Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Frugt og grøntsager

Oversigt

EU yder aktiv støtte til frugt- og grøntsagssektoren gennem sin markedsforvaltningsordning, som har fem brede mål:

 • en mere konkurrencedygtig og markedsorienteret sektor takket være producentorganisationer
 • færre kriserelaterede udsving i producenternes indkomst
 • øget forbrug af frugt og grøntsager i EU
 • øget brug af miljøvenlige dyrknings- og produktionsteknikker.
 • tilskyndelse til højere produktkvalitet og bedre beskyttelse af og gennemsigtighed for forbrugerne via handelsnormer.

Producentorganisationer

Producentorganisationer er de grundlæggende aktører inden for frugt- og grøntsagsordningen, og producenter opfordres til at tilslutte sig disse for at styrke deres markedsstilling. EU's frugt- og grøntsagsordning støtter producentorganisationer med henblik på at gennemføre driftsprogrammer ved hjælp af finansieringsbidrag.

Ordningen for producentorganisationer kræver, at nationale myndigheder anerkender producentsammenslutninger, der anmoder om status som producentorganisationer, hvis de opfylder følgende krav:

 • De er frivillige.
 • De bidrager til ordningens generelle formål.
 • De kan bevise, at de er nyttige i kraft af omfanget og effektiviteten af de tjenester, som de tilbyder medlemmerne.

De nationale myndigheder skal udarbejde en national strategi for bæredygtige driftsprogrammer for at definere de foranstaltninger, der er støtteberettigede. Producentorganisationernes driftsprogrammer skal godkendes af de relevante nationale myndigheder.

Europa-Kommissionen overvåger og evaluerer både programmerne og den nationale strategi på grundlag af et fælles sæt resultatindikatorer. Producentorganisationerne sender årlige rapporter om gennemførelsen af deres driftsprogrammer til den relevante nationale myndighed. De årlige rapporter skal vedlægges deres støtteansøgninger. På samme måde skal hvert land sende en årlig rapport til Europa-Kommissionen om alle sine producentorganisationer, driftsfonde, driftsprogrammer og anerkendelsesplaner.

En anerkendt producentorganisation kan oprette en driftsfond for at finansiere sit driftsprogram. Denne fond finansieres ved hjælp af finansielle bidrag fra medlemmerne (eller fra selve producentorganisationen) og finansiel EU-støtte. Som hovedregel er den finansielle EU-støtte begrænset til 50 % af den samlede driftsfond og kan i særlige tilfælde hæves til 60 %.

I regioner, hvor producenter ikke har oprettet organisationer i stor udstrækning, kan nationale regeringer yde national finansiering, der ligger ud over driftsfonden. I visse tilfælde kan den delvist godtgøres af EU.

Efter anmodning fra en producentorganisation kan et EU-land for en begrænset periode også gøre nogle af de regler, der er vedtaget i denne organisation, bindende for andre producenter, som ikke er medlemmer, i den eller de regioner, hvor producentorganisationen udøver sin virksomhed.

Anerkendelse af brancheorganisationer fremmes også, når der foreligger bevis for, at de i tilstrækkeligt omfang er repræsentative for de forskellige erhvervskategorier i frugt- og grøntsagssektorerne og gennemfører praktiske tiltag, der bidrager til at opfylde ordningens mål.

Tilknyttede links

Rapporter vedrørende frugt- og grøntsagssektoren

Producent- og brancheorganisationer

Kriseforebyggelse

For at begrænse udsving i producenternes indkomst som følge af kriser stilles der EU-støtte til rådighed til kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger, der gennemføres af producentorganisationer som led i deres driftsprogrammer.

Der stilles støtte til rådighed for nedenstående forskellige tiltag.

1. Tilbagekøb fra markedet

Når produkter trækkes tilbage fra markedet, dvs. når de ikke udbydes til salg, stilles der støtte til rådighed efter strenge regler.

For de 16 hovedprodukter er de maksimale beløb for støtte til tilbagekøb — herunder både bidrag fra EU og producentorganisationer — fastsat i bilag IV til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/891.

Hvis et land beslutter at tillade tilbagekøb af andre produkter, skal det fastsætte maksimale støttebeløb for disse. For hvert produkt må tilbagekøb ikke overstige 5 % af den produktionsmængde, som producentorganisationen har afsat (mængder til gratis uddeling er undtaget fra denne beregning).

