Skip to main content
Agriculture and rural development

Prehľad

Živé rastliny a kvety zahŕňajú živé stromy, zákrsky, kríky a kríčky a iný tovar spravidla dodávaný pestovateľmi alebo kvetinármi na pestovanie alebo na ozdobné účely.

Zvyšovanie úrovne pestovania kvetov a okrasných rastlín vedie k tomu, že hustota produkcie kvetov na hektár v EÚ patrí medzi najväčšie na svete – 10 % celkovej svetovej plochy a 44 % svetovej produkcie kvetov a izbových rastlín.

EÚ je čistým vývozcom izbových rastlín, ihličnanov a odolných trvaliek, cibuliek a podcibulia, čistým dovozcom rezaných kvetov a rezaných listov a má čistý obchodný prebytok, pokiaľ ide o živé rastliny a kvety.

13 AUGUST 2019
Flowers and ornamental plants statistics
English
(138.73 KB - PDF)
Stiahnuť

Právny základ

Režim uplatňovaný na živé rastliny a kvety sa vzťahuje na všetky produkty patriace do kapitoly 6 kombinovanej nomenklatúry, pričom na samotné odvetvie sa vzťahuje nariadenie EÚ 1308/2013 o jednotnej spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi výrobkami. Európska komisia monitoruje výrobu, trh a obchodné toky v tomto odvetví.

Na základe nariadenia o jednotnej spoločnej organizácie trhov s poľnohospodárskymi výrobkami je Európska komisia oprávnená:

  • prijímať opatrenia na zvýšenie kvality, lepšiu organizáciu výroby, spracovania a uvádzania na trh a tým pomáhať prispôsobovať ponuku, aby zodpovedala požiadavkám trhu, uľahčovať sledovanie vývoja trhových cien a pomáhať pripravovať krátkodobé a dlhodobé prognózy založené na výrobných faktoroch,
  • vyžadovať dovozné licencie pre určité produkty ako nástroj na riadenie príslušných trhov,
  • každoročne stanovovať (pred obdobím uvádzania na trh) jednu alebo viac minimálnych cien pre vývozy cibuliek, hľúz, hľuzovitých koreňov, podcibulia, pazúrovitých koreňov a pakoreňov, vo vegetačnom pokoji, (výrobkov, ktoré sú zatriedené pod kód KN 0601 10) do krajín mimo EÚ. V tomto prípade sa takéto výrobky môžu vyviezť len za cenu, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako minimálna pevná cena.

Súvisiace informácie

Kombinovaná nomenklatúra

Výbory

S cieľom zabezpečiť, aby výkon zodpovednosti Komisie prijímať vykonávacie akty podliehal kontrole krajín EÚ, pomáhajú Komisii rôzne výbory, ktoré pozostávajú zo zástupcov vlád a predsedá im zástupca Komisie.

Výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov pravidelne zasadá s cieľom diskutovať o oblastiach, ako je vývoj trhových cien, výroba a obchod v EÚ a krajinách mimo EÚ, pokiaľ ide o živé rastliny a kvety.