Skip to main content
Agriculture and rural development

Pregled

V Evropski uniji je več kot 350 milijonov kokoši nesnic, ki vsako leto proizvedejo skoraj 6,7 milijona ton jajc. EU proizvajalce jajc podpira s tržnimi standardi in občasno z nekaterimi ukrepi za podporo trgu.

Jajca so zajeta v skupni ureditvi trgov in zanje nikoli niso veljala vezana plačila ali proizvodne kvote.

Tržni standardi

EU za jajca uporablja tržne standarde, ki jih je razvila za zagotavljanje nadaljnje visoke kakovosti proizvoda, zaščite potrošnikov in skladnosti standardov na trgu EU.

Predpisi EU določajo podrobna pravila, ki se morajo upoštevati za trženje jajc v EU. Na splošno določajo:

  • označevanje jajc in pakiranj za jajca;
  • ocenjevanje jajc glede na kakovost in težo;
  • delovanje pakirnih centrov;
  • pakiranje, shranjevanje in prevoz jajc ter njihovo prodajo na drobno.

Trgovina

Za jajca, uvožena iz tretjih držav, veljajo uvozne dajatve. V okviru mednarodnih in dvostranskih trgovinskih sporazumov EU upravlja sistem uvoznih kvot, ki so dodeljene posameznim državam ali vsem proizvajalcem (erga omnes).

Uvoz jajc za prehrano iz tretjih držav je dovoljen, vendar morajo biti izpolnjeni posebni pogoji v zvezi z zdravjem živali in varnostjo hrane. Pri namiznih jajcih se morajo upoštevati tudi pravila, povezana s tržnimi standardi.

Pravna podlaga

Jajca spadajo med proizvode, zajete v Uredbi (EU) št. 1308/2013 o skupni ureditvi kmetijskih trgov. Tržni standardi so nadalje razviti v Uredbi (EU) št. 589/2008, merila za prakse pri spremljanju trga pa so določena v Izvedbeni uredbi (EU) 2017/1185.

Spremljanje trga

Evropska komisija na mesečnih srečanjih Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov predstavlja tržne razmere v sektorju jajc. EU spremlja trg jajc, da bi odkrila nestabilnost na trgu, kmetom in predelovalcem zagotovila točne informacije o tržnih razmerah ter pomagala pri odločanju v zvezi z javno politiko.

Spremljanje trga v praksi

Vsaka država članica EU mora vsako sredo najpozneje do 12.00 (po srednjeevropskem času) Evropski komisiji predložiti veleprodajno ceno jajc razreda A iz baterijske reje (povprečje velikih in srednje velikih jajc), izraženo na 100 kg.

Sporočajo se cene proizvodov v pakirnih centrih. Kadar baterijska reja ni več reprezentativna, mora zadevna država članica EU sporočiti veleprodajno ceno jajc razreda A iz hlevske reje, izraženo na 100 kg.

Ta merila so določena v Izvedbeni uredbi (EU) 2017/1185.

Sorodne informacije

Dashboard: Eggs
English
(1.57 MB - PDF)
Prenesi
Market situation for eggs
English
(HTML)
Prenesi
Weekly market prices for eggs
English
(HTML)
Prenesi
Laying hens by way of keeping
English
(913.08 KB - XLSX)
Prenesi

Odbori

Za zagotovitev, da Evropska komisija izvaja svojo pristojnost za sprejemanje izvedbenih aktov pod nadzorom držav članic EU, se redno sestajajo različni odbori, ki jih sestavljajo predstavniki vlad držav članic in jim predseduje predstavnik Evropske komisije.

Odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov se redno sestaja in razpravlja o področjih, kot so razvoj tržnih cen, proizvodnja ter trgovina v EU in tretjih državah.

Skupina za civilni dialog in delovna skupina za proizvode živalskega izvora še naprej pomaga Komisiji pri ohranjanju rednega dialoga o vseh zadevah, povezanih z jajci.