Den afsatte produktionsmængde skal beregnes som gennemsnittet af de foregående tre år eller, hvis disse oplysninger ikke foreligger (f.eks. for nyligt anerkendte producentorganisationer), på grundlag af den afsatte produktionsmængde, for hvilken producentorganisationen blev anerkendt,

Den måde, som tilbagekøbte produkter kan anvendes på, fastsættes af nationale myndigheder, men én af mulighederne skal være gratis uddeling. Det skal være muligt at afhænde dem til forarbejdningsindustrien, hvis dette ikke forvrider konkurrencevilkårene i de berørte industrier (i eller uden for EU).

2. Grøn høst og undladt høst

Ved grøn høst forstås, at samtlige umodne, uafsættelige (men ikke beskadigede) produkter høstes på et givet areal forud for den normale høst. Ved undladt høst forstås, at der ikke er hentet en erhvervsmæssig produktion på det dyrkede areal i forbindelse med den normale produktionscyklus, og at produkterne ikke er ødelagt på grund af vejrforhold eller sygdom. Ingen af disse metoder må have følger for miljøet eller plantesundheden.

De skal begge ses som et supplement og et alternativ til de almindelige dyrkningsmetoder. De må ikke begge anvendes for samme produkt og samme areal i et givet år eller i to på hinanden følgende år.

Lande, der tillader disse foranstaltninger, skal vedtage de nærmere bestemmelser om gennemførelse og kontrol heraf.

De nationale myndigheder skal fastsætte godtgørelser (herunder bidrag fra EU og producentorganisationer) pr. hektar for at dække enten:

 • udelukkende ekstraomkostninger i forbindelse med høsten (herunder miljø- og plantesundhedsmæssig forvaltning) eller
 • ikke mere end 90 % af det maksimale støtteniveau for tilbagekøb fra markedet.

3. Salgsfremstød, kommunikation og uddannelse

Lande, der tillader disse foranstaltninger, skal vedtage de nærmere bestemmelser om gennemførelsen heraf. Alle tiltag i forbindelse med salgsfremmende foranstaltninger og kommunikationsforanstaltninger skal fungere som et supplement til de igangværende salgsfremmende foranstaltninger og kommunikationsforanstaltninger, som den pågældende producentorganisation har truffet.

4. Høstforsikring

Der stilles EU-støtte til rådighed for høstforsikringer, der forvaltes af en producentorganisation eller dens egne medlemmer, for at bidrage til at beskytte medlemmernes indtægter og dække markedstab som følge af naturkatastrofer, vejrforhold, sygdomme eller skadedyrsangreb. Nationale myndigheder skal vedtage de nærmere bestemmelser om høstforsikringer, navnlig for at sikre, at de ikke forvrider konkurrencen på forsikringsmarkedet

De kan også bidrage med supplerende national støtte. Den samlede offentlige støtte til høstforsikringer (på EU-plan og nationalt plan) må ikke overstige følgende procentsatser for forsikringspræmier, der betales af producenter:

 • 80 % af præmierne for forsikring udelukkende mod tab som følge af ugunstige vejrforhold, der kan henregnes under naturkatastrofer
 • 50 % af præmierne for forsikring mod naturkatastrofer og andre tab som følge af ugunstige vejrforhold eller mod dyre- eller plantesygdomme eller skadedyrsangreb.

Foranstaltninger i forbindelse med høstforsikringer må ikke dække forsikringserstatninger, der kompenserer for mere end 100 % af producenternes indkomsttab, idet der tages hensyn til eventuelle udbetalinger under andre dermed forbundne støtteordninger. Foranstaltningerne kan yde støtte til dækning af administrationsomkostningerne ved oprettelse af eller tilførsel af ny kapital til gensidige fonde.

Der stilles EU-støtte til rådighed for driften af den gensidige fond i de første tre år — den dækker nedenstående dele af producentorganisationen bidrag.

År 1År 2År 3
5 %4 %2 %

Nationale myndigheder skal vedtage de nærmere bestemmelser om gennemførelse af denne foranstaltning. De kan fastsætte lofter for de beløb, som en producentorganisation kan modtage.

5. Vejledning

Der stilles 100 % finansiel støtte til rådighed for overførsel af viden om kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger fra erfarne producentorganisationer eller sammenslutninger af producentorganisationer i hele EU til mindre erfarne producentorganisationer, producentsammenslutninger eller individuelle producenter (når sidstnævnte befinder sig i en region med en organisationsgrad på mindre end 20 %). Foruden forbedringen af den effektivitet, der er forbundet med gennemførelsen af disse foranstaltninger, kan den også tilskynde til oprettelsen af nye producentorganisationer, sammenlægning af eksisterende producentorganisationer eller gøre det muligt for individuelle producenter at tilslutte sig en eksisterende producentorganisation samt skabe netværksmuligheder for vejledere og modtagere med henblik på navnlig at styrke handelskanaler som et middel til kriseforebyggelse og -styring.

