Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Преглед

В Европейския съюз има повече от 350 млн. кокошки носачки. Te произвеждат близо 6,7 милиона тона яйца годишно. ЕС подкрепя производителите на яйца чрез пазарни стандарти, а понякога чрез мерки за подпомагане на пазара.

Яйцата са обхванати от общата организация на пазара и никога не са били предмет на свързани плащания или производствени квоти.

Пазарни стандарти

ЕС има пазарни стандарти за яйца; тяхната цел е да се гарантира, че качеството на продукта остава високо, да се защитават потребителите и да се гарантира съгласуваност на стандартите на пазара на ЕС.

В регламентите на ЕС се определят подробни правила, на които яйцата трябва да отговарят, за да бъдат пуснати на пазара в Съюза. Като цяло в тях се посочва:

  • как трябва да се маркират яйцата и опаковките;
  • как яйцата трябва да се категоризират по качество и тегло;
  • как трябва да работят опаковъчните цехове;
  • как яйцата трябва да бъдат опаковани, складирани, транспортирани и предлагани за продажба на дребно.

Търговия

Вносът на яйца от трети страни подлежи на облагане с вносни мита. В рамките на международни и двустранни търговски споразумения ЕС управлява система от квоти за внос, която може да бъде специфична за всяка държава или отворена за всички производители (erga omnes).

Вносът на яйца за консумация от държави извън ЕС е позволен, но те трябва да отговарят на конкретни условия във връзка със здравето на животните и безопасността на храните. Яйцата за консумация трябва също така да отговарят на правилата, свързани с пазарните стандарти.

Правни основания

Яйцата принадлежат към продуктите, обхванати от Регламент (ЕС) № 1308/2013 относно общата организация на селскостопанските пазари. Пазарните стандарти са допълнително развити в Регламент ( ЕС) № 589/2008, а критериите за практики в областта на наблюдението на пазара са посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185.

Наблюдение на пазара

На ежемесечните заседания на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари Европейската комисия представя положението на пазара в сектора на яйцата. ЕС наблюдава пазара на яйца, за да може да установи евентуална нестабилност на пазара, да предоставя точна информация на земеделските стопани и преработвателите относно положението на пазара, а също така за да се подпомогне процесът на вземане на решения в тази област на политиката.

Наблюдение на пазара на практика

Всяка страна от ЕС трябва да предостави на Европейската комисия най-късно до 12:00 ч. централноевропейско време всяка сряда информация за цената на едро за яйца от клас A от клетъчно отглеждани кокошки, (средна стойност на големи и средноголеми яйца), изразена за 100 kg. продукт.

Съобщават се цените на продуктите в опаковъчните цехове. В случаите, при които производството в клетки вече няма представителен характер, съответната държава членка съобщава на Комисията цената на едро за яйца от клас А от кокошки носачки, отглеждани подово в закрити помещения, изразена за 100 kg.

Този критерий е посочен в Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185.

Информация по темата

Dashboard: Eggs
English
(1.57 MB - PDF)
Изтегляне
Market situation for eggs
English
(HTML)
Изтегляне
Weekly market prices for eggs
English
(HTML)
Изтегляне
Laying hens by way of keeping
English
(913.08 KB - XLSX)
Изтегляне

Комисии

Различни комитети, съставени от представители на правителствата и председателствани от представител на Комисията, заседават редовно, за да се гарантира, че отговорността на Комисията за приемане на актове за изпълнение се упражнява под контрола на държавите от ЕС.

Комитетът за общата организация на селскостопанските пазари заседава редовно, за да обсъжда въпроси в области като развитието на пазарните цени, производството и търговията в държавите от ЕС и извън него.

Групата за граждански диалог и работната група по животински продукти запазват ролята си да подпомагат Комисията при поддържането на редовен диалог по всички въпроси, свързани с яйцата.