Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Prehľad

EÚ aktívne podporuje sektor ovocia a zeleniny prostredníctvom svojho systému riadenia trhu, ktorý je zameraný na päť všeobecných cieľov:

 • konkurencieschopnejší a viac trhovo orientovaný sektor vďaka organizáciám výrobcov,
 • nižšia fluktuácia príjmov výrobcov v prípade krízy,
 • zvýšenie spotreby ovocia a zeleniny v EÚ,
 • častejšie využívanie metód ekologického obrábania pôdy a ekologickej produkcie,
 • podpora pri dodávaní kvalitných výrobkov a zvyšovanie ochrany a transparentnosti pre spotrebiteľov uplatňovaním obchodných noriem.

Organizácie výrobcov

Organizácie výrobcov (OV) sú základnými aktérmi v schéme ovocia a zeleniny a pestovatelia sa podnecujú, aby sa k nim pripojili, a aby tak posilnili svoje pozície na trhu. Schéma EÚ pre ovocie a zeleninu podporuje OV pri vykonávaní operačných programov s finančnými príspevkami.

V rámci schémy OV sa vyžaduje, aby vnútroštátne orgány uznali každú skupinu výrobcov, ktorá žiada o štatút OV, ak spĺňa tieto požiadavky:

 • spolupracuje na dobrovoľnom základe,
 • prispieva k všeobecným cieľom schémy,
 • preukazuje svoju užitočnosť rozsahom a efektívnosťou služieb, ktoré ponúka svojim členom.

Vnútroštátne orgány musia vytvoriť národnú stratégiu pre udržateľné operačné programy s cieľom vymedziť, ktoré opatrenia sú oprávnené na podporu. Operačné programy OV musia byť schválené príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

Európska komisia monitoruje a hodnotí programy aj národnú stratégiu na základe spoločného súboru ukazovateľov výkonnosti. OV predkladajú príslušnému vnútroštátnemu orgánu výročné správy o vykonávaní svojich operačných programov. Výročné správy musia byť priložené k ich žiadostiam o pomoc. Podobne musí každá krajina zaslať Európskej komisii výročnú správu o všetkých svojich OV, operačných fondoch a programoch, ako aj plány na získanie uznania.

Uznaná OV môže zriadiť operačný fond na financovanie svojho operačného programu. Fond sa financuje z finančných príspevkov členov (alebo z prostriedkov samotnej OV) a z finančnej pomoci EÚ. Vo všeobecnosti platí, že finančná pomoc EÚ je obmedzená na 50 % celkového operačného fondu a v osobitných prípadoch sa môže zvýšiť na 60 %.

V regiónoch, v ktorých výrobcovia do veľkej miery nevytvorili organizácie, môžu národné vlády poskytovať vnútroštátne finančné prostriedky nad rámec operačného fondu. V niektorých prípadoch to môže čiastočne finančne pokryť EÚ.

Na žiadosť OV môže krajina EÚ na obmedzené obdobie stanoviť, že niektoré pravidlá dohodnuté v rámci tejto organizácie môžu byť záväzné aj pre ostatných výrobcov, ktorí nie sú ich členmi, v regióne alebo regiónoch, kde OV pôsobí.

Uznanie medziodvetvových organizácií sa uprednostňuje aj vtedy, ak preukážu, že sú dostatočne reprezentatívne pre rôzne profesijné kategórie sektora ovocia a zeleniny a vykonávajú praktické kroky, ktorými sa prispieva k dosiahnutiu cieľov tohto systému.

Súvisiace odkazy

Správy o sektore ovocia a zeleniny

Organizácie výrobcov a medziodvetvové organizácie

Predchádzanie krízam

Na zníženie fluktuácie príjmov výrobcov spôsobenej krízami sú k dispozícii finančné prostriedky EÚ určené na opatrenia v oblasti predchádzania krízam a krízového riadenia, ktoré OV vykonávajú v rámci svojich operačných programov.