6. Genplantning af frugtplantager

Efter den obligatoriske rydning ydes der støtte til genplantning af frugtplantager.

7. Mere effektiv forvaltning

Lande kan støtte investeringer, der gør forvaltningen af de afsatte mængder mere effektiv.

Øget forbrug

Der er oprettet en skolefrugtordning for at få børn til at spise mere frugt og flere grøntsager. Der ydes også støtte til gratis uddeling af frugt og grøntsager til skoler, hospitaler og velgørende formål. Andre tiltag, der fremmer forbruget under producentorganisationers driftsprogrammer, er også støtteberettigede.

Når producenter som led i en krisestyringsforanstaltning trækker et produkt tilbage fra markedet, kan de modtage støtte under EU-ordningen, hvis det afhændes. Dette betyder, at produktet gives gratis til følgende organer:

 • anerkendte velgørende organisationer og fonde til brug i deres arbejde til fordel for de dårligt stillede
 • fængsler, skoler eller offentlige uddannelsesinstitutioner, feriekolonier, hospitaler og alderdomshjem.

Nationale myndigheder skal udpege, hvilke af sådanne organer der kan modtage gratis produkter og sikre, at de mængder, de modtager, fungerer som supplement til (dvs. at de ikke erstatter) de mængder, som disse organer normalt indkøber.

EU finansierer 100 % af den gratis uddeling (i sammenligning med 50 % eller 60 % for andre anvendelser af tilbagekøbte produkter) for mængder op til 5 % af producentorganisationens samlede afsatte mængde. Dette omfatter følgende:

 • udbetaling af kompensation i EUR/100 kg tilbagekøbt produkt (med fastsatte maksimale beløb for de 16 hovedprodukter)
 • faste beløb for logistiske omkostninger (transport, sortering og emballering).

Nationale myndigheder skal tage alle nødvendige skridt for at lette kontakten og samarbejdet mellem producentorganisationer og de organer, som de har godkendt til at modtage gratis produkter.

Miljøvenlig dyrkning

Mindst 10 % af udgifterne i driftsprogrammerne skal gå til miljøtiltag, der overopfylder bindende miljøstandarder. Alternativt skal programmerne omfatte mindst to af sådanne tiltag.

Når producenter modtager indkomststøtte eller betalinger for miljøvenligt landbrug under EU-programmer for udvikling af landdistrikterne, er de underlagt sanktioner, hvis de ikke opfylder bindende miljøstandarder (krydsoverensstemmelse).

Nationale regler for miljøforanstaltninger

Lande med anerkendte producentorganisationer skal udarbejde nationale regler for miljøforanstaltninger som led i deres nationale strategi for bæredygtige driftsprogrammer.

Modsat andre dele af strategien skal nationale myndigheder indsende deres forslag til nationale regler til Europa-Kommissionen, som kontrollerer opfyldelsen af de mål, der er fastsat i artikel 191 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

De nationale regler skal indeholde en ikkeudtømmende liste over miljøforanstaltninger og de betingelser, som gælder for dem i det pågældende land.

For hver foranstaltning skal følgende angives:

 • den eller de specifikke forpligtelser, den medfører
 • begrundelsen — dvs. dens forventede miljøpåvirkning i forhold til miljømæssige behov og prioriteter.

Nærmere oplysninger om de nationale regler findes i landeoversigterne.

Handelsnormer

Handelsnormer finder anvendelse på visse produkter for at fremme kvaliteten. Antallet af specifikke normer er blevet reduceret fra 36 til 10, og de anvendes på følgende frugter og grøntsager:

 • æbler
 • citrusfrugter
 • kiwifrugter
 • hovedsalat, kruset endivie og bredbladet endivie
 • ferskner og nektariner
 • pærer
 • jordbær
 • sød peber
 • spisedruer
 • tomater.

Nationale myndigheder kan undtage produkter (f.eks. misdannede, under normalstørrelse) fra specifikke handelsnormer, hvis de er mærket med ordene "produkter bestemt til forarbejdning" eller "foder til dyr" eller med en anden dertil svarende ordlyd.

Import af hvidløg er underlagt et system med importlicenser og oprindelsescertifikater.

Overensstemmelseskontrol

Hvert EU-land skal oprette en database over erhvervsdrivende, der afsætter frugt og grøntsager, som er omfattet af handelsnormer. En erhvervsdrivende i frugt- og grøntsagssektoren er en enkeltperson eller et organ, der på en hvilken som helst måde udstiller, udbyder til salg, sælger eller afsætter (herunder fjernsalg, onlinesalg eller anden form for salg) produkter — enten inden for EU, til eksport uden for EU eller til import til EU som defineret i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011.

