Skip to main content
Agriculture and rural development

Informacje ogólne

Liczba kur niosek hodowanych w Unii Europejskiej wynosi ponad 350 mln. Co roku produkują one blisko 6,7 mln ton jaj. Aby wspierać producentów jaj, UE stosuje normy handlowe, a czasami również niektóre środki wspierania rynku.

Produkcja jaj objęta jest wspólną organizacją rynku. Nigdy jednak nie była objęta systemem dopłat związanych z wielkością produkcji ani systemem kwot produkcyjnych.

Normy handlowe

UE ustanowiła normy handlowe dotyczące jaj. Mają one zapewnić wysoką jakość produktu i odpowiednią ochronę konsumentów. Pozwalają też zachować jednolite normy na całym unijnym rynku.

Unijne przepisy określają szczegółowe kryteria, które muszą spełniać jaja wprowadzane do obrotu w UE. Zasadniczo przepisy te określają:

  • jak należy znakować jaja i ich opakowania
  • jak należy klasyfikować produkt według jakości i wagi
  • jak powinny funkcjonować punkty pakowania
  • jak należy pakować, przechowywać i transportować jaja oraz przekazywać je do sprzedaży detalicznej.

Handel

Jaja importowane z państw trzecich podlegają cłom przywozowym. W ramach międzynarodowych i dwustronnych umów handlowych UE stosuje system kontyngentów przywozowych. Kontyngenty te są przydzielane bądź na zasadzie alokacji dla poszczególnych krajów, bądź na zasadzie erga omnes dla wszystkich producentów (tzn. bez rozróżniania kraju pochodzenia).

Dopuszcza się import jaj spożywczych z krajów trzecich, muszą one jednak spełniać szczegółowe wymogi w zakresie zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności. Muszą też spełniać kryteria wynikające z norm handlowych.

Podstawa prawna

Jaja należą do produktów, które podlegają przepisom rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych. Normy handlowe dotyczące tego produktu określono w rozporządzeniu (WE) nr 589/2008, zaś kryteria praktyk w zakresie monitorowania rynku – w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2017/1185.

Monitorowanie rynku

Na comiesięcznym posiedzeniu Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych Komisja Europejska przedstawia sytuację rynkową w tym sektorze. UE monitoruje rynek jaj, dzięki czemu może wykryć ewentualną utratę stabilności przez ten rynek, przekazywać rolnikom i przetwórcom dokładne informacje na temat sytuacji na tym rynku oraz wspierać proces decyzyjny dotyczący polityki w tym sektorze.

Jak wygląda monitorowanie rynku w praktyce?

Co środę, do godziny 12.00 czasu środkowoeuropejskiego, każde państwo Unii musi zgłosić Komisji ceny hurtowe jaj klasy A od kur z chowu klatkowego w przeliczeniu na 100 kg produktu (chodzi tu o średnią cenę jaj dużych i jaj średniej wielkości).

Ceny zgłaszane są jako ceny w punktach pakowania. Jeżeli chów klatkowy przestaje być reprezentatywny, dane państwo członkowskie zgłasza cenę hurtową jaj klasy A od kur z chowu ściółkowego, za 100 kg.

Powyższe kryteria określono w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2017/1185.

Więcej informacji

Dashboard: Eggs
English
(1.57 MB - PDF)
Pobierz
Market situation for eggs
English
(HTML)
Pobierz
Weekly market prices for eggs
English
(HTML)
Pobierz
Laying hens by way of keeping
English
(913.08 KB - XLSX)
Pobierz

Komitety

Aby zagwarantować, że Komisja Europejska korzysta z uprawnień do przyjmowania aktów wykonawczych pod kontrolą krajów UE, powołano różne komitety, które regularnie obradują i wspierają ją w tym zadaniu. W ich skład wchodzą przedstawiciele rządów, a przewodniczy im przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Komitet ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych odbywa regularne posiedzenia, aby omawiać kwestie takie jak zmiany cen rynkowych czy też produkcja i wymiana handlowa w UE i państwach trzecich.

Grupa dialogu obywatelskiego oraz grupa robocza ds. produktów pochodzenia zwierzęcego wspiera Komisję w prowadzeniu regularnego dialogu we wszystkich kwestiach dotyczących jaj.