Skip to main content
Agriculture and rural development

Oversigt

Der er over 350 mio. æglæggende høner i Den Europæiske Union. De æglæggende høner producerer knap 6,7 mio. ton æg om året. EU støtter ægproducenterne gennem handelsnormer og lejlighedsvis gennem visse markedsstøtteforanstaltninger.

Æg er omfattet af den fælles markedsordning og har aldrig været genstand for koblede betalinger eller produktionskvoter.

Handelsnormer

EU har handelsnormer for æg. De skal sikre, at produkternes kvalitet altid er høj, beskytte forbrugerne og sørge for, at normerne er ensartede på EU's markedsplads.

EU's forordninger fastsætter detaljerede regler for æg, der forhandles i EU. Generelt fastlægges det, hvordan:

  • æg og pakninger bør mærkes
  • æg bør sorteres efter kvalitet og vægt
  • pakkerier skal fungere
  • æg skal pakkes, opbevares, transporteres og udbydes til detailsalg.

Handel

Æg, der importeres fra tredjelande, pålægges importtold. Inden for rammerne af internationale og bilaterale handelsaftaler anvender EU en ordning for importkvoter med specifikke landetildelinger eller åben for alle producenter (erga omnes).

Import af konsumæg fra tredjelande er tilladt, men æggene skal opfylde særlige betingelser vedrørende dyresundhed og fødevaresikkerhed. Skalæg skal tillige overholde regler vedrørende handelsnormerne.

Retsgrundlag

Æg er blandt de produkter, der er omfattet af forordning (EU) nr. 1308/2013 om den fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Handelsnormerne er videreudviklet ved forordning (EF) nr. 589/2008, mens kriterierne for praksis i forbindelse med markedsovervågning findes i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185.

Markedsovervågning

På det månedlige møde i Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter orienterer Kommissionen om markedssituationen i ægsektoren. EU overvåger ægmarkedet for at identificere ustabilitet på markedet, give landbrugerne og forarbejdningsvirksomhederne præcise oplysninger om markedssituationen og bidrage til den politiske beslutningstagning vedrørende den offentlige politik.

Markedsovervågning i praksis

Hvert EU-land skal senest kl. 12.00 (dansk tid) hver onsdag sende Kommissionen engrosprisen på klasse A æg fra burhøns (gennemsnittet af store og mellemstore æg), udtrykt pr. 100 kg.

Pakkeriernes produktpriser indberettes. Når produktionen i bure ikke længere er repræsentativ, indberetter det pågældende EU-land engrosprisen på klasse A æg produceret af æglæggende høner i lader, udtrykt pr. 100 kg.

Disse kriterier er angivet i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185.

Se også

1 FEBRUAR 2023
Dashboard: Eggs
English
(1.76 MB - PDF)
Download
18 SEPTEMBER 2019
Market situation for eggs
English
(HTML)
Download
19 SEPTEMBER 2019
Weekly market prices for eggs
English
(HTML)
Download
10 MAJ 2022
Laying hens by way of keeping
English
(913.08 KB - XLSX)
Download

Udvalg

Forskellige udvalg bestående af regeringsrepræsentanter og med en repræsentant for Kommissionen som formand mødes regelmæssigt for at sikre, at Kommissionens ansvar for at vedtage gennemførelsesretsakter udøves under EU-landenes kontrol.

Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter mødes regelmæssigt for at drøfte emner som f.eks. udviklingen i markedspriser, produktion og handel i EU og tredjelande.

Gruppen vedrørende civil dialog og arbejdsgruppen for animalske produkter har til opgave at bistå Kommissionen med at opretholde en regelmæssig dialog om alle spørgsmål vedrørende æg.