Finančné prostriedky sú k dispozícii na tieto rozličné akcie:

1. Stiahnutia z trhu

Pri stiahnutí výrobkov z trhu, keď sa výrobky neurčia na predaj, sú finančné prostriedky dostupné podľa prísnych pravidiel.

V prípade 16 hlavných výrobkov sa maximálna výška podpory na stiahnutie z trhu – vrátane príspevkov EÚ aj OV – stanovuje v prílohe IV k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/891.

Ak sa niektorá krajina rozhodne povoliť stiahnutie iných výrobkov z trhu, musí pre ne stanoviť maximálnu výšku podpory. V prípade každého výrobku nesmie objem stiahnutý z trhu prekročiť 5 % objemu výroby, ktorý OV uviedla na trh (z tohto výpočtu sú vylúčené objemy, ktoré smerujú do bezplatnej distribúcie).

Objem predávanej výroby sa má vypočítať ako priemer za predchádzajúce tri roky alebo, ak táto informácia nie je k dispozícii (napr. v prípade novo uznaných OV), na základe objemu predávanej výroby, pre ktorú bola OV uznaná.

Spôsoby použitia výrobkov stiahnutých z trhu môžu byť stanovené vnútroštátnymi orgánmi, ale jednou z možností musí byť bezplatná distribúcia. Je možné použiť ich v spracovateľskom priemysle, ak to nenaruší hospodársku súťaž príslušných odvetví (v EÚ alebo mimo nej).

2. Zelený zber a neuskutočnenie zberu

Zelený zber znamená úplný zber nepredajných (ale nepoškodených) výrobkov na danú obrábanú plochu pred riadnym zberom úrody. Neuskutočnenie zberu znamená neuskutočnenie komerčnej výroby z obrábanej plochy počas riadneho výrobného cyklu a nezahŕňa zničenie výrobkov v dôsledku poveternostnej udalosti alebo choroby. Žiadne z týchto opatrení nesmie mať vplyv na životné prostredie ani na zdravie.

Obe tieto opatrenia musia byť dodatočné k bežným pestovateľským postupom a musia sa od nich líšiť. Nemôžu sa obidve použiť pre ten istý výrobok a tú istú plochu v ktoromkoľvek danom roku alebo v ktorýchkoľvek dvoch po sebe nasledujúcich rokoch.

Krajiny, ktoré umožnia tieto opatrenia, musia prijať podrobné pravidlá ich vykonávania a kontroly.

Sumy náhrad (vrátane príspevkov EÚ a OV) musia vnútroštátne orgány stanoviť na hektár, aby pokryli buď:

 • iba dodatočné náklady spojené so zberom úrody (vrátane environmentálneho a fytosanitárneho riadenia), alebo
 • najviac 90 % maximálnej výšky podpory na stiahnutie z trhu.

3. Propagácia, komunikácia a odborná príprava

Krajiny, ktoré umožnia tieto opatrenia, musia prijať podrobné pravidlá ich vykonávania. Akékoľvek opatrenie v rámci propagačných/komunikačných opatrení musí dopĺňať akékoľvek prebiehajúce propagačné/komunikačné činnosti, ktoré uplatňuje príslušná OV.

4. Poistenie úrody

Finančné prostriedky EÚ sú k dispozícii na poistenie úrody spravované organizáciou výrobcov alebo jej vlastnými členmi s cieľom pomôcť zabezpečiť príjmy členov a pokryť straty na trhu spôsobené prírodnými katastrofami, poveternostnými udalosťami, chorobami alebo zamorením škodcami. Vnútroštátne orgány musia prijať podrobné pravidlá poistenia úrody, najmä aby sa zabezpečilo, že nenaruší hospodársku súťaž na poistnom trhu.

Môžu tiež prispieť dodatočnými vnútroštátnymi finančnými prostriedkami. Celková verejná podpora na poistenie úrody (zo strany EÚ plus vnútroštátna) však nemôže prekročiť tieto percentuálne podiely poistného zaplateného výrobcami:

 • 80 % poistného výhradne proti stratám v dôsledku nepriaznivých poveternostných udalostí, ktoré možno považovať za prírodné katastrofy,
 • 50 % poistného proti prírodným katastrofám a iným stratám v dôsledku nepriaznivých poveternostných udalostí alebo proti chorobe zvierat/rastlín alebo zamoreniu škodcami.