De nationale myndigheder skal sikre, at der foretages selektiv kontrol på grundlag af risikoanalyser og med den nødvendige hyppighed for at sikre overensstemmelse med handelsnormerne og andre lovmæssige krav for markedsføring af frugt og grøntsager.

Risikoanalysen skal baseres på oplysningerne i databasen over erhvervsdrivende. Nationale myndigheder skal i forvejen fastsætte de kriterier, som de vil anvende for at bestemme risikoen for manglende overensstemmelse for et produktparti.

Hvis der ved kontrollen afsløres væsentlige uregelmæssigheder, skal myndighederne øge kontrolfrekvensen. De erhvervsdrivende skal give kontrolorganerne alle de oplysninger, som er nødvendige, for at de kan tilrettelægge og udføre overensstemmelseskontrollen. På grundlag af en produktvis risikovurdering kan myndighederne vælge ikke at foretage selektiv kontrol af produkter, som ikke er omfattet af en specifik handelsnorm (dvs. som er omfattet af den generelle norm eller en UNECE-norm). Hvert EU-land pålægges at meddele nærmere oplysninger om de koordinerende myndigheder og inspektionsorganer, der står for overensstemmelseskontrollen.

Godkendte ikke-EU-lande

Et land, der eksporterer til EU, og som har foretaget sin egen overensstemmelseskontrol, kan anmode Europa-Kommissionen om at vurdere, hvorvidt denne kontrol opfylder de specifikke EU-handelsnormer eller som minimum tilsvarende normer.

Landet kan få status som "godkendt" for produkter, der har oprindelse på landets område og har gennemgået denne kontrol. Europa-Kommissionen kan suspendere godkendelsen, hvis den konstaterer, at et betydeligt antal partier af produkterne og større mængder af dem ikke overholder reglerne.

Kommissionen offentliggør information om overensstemmelseskontrollen i ikke-EU-lande, bl.a.:

 • ikke-EU-lande, hvor overensstemmelseskontrollen er blevet godkendt
 • produkter for hvilke overensstemmelseskontrollen er blevet godkendt
 • de offentlige myndigheder og inspektionsorganer, der står for overensstemmelseskontrollen
 • de overensstemmelsescertifikater, som hvert enkelt land udsteder.

Ajourførte handelsnormer

UNECE har udarbejdet over 50 specifikke handelsnormer for frisk frugt og friske grøntsager (herunder de 10 typer, der er omfattet af de specifikke EU-handelsnormer).

De specifikke EU-handelsnormer for individuelle produkter skal være i overensstemmelse med de relevante UNECE-normer, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011, og ajourføres regelmæssigt med henblik herpå.

Produkter, der er undtaget fra de generelle handelsnormer
svampe, ikke dyrkede, henhørende under KN-kode 0709 59kapers henhørende under KN-kode 07099040
bitre mandler henhørende under KN-kode 08021110afskallede mandler henhørende under KN-kode 080212
afskallede hasselnødder henhørende under KN-kode 080222afskallede valnødder henhørende under KN-kode 080232
pinjefrø henhørende under KN-kode 08029050pistacienødder henhørende under KN-kode 08025000
macadamianødder henhørende under KN-kode 08026000pekannødder henhørende under KN-kode ex08029020
andre nødder henhørende under KN-kode 08029085pisang, tørrede, henhørende under KN-kode 08030090
citrusfrugter, tørrede, henhørende under KN-kode 0805blandinger af tropiske nødder henhørende under KN-kode 08135031
blandinger af andre nødder henhørende under KN-kode 08135039safran henhørende under KN-kode 091020

Retsgrundlag

Der er fastsat særlige handelsnormer for bananer (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1333/2011) og visse sorter af tørrede druer (Kommissionens forordning (EF) nr. 1666/1999).

Grundforordning

Forordning (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter

Gennemførelsesforordninger

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/892 — om fastlæggelse af regler for anvendelsen af forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 — om gennemførelsesbestemmelser for frugt og grøntsager.

Delegeret forordning

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/891 — om supplerende regler til forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager og om supplerende regler til forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår sanktioner i disse sektorer og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011.

Markedsovervågning

Markedsobservatoriet for frugt og grøntsager råder over den seneste markedsovervågning af produktion, priser, handel og andre statistikker.

Rapporter

Europa-Kommissionen har offentliggjort en rapport og det tilknyttede arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om gennemførelsen af bestemmelserne om producentorganisationer, driftsfonde og driftsprogrammer siden 2007-reformen af frugt- og grøntsagsordningen.