Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Pregled

V Evropski uniji je več kot 350 milijonov kokoši nesnic, ki vsako leto proizvedejo skoraj 6,7 milijona ton jajc. EU proizvajalce jajc podpira s tržnimi standardi in občasno z nekaterimi ukrepi za podporo trgu.

Jajca so zajeta v skupni ureditvi kmetijskih trgov in zanja nikoli niso veljala vezana plačila ali proizvodne kvote.

Tržni standardi

EU za jajca uporablja tržne standarde, ki jih je razvila za zagotavljanje nadaljnje visoke kakovosti proizvoda, zaščite potrošnikov in skladnosti standardov na trgu EU.

Predpisi EU določajo podrobna pravila, ki se morajo upoštevati za trženje jajc v EU. Na splošno določajo:

  • označevanje jajc in pakiranj za jajca;
  • ocenjevanje jajc glede na kakovost in težo;
  • delovanje pakirnih centrov;
  • pakiranje, shranjevanje in prevoz jajc ter njihovo prodajo na drobno.

Trgovina

Za jajca, uvožena iz tretjih držav, veljajo uvozne dajatve. V okviru mednarodnih in dvostranskih trgovinskih sporazumov EU upravlja sistem uvoznih kvot, ki so dodeljene posameznim državam in so na voljo vsem proizvajalcem (erga omnes).

Uvoz jajc za prehrano iz tretjih držav je dovoljen, vendar morajo biti izpolnjeni posebni pogoji v zvezi z zdravjem živali in varnostjo hrane. Pri konzumnih jajcih je treba upoštevati tudi pravila, povezana s tržnimi standardi.

Pravna podlaga

Jajca spadajo med proizvode, zajete v Uredbi (EU) št. 1308/2013 o skupni ureditvi kmetijskih trgov. Tržni standardi so nadalje razviti v Uredbi Komisije (ES) št. 589/2008, merila za prakse pri spremljanju trga pa so določena v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2017/1185.

Spremljanje trga

Evropska komisija na mesečnih srečanjih Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov predstavlja tržne razmere v sektorju jajc. EU spremlja trg jajc, da bi prepoznala nestabilnost na trgu, kmetom in predelovalcem zagotovila točne informacije o tržnih razmerah ter pomagala pri odločanju v zvezi z javno politiko.

Spremljanje trga v praksi

Vsaka država članica EU mora vsako sredo najpozneje do 12.00 (po srednjeevropskem času) Komisiji predložiti veleprodajno ceno za 100 kg jajc razreda A iz baterijske reje (povprečje velikih in srednje velikih jajc).

Sporočajo se cene proizvodov v pakirnih centrih. Kadar baterijska reja ni več reprezentativna, zadevna država članica EU sporoči veleprodajno ceno za 100 kg jajc razreda A nesnih kokoši, ki so v sistemu hlevske reje.

To je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2017/1185.

Sorodne informacije

Razmere na trgu za jajca (angleščina, PDF)

Tedenske tržne cene jajc (angleščina, XLSX)

21. JUNIJ 2024
Dashboard: Eggs
10. MAJ 2022
Laying hens by way of keeping

Odbori

Za zagotovitev, da Komisija izvaja svojo pristojnost za sprejemanje izvedbenih aktov pod nadzorom držav članic EU, se redno sestajajo različni odbori, ki jih sestavljajo predstavniki vlad držav članic in jim predseduje predstavnik Komisije.

Strokovna skupina za kmetijske trge se redno sestaja in razpravlja o področjih, kot so razvoj tržnih cen, proizvodnja in trgovina v EU in tretjih državah.

Skupina za civilni dialog o živinoreji pomaga Komisiji pri ohranjanju rednega dialoga o vseh zadevah, povezanih z jajci.