Opatrenia týkajúce sa poistenia úrody nemôžu zahŕňať poistné plnenie, ktorým sa výrobcom nahrádza viac ako 100 % utrpenej straty príjmov, so zreteľom na akúkoľvek kompenzáciu z iných súvisiacich systémov podpory. Opatrenia môžu poskytovať podporu na administratívne náklady spojené so zriadením alebo doplnením zdrojov vzájomných fondov.

Finančné prostriedky EÚ sú k dispozícii v prvých troch rokoch fungovania vzájomného fondu – pokrývajú tieto časti príspevku OV:

Rok 1 Rok 2 Rok 3
5 % 4 % 2 %

Vnútroštátne orgány musia prijať podrobné pravidlá vykonávania tohto opatrenia. Môžu stanoviť stropy pre sumy, ktoré môže OV prijať.

5. Odborné poradenstvo

Pre OV, SV alebo jednotlivých výrobcov s menšími skúsenosťami (ktorí pôsobia v regiónoch s mierou organizácie nižšou ako 20 %) je k dispozícii finančná pomoc EÚ vo výške 100 % na podporu prenosu poznatkov o opatreniach v oblasti predchádzania krízam a krízového riadenia od skúsených OV alebo združení organizácií výrobcov (ZOV) z celej EÚ. Okrem toho s cieľom zlepšiť efektívnosť spojenú s vykonávaním týchto opatrení sa vďaka finančnej pomoci EÚ môže podporiť aj zakladanie nových organizácií výrobcov, zlučovanie existujúcich organizácií alebo umožnenie jednotlivým výrobcom, aby vstúpili do existujúcej organizácie výrobcov; vytváranie kontaktných sietí pre poskytovateľov a príjemcov odborného poradenstva s cieľom posilniť najmä odbytové kanály ako prostriedok na predchádzanie krízam a krízového riadenia.

6. Opätovná výsadba sadov

Po povinnom vyklčovaní sa podporuje opätovná výsadba sadov.

7. Efektívnejšie riadenie

Krajiny môžu podporovať investície, ktoré zvýšia efektívnosť riadenia objemov uvedených na trh.

Vyššia spotreba

Na podporu konzumácie ovocia a zeleniny deťmi sa zaviedol program podpory konzumácie ovocia v školách. Podpora sa poskytuje aj na bezplatnú distribúciu ovocia a zeleniny školám, nemocniciam a dobročinným organizáciám. Podporu možno získať aj na iné činnosti, ktoré podporujú spotrebu v rámci operačných programov OV.

Pestovatelia môžu získať finančné prostriedky zo schémy EÚ aj vtedy, ak sú nútení stiahnuť svoje výrobky z trhu v rámci opatrenia krízového riadenia. Zahŕňa to poskytovanie bezplatných výrobkov týmto subjektom:

 • uznané dobročinné organizácie a nadácie, na využitie v rámci ich pomoci znevýhodneným osobám,
 • väzenské zariadenia, školy/verejné vzdelávacie inštitúcie, detské prázdninové tábory, nemocnice a domovy dôchodcov.

Vnútroštátne orgány musia určiť, ktoré takéto subjekty môžu bezplatne získať takéto výrobky, a zabezpečiť, aby množstvá, ktoré získajú, dopĺňali (t. j. nenahrádzali) množstvá, ktoré tieto organizácie bežne nakupujú.

EÚ financuje 100 % bezplatnej distribúcie (v porovnaní s 50 % alebo 60 % v prípade iných použití stiahnutých výrobkov), a to v prípade množstiev do 5 % celkového objemu, ktorý OV predáva na trhu. Finančná podpora pozostáva z týchto položiek:

 • kompenzácia vyplatená v EUR/100 kg výrobkov stiahnutých z trhu (s maximálnymi hodnotami stanovenými pre 16 hlavných výrobkov),
 • paušálne sumy na logistické náklady (preprava, triedenie a balenie).

