao na približno 66 000 ha (upola manje nego 2001.), a proizvodilo ga je ukupno 26 000 specijaliziranih proizvođača.

Duhan se trenutačno uzgaja u dvanaest država članica Unije. Glavni su proizvođači duhana Italija, Španjolska, Poljska, Grčka, Hrvatska, Francuska, Mađarska i Bugarska, čija proizvodnja zajedno čini 99 % proizvodnje duhana u EU-u. Prisutna je tendencija smanjenja područja uzgoja, uglavnom zbog pada potrošnje duhanskih proizvoda.

Prinos iznosi od jedne do tri tone po hektaru, ovisno o sorti. Duhan tipa Virginia sušen zračnim tokom čini 71 % proizvodnje, duhan tipa Burley, svijetli zračno sušen, čini 16 %, duhan orijentalnog tipa sušen na suncu čini 7 %, a preostale sorte (tamni zračno sušen i sušen na dimu) čine 6 %.

Unija proizvodi manje od 2 % godišnje svjetske proizvodnje sirova duhana. U 2018. uvezla je otprilike 420 000 tona sirova duhana (što ukazuje na rastući trend), a izvezla 120 000 tona (što ukazuje na silazni trend).

Pravna osnova

Režim u pogledu duhana u Uniji uređen je Uredbom (EU) br. 1308/2013, u kojoj je definiran sirovi duhan (oznaka KN 2401) te su predviđene međusektorske organizacije u sektoru duhana.

U Uniji se od 1993. primjenjuje sustav ograničenja proizvodnje duhana, a od 1. siječnja 2010. Unija ne odobrava subvencije za proizvodnju sirova duhana. Nekadašnja subvencija za proizvodnju duhana zamijenjena je osnovnim plaćanjima na temelju Uredbe (EU) br. 1307/2013 i potporama za ruralni razvoj na temelju Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Povezane informacije

Mjerodavni propisi Unije u pogledu duhana

Odbori

Budući da su ukinute subvencije Unije koje su izravno povezane s proizvodnjom duhana, zadnji sastanak odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta, na kojem se raspravljalo o pitanjima povezanima s duhanom, održao se u studenome 2015., a skupina za građanski dijalog o ratarskim usjevima nije sazvana od travnja 2017.