Vnútroštátne orgány musia prijať všetky potrebné opatrenia na uľahčenie kontaktu a spolupráce medzi OV a subjektmi, ktoré schválili na získavanie bezplatných výrobkov.

Ekologické pestovanie

Aspoň 10 % výdavkov v rámci operačných programov sa musí týkať environmentálnych opatrení, ktoré presahujú povinné environmentálne normy. Alternatívne, programy musia zahŕňať aspoň dve takéto opatrenia.

Keď pestovatelia dostávajú podporu príjmu alebo agroenvironmentálne platby v rámci programov rozvoja vidieka EÚ, podliehajú sankciám, ak nespĺňajú záväzné environmentálne normy (krížové plnenie).

Vnútroštátne rámce pre environmentálne opatrenia

Krajiny s uznanými OV musia vypracovať vnútroštátny rámec pre environmentálne opatrenia (VREO) ako súčasť svojej národnej stratégie pre udržateľné operačné programy.

Na rozdiel od iných častí stratégie musia vnútroštátne orgány predložiť svoj navrhovaný VREO Európskej komisii, ktorá overí jeho súlad s cieľmi stanovenými v článku 191 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

VREO musí obsahovať neúplný zoznam environmentálnych opatrení a podmienky, ktoré sa na ne v príslušnej krajine vzťahujú.

Pri každom opatrení musí uviesť:

 • vyplývajúci konkrétny záväzok resp. záväzky,
 • odôvodnenie – t. j. očakávaný vplyv na životné prostredie vo vzťahu k environmentálnym potrebám a prioritám.

Podrobnosti o VREO podľa krajín sú uvedené v súboroch za jednotlivé krajiny.

Obchodné normy

S cieľom podporovať kvalitu sa na niektoré výrobky uplatňujú obchodné normy. Počet osobitných noriem sa znížil z 36 na 10, a to na tieto druhy ovocia a zeleniny:

 • jablká,
 • citrusové plody,
 • kivi,
 • šaláty, endívia a eskariol,
 • broskyne a nektárinky,
 • hrušky,
 • jahody,
 • sladká paprika,
 • stolové hrozno,
 • rajčiaky.

Vnútroštátne orgány môžu vyňať výrobky (napr. zdeformované, nezodpovedajúce stanovenej veľkosti) z osobitných obchodných noriem, ak sú označené ako „výrobky určené na spracovanie“ alebo „krmivo“ alebo akýmkoľvek iným rovnocenným slovným označením.

Dovoz cesnaku podlieha systému dovozných licencií a osvedčení o pôvode.

Kontroly súladu

Každá krajina EÚ je povinná vytvoriť databázu obchodníkov, ktorí uvádzajú na trh čerstvé ovocie a zeleninu, na ktoré sa vzťahujú obchodné normy. Obchodník s ovocím a zeleninou je akýkoľvek jednotlivec alebo subjekt, ktorý vystavuje, ponúka na predaj, predáva (vrátane predaja na diaľku cez internet alebo iným spôsobom) alebo akýmkoľvek iným spôsobom uvádza ovocie a zeleninu na trh – či už v rámci EÚ, na vývoz mimo EÚ alebo na dovoz do EÚ, ako sa vymedzuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 543/2011.

Vnútroštátne orgány musia zabezpečiť, aby sa kontroly vykonávali selektívne, na základe analýzy rizík a s vhodnou frekvenciou, aby sa zabezpečil súlad s normami a inými zákonnými požiadavkami na uvádzanie ovocia a zeleniny na trh.

Analýza rizík musí vychádzať z informácií zaznamenaných v databáze obchodníkov. Vnútroštátne orgány musia vopred stanoviť, aké kritériá použijú na určenie rizika nesúladu v prípade šarže výrobkov.

V prípadoch, keď kontroly odhalia významné nezrovnalosti, musia orgány vykonávať kontroly častejšie. Obchodníci musia poskytnúť kontrolným orgánom všetky informácie, ktoré potrebujú na prípravu a vykonávanie kontrolu súladu. Na základe posúdenia rizika pre jednotlivé výrobky môžu orgány rozhodnúť neselektívne kontrolovať výrobky, na ktoré sa nevzťahuje osobitná obchodná norma (t. j. na ktoré sa vzťahuje všeobecná norma alebo norma EHK OSN). Každá krajina EÚ je povinná oznámiť údaje o koordinačných orgánoch a kontrolných orgánoch, ktoré sú zodpovedné za kontroly súladu.

Schválené tretie krajiny

Každá krajina vyvážajúca do EÚ, ktorá vykonala svoje vlastné kontroly súladu, môže požiadať Európsku komisiu, aby posúdila, či tento systém kontrol spĺňa osobitné obchodné normy EÚ alebo aspoň rovnocenné normy.

Krajine môže byť udelený štatút „schválená“ pre niektoré výrobky s pôvodom na jej území, ktoré týmto kontrolám vyhoveli. Európska komisia môže pozastaviť schválenie, ak zistí, že výrobky nie sú v značnom počte šarží či množstiev v súlade s pravidlami.

Komisia uverejňuje informácie týkajúce sa kontrol zhody v tretích krajinách vrátane:

 • tretích krajín, v ktorých boli kontroly zhody schválené,
 • výrobkov, v prípade ktorých boli kontroly zhody schválené,
 • informácií týkajúcich sa oficiálnych orgánov a kontrolných orgánov zodpovedných za kontroly zhody,
 • certifikátov zhody vydaných jednotlivými krajinami.

Aktualizované obchodné normy

EHK OSN vypracovala viac ako 50 špecifických obchodných noriem pre čerstvé ovocie a zeleninu (vrátane 10 typov, na ktoré sa vzťahujú osobitné obchodné normy EÚ).

Osobitné obchodné normy EÚ pre jednotlivé výrobky musia byť v súlade s príslušnými normami EHK OSN, ako aj v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 543/2011 a pravidelne sa na tento účel aktualizujú.

Výrobky vyňaté zo všeobecnej obchodnej normy
nepestované huby s číselným znakom KN 0709 59 kapary s číselným znakom KN 07099040
horké mandle s číselným znakom KN 08021110 vylúpané mandle s číselným znakom KN 080212
vylúpané lieskové orechy s číselným znakom KN 080222 vylúpané vlašské orechy s číselným znakom KN 080232
píniové oriešky s číselným znakom KN 08029050 pistácie s číselným znakom KN 08025000
makadamové orechy s číselným znakom KN 08026000 pekanové orechy s číselným znakom KN ex08029020
ostatné orechy s číselným znakom KN 08029085 sušené plantajny s číselným znakom KN 08030090
sušené citrusy s číselným znakom KN 0805 zmesi z tropických orechov s číselným znakom KN 08135031
zmesi z ostatných orechov s číselným znakom KN 08135039 šafran s číselným znakom KN 091020

Právny základ

Osobitné obchodné normy sú stanovené pre banány [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1333/2011] a určité odrody sušeného hrozna [nariadenie Komisie (ES) č. 1666/1999].

Základné nariadenie

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami.

Vykonávacie nariadenia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/892, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 – vykonávacie pravidlá týkajúce sa ovocia a zeleniny.

Delegované nariadenie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/891, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny, a nariadenie (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o sankcie, ktoré by sa mali uplatňovať v týchto sektoroch, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011.

Monitorovanie trhu

Stredisko pre monitorovanie trhu s ovocím a zeleninou poskytuje najnovšie údaje v rámci monitorovania trhu, pokiaľ ide o výrobu, ceny, obchod a iné štatistické údaje.

Správy

Európska komisia uverejnila správu a súvisiaci pracovný dokument útvarov Komisie o vykonávaní ustanovení týkajúcich sa organizácií výrobcov, operačných fondov a operačných programov od reformy schémy pre ovocie a zeleninu v roku 2007.